Menu Close

Veiklos ataskaita 2018

Veiklos ataskaita 2018

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. sausio 30 d. Nr. V2- 2
Salakas

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 180 punktu, Savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas savo veiklos ataskaitą už metus Tarybai pateikia iki vasario 1 d.            

Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir įvairius specialiuosius poreikių lygius turintys gyventojai. Globos namai jos gyventojams yra vieta, kur jie gauna visokeriopą pagalbą, gali lavinti savo gebėjimus, kur jaučia darbuotojų rūpestį bei dėmesį. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas, kad tiek supanti aplinka būtų jauki, patogi ir saugi, tiek ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.

Įstaigos personalas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įstaigos tikslų įgyvendinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, inovacinių, veiksmingesnių komandinio darbo metodų taikymą. Viena iš svarbiausių socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo garantijų yra stipri socialinių darbuotojų ir kitų įstaigos darbuotojų kompetencija. Įstaigoje suburtas kvalifikuotas specialistų kolektyvas, sugebantis teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas.

Salako socialinės globos namų patalpos atitinka higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos; bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Socialinės globos normų aprašo reikalavimams, pritaikytos gyventojams turintiems specialius poreikius, aprūpintos reikiama įranga ir inventoriumi.

Vykdydama man priskirtas funkcijas, savo darbe vadovavausi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir įstaigos nuostatais.

2018 metų veiklos ataskaitoje pateikiu informaciją apie Salako socialinės globos namų direktoriui ir Salako socialinės globos namams priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą.

Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra Zarasų rajono savivaldybės biudžetinė 30 vietų socialinės globos įstaiga, skirta nuolat ar laikinai gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Globos namų nuostatai patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-180. Įstaigos kodas 187912035. Adresas: Daugailių g. 10, Salako miestelis, 32216 Zarasų rajono savivaldybė, telefonas/faksas (8 385) 59 285, elektroninis paštas zarakauskiene@gmail.com., internetinė svetainė http://www.salakoglobosnamai. lt.

Direktorė Vilma Zarakauskienė, vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai stažas 20 metų.

Įstaigos veiklos pradžia 1999-02-01.

Globos namai vykdė veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, kodas 87.30; kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90. Aukščiau nurodytom veiklom yra išduoti leidimai – higienos pasai.

Įstaiga teikė licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Licencijos patikslintos 2016-05-20. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16 masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.

Salako socialinės globos namai patikėjimo teise valdo, naudoja bei disponuoja savivaldybės nekilnojamąjį turtą – 933,43 kv. m. ploto Salako socialinės globos namų pastatą su priklausiniais (katilinė, pavėsinės), esantį Daugailių g. 10, Salako mstl., Zarasų r., vadovaujantis įstatymais, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Globos namų vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.            

Misija

Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

Veiklos tikslai:

1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Salako socialinės globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovavosi Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 2.4. tikslas – „Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę“. 2.4.2. uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ ir prisidėjo prie 2.4.2.3. priemonės – „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant 2015-2021 plėtros plano tikslus buvo vykdoma Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa, kurios tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planavo ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį ir metinį veiklos planą ir vykdė tęstinį ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą. Visos planuotos priemonės yra įgyvendintos.

              Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei aktualiomis jų redakcijomis ir tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“.

              Užtikrinant, kad įstaigos finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatos, Salako socialinės globos namų apskaitos politika buvo įgyvendinama pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 33 patvirtintą Salako socialinės globos namų apskaitos politiką. Globos namų įvairių lėšų apskaitai tvarkyti ataskaitiniu laikotarpiu buvo naudojamos 7 banko sąskaitos AB banke „Swedbank“.

              Visiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterine programa ,,Biudžetas VS” ir pervedamas į darbuotojų indėlių sąskaitas.

Pagal buhalterinės apskaitos duomenis, nustatytais terminais ir atitinkamas formas pateikta finansinė atskaitomybė rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, Statistikos departamentui ir kitoms įstaigoms. Pervesti mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai ir pateiktos nustatytos formos ataskaitos, vykdyta išankstinė ir einamoji finansų kontrolė, atlikta materialinių vertybių metinė inventorizacija.  Inventorizacijos metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.

Salako socialinės globos namų finansų kontrolė buvo vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 29 patvirtintas Salako socialinės globos namų finansų kontrolės taisykles.

Patvirtinus 2018 m. Zarasų rajono savivaldybės biudžetą, globos namų veiklai skirta:

                                                                                                                                                                                                        

Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
 
 
 
 
 
Iš viso
 
 
 
Programos

,,Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa“

 

Specialioji tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia

 
Aplinkos ir
krašto-vaizdžio apsaugos programa
 
 

Kitos išlaidos

 
 
Biudžetinės lėšos

Spec. lėšos (globos namų gyventojų mokestis už suteiktas paslaugas)

Išlaidos per
2016 m.
Tūkst. eurų
83,9
81,2
17,3
0,5
1,3
184,2
%
45,5
44,1
9,4
0,3
0,7
100
 
Išlaidos per
2017 m.
 
Tūkst. eurų
 
88,5
 
95,2
 
22,7
 
0,5
1,6
(darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti)
 
208,5
%
42,4
45,7
10,9
0,2
0,8
100
Išlaidos per
2018 m.
Tūkst. eurų
90,0
101,3
22,7
214,0
%
42,1
47,3
10,6
100
 

Rajono savivaldybės biudžetinės lėšos panaudotos personalo darbo užmokesčiui (76,6%) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Spec. lėšos – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (22,9 %), valstybinio socialinio draudimo įmokoms, maitinimui, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaikymui, elektros, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, ryšių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Valstybės biudžeto (tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia) lėšos – medicininio personalo darbo užmokesčiui (26,4 %) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, gyventojų medikamentų ir slaugos priemonių, aprangos ir patalynės, kitoms prekėms, kurios susijusios su globos namų gyventojų poreikių tenkinimu. Skiriamų valstybės tikslinių dotacijų suma priklauso nuo apgyvendinamų asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, skaičiaus.

Per 2018 metus įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertė 1455,00 Eur (baldai).

             Vidutinis įstaigos darbuotojų darbo užmokestis – 493,84 Eur (2017 m. – 463,43 Eur.) neatskaičius mokesčių ir priskaičiuojant už darbą naktį ir švenčių dienomis.

Globos namai yra labdaros paramos gavėjai, priima labdarą, kuri gaunama piniginėmis lėšomis ir įvairiomis prekėmis. Paramos lėšų sukaupta 1496,62 Eur. Labdaros ir paramos fondas ,,Rūpestinga širdelė“ globos namų gyventojų poreikiams perdavė paramą – prekes (asmens higienos), kurių vertė – 775,39 Eur.

 

Salako socialinės globos namų mokėtinos sumos (tūkst. eurų)

                                                                                                                                                  
Išlaidų pavadinimas
Likutis metų pradžioje
2017-12-31
Likutis metų pabaigoje
2018-12-31
Pastabos

Elektros energija

 
0,4
0,1
Spec. lėšos
Viso:
 
0,4
0,1
 
           

Kreditorinį įsiskolinimą 2018-12-31 sudaro neapmokėta sąskaita už elektros energijos paslaugas. Vykdant programų sąmatas, faktiškai patirtos išlaidos per 2018 metus, neviršijo patvirtinto asignavimų plano. Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal Programos sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 
2019 m. sausio 30 d. Nr. V2- 2
Salakas
 
I SKYRIUS
ĮVADAS
 

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 180 punktu, Savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas savo veiklos ataskaitą už metus Tarybai pateikia iki vasario 1 d.            

Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir įvairius specialiuosius poreikių lygius turintys gyventojai. Globos namai jos gyventojams yra vieta, kur jie gauna visokeriopą pagalbą, gali lavinti savo gebėjimus, kur jaučia darbuotojų rūpestį bei dėmesį. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas, kad tiek supanti aplinka būtų jauki, patogi ir saugi, tiek ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.

Įstaigos personalas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įstaigos tikslų įgyvendinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, inovacinių, veiksmingesnių komandinio darbo metodų taikymą. Viena iš svarbiausių socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo garantijų yra stipri socialinių darbuotojų ir kitų įstaigos darbuotojų kompetencija. Įstaigoje suburtas kvalifikuotas specialistų kolektyvas, sugebantis teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas.

Salako socialinės globos namų patalpos atitinka higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos; bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Socialinės globos normų aprašo reikalavimams, pritaikytos gyventojams turintiems specialius poreikius, aprūpintos reikiama įranga ir inventoriumi.

Vykdydama man priskirtas funkcijas, savo darbe vadovavausi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir įstaigos nuostatais.

2018 metų veiklos ataskaitoje pateikiu informaciją apie Salako socialinės globos namų direktoriui ir Salako socialinės globos namams priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą.

 
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
 

Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra Zarasų rajono savivaldybės biudžetinė 30 vietų socialinės globos įstaiga, skirta nuolat ar laikinai gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Globos namų nuostatai patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-180. Įstaigos kodas 187912035. Adresas: Daugailių g. 10, Salako miestelis, 32216 Zarasų rajono savivaldybė, telefonas/faksas (8 385) 59 285, elektroninis paštas zarakauskiene@gmail.com., internetinė svetainė http://www.salakoglobosnamai. lt.

Direktorė Vilma Zarakauskienė, vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai stažas 20 metų.

Įstaigos veiklos pradžia 1999-02-01.

Globos namai vykdė veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, kodas 87.30; kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90. Aukščiau nurodytom veiklom yra išduoti leidimai – higienos pasai.

Įstaiga teikė licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Licencijos patikslintos 2016-05-20. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16 masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.

Salako socialinės globos namai patikėjimo teise valdo, naudoja bei disponuoja savivaldybės nekilnojamąjį turtą – 933,43 kv. m. ploto Salako socialinės globos namų pastatą su priklausiniais (katilinė, pavėsinės), esantį Daugailių g. 10, Salako mstl., Zarasų r., vadovaujantis įstatymais, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Globos namų vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.            

Misija

Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

Veiklos tikslai:

1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Salako socialinės globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovavosi Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 2.4. tikslas – „Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę“. 2.4.2. uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ ir prisidėjo prie 2.4.2.3. priemonės – „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant 2015-2021 plėtros plano tikslus buvo vykdoma Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa, kurios tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planavo ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį ir metinį veiklos planą ir vykdė tęstinį ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą. Visos planuotos priemonės yra įgyvendintos.

III SKYRIUS

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR BIUDŽETAS

 

              Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei aktualiomis jų redakcijomis ir tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“.

              Užtikrinant, kad įstaigos finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatos, Salako socialinės globos namų apskaitos politika buvo įgyvendinama pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 33 patvirtintą Salako socialinės globos namų apskaitos politiką. Globos namų įvairių lėšų apskaitai tvarkyti ataskaitiniu laikotarpiu buvo naudojamos 7 banko sąskaitos AB banke „Swedbank“.

              Visiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterine programa ,,Biudžetas VS” ir pervedamas į darbuotojų indėlių sąskaitas.

Pagal buhalterinės apskaitos duomenis, nustatytais terminais ir atitinkamas formas pateikta finansinė atskaitomybė rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, Statistikos departamentui ir kitoms įstaigoms. Pervesti mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai ir pateiktos nustatytos formos ataskaitos, vykdyta išankstinė ir einamoji finansų kontrolė, atlikta materialinių vertybių metinė inventorizacija.  Inventorizacijos metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.

Salako socialinės globos namų finansų kontrolė buvo vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 29 patvirtintas Salako socialinės globos namų finansų kontrolės taisykles.

Patvirtinus 2018 m. Zarasų rajono savivaldybės biudžetą, globos namų veiklai skirta:

                                                                                                                                                                                                        

Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
 
 
 
 
 
Iš viso
 
 
 
Programos

,,Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa“

 

Specialioji tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia

 
Aplinkos ir
krašto-vaizdžio apsaugos programa
 
 

Kitos išlaidos

 
 
Biudžetinės lėšos

Spec. lėšos (globos namų gyventojų mokestis už suteiktas paslaugas)

Išlaidos per
2016 m.
Tūkst. eurų
83,9
81,2
17,3
0,5
1,3
184,2
%
45,5
44,1
9,4
0,3
0,7
100
 
Išlaidos per
2017 m.
 
Tūkst. eurų
 
88,5
 
95,2
 
22,7
 
0,5
1,6
(darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti)
 
208,5
%
42,4
45,7
10,9
0,2
0,8
100
Išlaidos per
2018 m.
Tūkst. eurų
90,0
101,3
22,7
214,0
%
42,1
47,3
10,6
100
 

Rajono savivaldybės biudžetinės lėšos panaudotos personalo darbo užmokesčiui (76,6%) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Spec. lėšos – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (22,9 %), valstybinio socialinio draudimo įmokoms, maitinimui, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaikymui, elektros, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, ryšių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Valstybės biudžeto (tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia) lėšos – medicininio personalo darbo užmokesčiui (26,4 %) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, gyventojų medikamentų ir slaugos priemonių, aprangos ir patalynės, kitoms prekėms, kurios susijusios su globos namų gyventojų poreikių tenkinimu. Skiriamų valstybės tikslinių dotacijų suma priklauso nuo apgyvendinamų asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, skaičiaus.

Per 2018 metus įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertė 1455,00 Eur (baldai).

             Vidutinis įstaigos darbuotojų darbo užmokestis – 493,84 Eur (2017 m. – 463,43 Eur.) neatskaičius mokesčių ir priskaičiuojant už darbą naktį ir švenčių dienomis.

Globos namai yra labdaros paramos gavėjai, priima labdarą, kuri gaunama piniginėmis lėšomis ir įvairiomis prekėmis. Paramos lėšų sukaupta 1496,62 Eur. Labdaros ir paramos fondas ,,Rūpestinga širdelė“ globos namų gyventojų poreikiams perdavė paramą – prekes (asmens higienos), kurių vertė – 775,39 Eur.

 

Salako socialinės globos namų mokėtinos sumos (tūkst. eurų)

                                                                                                                                                  
Išlaidų pavadinimas
Likutis metų pradžioje
2017-12-31
Likutis metų pabaigoje
2018-12-31
Pastabos

Elektros energija

 
0,4
0,1
Spec. lėšos
Viso:
 
0,4
0,1
 
           

Kreditorinį įsiskolinimą 2018-12-31 sudaro neapmokėta sąskaita už elektros energijos paslaugas. Vykdant programų sąmatas, faktiškai patirtos išlaidos per 2018 metus, neviršijo patvirtinto asignavimų plano. Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal Programos sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį.

 
IV SKYRIUS
PERSONALAS
 

Globos namų veiklos kokybę lemia tinkamas veiklos organizavimas. Siekiama, kad darbuotojai keltų kvalifikaciją, laiku ir tinkamai atliktų pavestas funkcijas, formuotų globos namų teigiamą įvaizdį. Užtikrinant efektyvų įstaigos darbą, sudarytos palankios darbo sąlygos, kurios leidžia kiekvienam darbuotojui atsiskleisti, panaudoti ir plėtoti savo potencialą – žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

              Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-71 patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičių įstaigoje – 17,5.

              Siekiant įgyvendinti LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatas bei siekiant racionalaus ir efektyvaus paslaugų apimties ir pareigybių santykio nustatymo, Globos namų darbuotojų pareigybių sąrašas per 2018 metus keitėsi vieną kartą. Įstaigos pareigybių sąrašas ir valdymo schema patvirtinti Salako socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-14 ,,Dėl pareigybių sąrašo ir valdymo schemos tvirtinimo“.

             Viena iš direktorės veiklos funkcijų – rūpintis darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti.

Įstaigoje dirbantis personalas, turi teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas su visos įstaigos paslaugų kokybės tobulinimu ir vykdomas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka bei parengtu ir patvirtintu Atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planu. Per ataskaitinį laikotarpį 14 (310 val.) darbuotojų (2017 – 13, 2016 – 13, 2015 – 11, 2014 – 11) stiprino savo profesines kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo programose. Tobulinant įstaigos valdymą bei siekiant tinkamai planuoti darbus ir sėkmingai vykdyti pavestas funkcijas pravesta 12 darbuotojų pasitarimų, kurių metu perteikta reikalinga informacija, aptarta veikla, darbo rezultatai bei iškilusios problemos. Didėjanti socialinių darbuotojų darbo patirtis ir kompetencija, pagerino teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

 
 
 
Personalo struktūra
                 
 

Administracinis personalas

Socialinio darbo personalas

Sveikatos priežiūros personalas

Aptarnaujantis ir ūkio personalas

 
Viso
Etatų skaičius
 
2,0
7,75
2,25
5,5

(iš jų 3 sezoniniai kūrikai)

17,5
Procentais
11,4 %
44,3 %
12,9 %
31,4 %
100 %
 

Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą įstaigos veiklos organizavimą. Vadovaujantis Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais (patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 ,,Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“) įstaigoje nustatoma socialinę globą teikiančio personalo sudėtis ir skaičius pagal atskiras gavėjų grupes ir jis turi būti ne mažesnis, nei reglamentuoja patvirtinti normatyvai. Atsižvelgiant į įstaigoje gyvenančių gyventojų skaičių jų specialiuosius poreikius ir turimą negalią, reikėtų psichologo – 0,5 pareigybės, dietisto – 0,5 pareigybės, individualios priežiūros personalo – 1,4 pareigybės. Dar didesnis personalo trūkumas jaučiamas darbuotojams susirgus, išėjus atostogų.

              Visi darbuotojai, pagal atliekamo darbo pobūdį aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (specialioji apranga, įvairios pirštinės ir kt.) ir suteiktos specialiosios darbo (slaugai, priežiūrai, masažui, sveikatos priežiūrai, aplinkos ir pastato priežiūrai) priemonės.

 

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (paskaičiuoti pagal vidutinį normatyvą)

 
Eil. Nr.
 
Gavėjai
 

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas 1 paslaugų gavėjui

Etatų skaičius pagal vidutinį normatyvą paslaugų gavėjams

Įstaigoje patvirtinti etatai

Trūks-tamas parei-gybių skaičius

1
2
3
4
5
6
7
1.

senyvo amžiaus asmuo – 15

Socialinis darbuotojas
 
0,04–0,1
Vid. 0,07
1,05
1,05
Individualios priežiūros personalas*
0,08–0,3
Vid. 0,19
2,85
2,85
2.
 suaugęs asmuo su negalia – 2
Socialinis darbuotojas
 
0,04–0,1
Vid. 0,07
0,14
0,2

Individualios priežiūros personalas*/ Slaugytojo padėjėjas*

0,14–0,36
Vid. 0,25
0,5
0,5

     –

3.

 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia – 11

Socialinis darbuotojas
 
0,03–0,06
Vid. 0,045
0,5
0,5

Individualios priežiūros personalas*/ Slaugytojo padėjėjas*

0,3–0,5
Vid. 0,4
4,4
3,0
1,4
4.

Visi gavėjai įstaigoje (papildo-mai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas / Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

iki 50 gavėjų –
0,5–1 pareigybė

 
0,5
Vyriau-siasis socialinis darbuoto-jas
Užimtumo specialistas

25–50 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
0,5
 
0,5
Slaugytojas

10–30 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
1,0
 

Kineziterapeutas / Masažuotojas/ Ergoterapeutas

30–70 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
0,25
Masa-žuotojas
0,25
Psichologas

0,5–1 pareigybė

 
0,5
Sielovados darbuotojas

0,5–1 pareigybė

 
Dietistas

0,5–1 pareigybė

 
0,5
 

 Vykdant praktinius mokymus su Zarasų žemės ūkio mokykla 2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta mokymo sutartis pagal kurią 360 val. praktiniam mokymui darbo vietoje buvo priimtas 1 mokinys, besimokantis pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą.

 
 

V SKYRIUS

ADMINISTRAVIMAS
 

Dokumentų valdymas ir dokumentų saugojimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

Ataskaitiniu laikotarpiu savo kompetencijai priskirtais klausimais pasirašiau sutartis ir įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių, atostogų klausimais, organizavau ir kontroliavau jų vykdymą.

 

Dokumentacija (vnt.)

                                                                                                                                        

 
Gautų raštų skaičius
 (iš įstaigų)
 

Išsiųstų raštų skaičius

 

Parengta sutarčių dėl paslaugų teikimo

Parengta įsakymų
 

Pasirašytų sutarčių skaičius

Veiklos klausimais
Personalo klausimais

Atostogų, komandiruočių klausimais

30
70
35
17
6
30
9
 

              Darbų sauga ir sveikata. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti, jų veikla įstaigoje organizuota vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą. Pagal parengtas ir patvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas visi darbuotojai instruktuoti ir pagal grafiką pasitikrino sveikatą.

              Gaisrinė sauga. Gaisrinė sauga organizuojama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą ir gaisrinės saugos taisyklėmis. Įstaigoje įrengta gaisrinė signalizacija, darbuotojai instruktuoti pagal patvirtintą priešgaisrinės saugos instrukciją, parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, darbuotojams pravesti mokymai.

               Civilinė sauga. Įstaigoje laikomasi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių civilinę saugą. Darbuotojams pravesti mokymai pagal civilinės saugos mokymo programą.

              Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai globos namuose vykdyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir globos namų direktoriaus patvirtintomis viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėmis.

               Per 2018 m. atlikti 82 maisto produktų ir kitų prekių bei paslaugų ir darbų pirkimai, kurių vertė 87 349,21 Eur.        

               Korupcijos prevencija. Korupcijos prevencija vykdyta vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą ir Savivaldybės korupcijos prevencijos programa. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Motyvuotos korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados pateiktos rajono Savivaldybės administracijai ir paskelbtos įstaigos interneto svetainėje.

               Asmens duomenų apsauga. Vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą parengtas ir patvirtintas (Salako socialinės globos namų direktoriaus 2018-09-27 įsakymu Nr. V-10) Asmens duomenų tvarkymo globos namuose tvarkos aprašas, Globos namų darbuotojų bei Globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politikos.

 Kontrolė. Salako socialinės globos namų vidaus kontrolės sistema sukurta ir vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11 patvirtintą Vidaus kontrolės tvarką.

Išorės kontrolę atliko:

 2018 m. spalio 18 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Patikrinimo metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

2018 m. lapkričio 6 d. Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Išvada – maisto tvarkymo subjektas atitinka maisto saugos, kokybės, higienos, savikontrolės sistemos reikalavimus.

Kita veikla. Siekiant taupyti išlaidas elektros ir šilumos energijai, atlikta galimybių studija dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimo ir panaudojimo globos namuose. Modernios technologijos įgalintų efektyviai taupyti energetinius resursus ir lėšas. Gauti rezultatai (AEŠ diegimo investicinis projektas) pateikti Zarasų rajono savivaldybei.

 
 
VI SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATAI
 

Globos namų gyventojams buvo teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę. Šiuo metu socialinių paslaugų kokybę reglamentuoja socialinės globos normų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis įstaigoje parengti ir patvirtinti socialinės globos paslaugų kokybės procedūriniai dokumentai bei tvarkos.

Užtikrinant socialinės globos kokybės ir globos normų laikymąsį įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka pagal įstaigoje parengtą ir patvirtintą tvarką, atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas. Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas.

Salako socialinės globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Mokėjimo už socialinę globą dydį nustato savivaldybė, atsižvelgdama į asmens pajamas ir turtą, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ir globos namų pasirašytą dvišalę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

 
Socialinės globos kaina vienam paslaugos gavėjui per mėnesį

                                                                                                                                                                                                   

Ilgalaikė ( trumpalaikė ) socialinė globa teikiama globos namuose
 

Salako socialinės globos namai

(nustatyta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-23 sprendimu Nr. T-16)

 

Lietuvos vidutinė kaina

(iki 2018-03-01)

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia 537,23 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus asmenims 19,60 Eur/parą (588,00 Eur/mėn.)

 

Suaugusiems asmenims su negalia 19,33 Eur/parą (579,9 Eur/mėn.)

 

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia 639,75 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia 23,03 Eur/parą (690,9 Eur/mėn.)

 
 
Gyventojų socialinė padėtis

                                                                                                                                                                                          

Rodiklio pavadinimas
 
2014
2015
2016
2017
2018

Gyventojų skaičius metų pradžioje

30
24
30
27
27
Atvyko per metus
1
13
6
15
10
 
Iš jų
Iš kitos globos įstaigos
1
1
Iš savų ar giminių, globėjų namų
1
7
5
1
Iš kitur (ligoninės)
5
6
9
8
Išvyko per metus
7
7
9
15
9
 

Iš jų

Į kitą globos įstaigą (ligoninę)

1
2
1

Nuolat gyventi į namus, pas artimuosius

1
1
Mirė
6
7
7
13
8

Gyventojų skaičius metų pabaigoje

24
30
27
27
28
Iš jų vieniši
13
10
8
13
9
Našliai
10
21
16
15
16

Gyventojai, kurie turi vaikų, skaičius

7
15
11
14
16
 

Per 2018 metus ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 38 gyventojams.

                        
 
 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, negalią                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Rodiklio
pavadinimas
Amžius, metais
IIš viso
30-49
50-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 ir vyresni

Gyventojų skaičius (2018-12-31):
2
1
1
1
8
5
2
8
28
vyrai
1
1
1
1
6
3
1
1
15
moterys
1
2
2
1
7
13
Su fizine negalia
1
1
1
1
2
2
2
2
12

Su psichine negalia

1
2
1
2
6
Nustatyti dideli specialieji poreikiai
1
2
2
4
9

Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

2
2
2
2
8

Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

1
2
2
2
7
 

Globos namai – tai gyventojų namai, kuriuose jie praleidžia visą savo laiką. Todėl skiriamas didelis dėmesys, kad jie būtų patogūs, jaukūs ir saugūs, užtikrintų gyventojams galimybes gyventi įprastą kasdienį gyvenimą, atsižvelgiant į jų specialuosius poreikius dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, mažesnio savarankiškumo.

              Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus.

Teikiant globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, siekta užtikrinti kiekvieno asmens geriausią interesą, sudarant galimybę gauti socialines paslaugas, atitinkančias jo savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualios globos planus. Įstaigoje gyventojams teiktos individualaus bei grupinio bendravimo, konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo, užimtumo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros paslaugos, bei užtikrintos reikalingos buitinės ir asmens higienos paslaugos, pagal galimybes įtraukiant pačius gyventojus. Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti laiškais, telefonu, internetu, jie skatinti būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė. Gyventojams buvo užtikrinti reikalingi komunaliniai patogumai bei higieniška, geranoriška gyvenamoji aplinka, kurioje gyventojas jautėsi vertinamas ir saugus.

Globos namų gyventojams socialinės paslaugos teiktos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 bei aktualiomis redakcijomis.

 
Teiktų paslaugų organizavimo ir kokybės apžvalga
 

Teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sąrašas (Patvirtintas Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-51).

                                   
Paslauga
 

Trumpas komentaras apie paslaugų kokybės įsivertinimo rezultatus ir

veiklos rezultatus, gerinant konkrečios paslaugos kokybę

1. Informavimas

Įstaigos specialistai 10 gyventojų ir jų artimiesiems suteikė informaciją apie socialinės globos paslaugas globos namuose ir kitais jiems aktualiais klausimais. Taip pat buvo sudarytos sąlygos gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrintas informacijos apie asmenį konfidencialumas. Informavimo paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

2. Konsultavimas

 Gyventojai konsultuoti finansiniais, tarpusavio konfliktų sprendimo, atostogų pas artimuosius laiko trukmės pasirinkimo, savarankiško išvykimo ir sugrįžimo į įstaigą bei kitais jiems svarbiais klausimais. Nuolat teiktos konsultavimo paslaugos teisių, pareigų asmeninės atsakomybės, elgesio normų, vertybių, bendravimo ir tarpusavio santykių svarbos bei kitais klausimais. Gyventojams buvo sudarytos sąlygos konsultuotis su kitų institucijų specialistais bei gauti juos dominančią informaciją.

Paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

3.Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkauta gyventojams atkuriant ir palaikant socialinius ryšius su artimaisiais (39,3 %) bei atlikinėjant įvairias dokumentų tvarkymo procedūras kitose institucijose (51,9 %), sprendžiant įvairias sveikatos problemas (96,6 %). Buvo nuolat atstovaujami ir ginami gyventojo interesai.

4.Apgyvendinimas

Pagal nustatytas normas kiekvienam gyventojui suteiktas privatumą užtikrinantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. Kuriama jauki, namų aplinkai artima aplinka, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo pomėgius. Globos namuose yra 16 gyvenamųjų kambarių, iš jų 8 kambariai su atskiru sanitariniu mazgu. 14 kambarių gyvena po 2 ir 2 – gyvena po vieną gyventoją.

 Gyvenamieji kambariai aprūpinti 100 % pagrindiniais baldais: lova, spinta rūbams, spintele asmeniniams daiktams laikyti, kėdėmis ir reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis. Funkcinėmis slaugos lovomis naudojasi 70% gyventojų, o įvairiomis pagalbinėmis techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ir pan.) 83,3 % gyventojų.     

5. Maitinimas

Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-17 patvirtintas maitinimo išlaidų paros finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui 3,33 Eur.  Maitinimas organizuotas pagal sudarytus ir patvirtintus 30 dienų perspektyvinius valgiaraščius. Atsižvelgiant į sveikatos būklę ir savarankiškumą, gyventojai turėjo teisę pasirinkti, kur jiems valgyti – savo kambaryje ar valgykloje. 46,4 % gyventojų maistas buvo nešamas į kambarius. Gyventojams sudarytos sąlygos, bet kuriuo paros metu išgerti arbatos, kavos ar pasigaminti maistą savo poreikiams, atskirai įrengtose virtuvėlėse. Be kasdienių valgiaraščių sudarinėjami ir proginiai – šventiniai valgiaraščiai. Siekiant pagerinti gyventojų mitybą, atliktos 2 anketinės apklausos, kurių metu gyventojai išsakė savo nuomonę apie maitinimo kokybę, porcijų dydį, pageidavimus dėl maisto produktų bei patiekalų asortimento. 100 % buvo atsižvelgta į gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus.

Per 2018 m. skundų dėl maitinimo negauta.

6. Sveikatos priežiūra
 
 

Sveikatos priežiūros paslauga yra koncentruota į asmens sveikatos palaikymą, profilaktiką, slaugą ir kokybišką nuolatinę priežiūrą, aprūpinimą reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Gyventojams organizuotos 158 šeimos gydytojo konsultacijos, kiti sveikatos priežiūros specialistai (okulistas, kardiologas, traumotologas, endokrinologas, psichiatras, reabilitologas, neurologas ir kt.) gyventojus konsultavo 117 kartų. Gyventojai stacionaruose (Vilniaus, Utenos, Visagino ir Zarasų ligoninėse) gydėsi 14 kartų. Sveikatos profilaktikai 30 gyventojų paskiepyti nuo gripo Vaxi gripo suspensija. Poliatyvinės slaugos paslaugos suteiktos 8 gyventojams. Nuolat vykdoma pragulų profilaktika. Didelis dėmesys skiriamas žalingų įpročių prevencijai. Gyventojai informuoti apie rūkymo, alkoholio neigiamą poveikį jų sveikatai. Sveikatos priežiūros paslaugų poreikis patenkintas 100 %.

Pagal nustatytas normas gyventojai aprūpinami medikamentais (medikamentų paros finansinis normatyvas vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 0,30 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 0,50 Eur,   patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu  Nr. T-9), ir slaugos priemonėmis, turintys specialiųjų poreikių – reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis.

Masažo paslaugų poreikis patenkintas 100 %.

7. Socialinis darbas, bendravimas

Socialinis darbas orientuotas į efektyvių bei kokybiškų paslaugų teikimą globos namų gyventojams. Pagrindinės socialinio darbo paslaugos – gyventojų socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas; aktyvinimas dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje, ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti: paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes; gyventojo pageidavimu, sąlygų sudarymas be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas jam svarbiais klausimais; esant poreikiui, reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ir už jos ribų; pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkos sąlygų, motyvacijos, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir aplinka skatinimas ir palaikymas.

Vienas iš svarbiausių socialinio darbo aspektų globos namuose yra įstaigos gyventojų ryšių su artimaisiais palaikymas, nes tai yra ne tik saugumo, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą ir turi įtakos žmogaus motyvacijai ir pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams prisitaikyti. Socialinius ryšius su artimaisiais palaiko 71,5 % globos namų gyventojų. 28,5 % gyventojų ryšių nepalaiko ar neturi artimųjų. Taip pat skatinamas artimųjų dalyvavimas socialinių problemų sprendimo, socialinių paslaugų tobulinimo, organizavimo ir vertinimo procesuose. Šiame procese dalyvavo 60,7 % gyventojų artimųjų.

Individualaus bendravimo paslaugos suteiktos 100 % gyventojų.

Kiekvieno gyventojo poreikis konkrečioms paslaugoms gauti rėmėsi išsamiu ir visapusišku pirminiu bei pakartotiniais poreikių vertinimais bei individualaus socialinės globos plano sudarymu. Teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrintas peržiūrint ir patikslinant individualų socialinės globos planą.

8. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugos tikslas – atstatyti ir palaikyti kuo didesnį gyventojo savarankiškumą. 10,7 % globos namų gyventojų išmoko naudotis kompensacine technika – vežimėliu ir vaikštyne, kavos ir arbatos gėrimas gyvenamojoje aplinkoje tapo kasdienybe 53,6 % įstaigos gyventojų. 7,4 % – iš dalies tvarkosi savo gyvenamąsias patalpas pagal savo sugebėjimus ir sveikatos būklę, 10,7 % – skalbiasi smulkius rūbus, lyginasi, 10,7 % gyventojų išmoko savarankiškai naudotis relaksacijos kabineto įranga. 46,4% gyventojų naudojasi mobiliaisiais telefonais. 100 % gyventojų mokomi naudotis stalo įrankiais. 

9. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas)

Gyventojų gyvenimo kokybė globos namuose gerinama per darbinę veiklą ir užimtumą. Stengiamasi gyventojus įtraukti į globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose globos namų veiklos srityse. Svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus bei grupinis socialinis darbas siekiant palaikyti gyventojo savarankiškumą ir didinti motyvaciją pačiam savimi pasirūpinti, užsiimti mėgstama veikla pagal savo pomėgius, poreikius ir interesus. 56,7 % gyventojų – mezga, neria, siuvinėja, piešia, spalvina. Darbo terapijos grupėje (aplinkos tvarkymas, šiltnamio ir kapinių priežiūra) dalyvauja 25,0 % gyventojų. Virtuvėje talkina 14,3 % ir buities remonto darbais užsiima 3,4 % gyventojų. Organizuojant gyventojų darbinį užimtumą, atsižvelgiama ne tik į pomėgius bei poreikius, bet ir į amžių, sveikatos būklę.

10. Laisvalaikio organizavimas

Globos namų gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius bei interesus.

Šių paslaugų organizavimas gyventojams padeda išvengti daugelio socialinių problemų, mažina socialinę atskirtį, skatina bendravimą. Organizuoti renginiai – Laisvės gynėjų dienai ,,Atmintis gyva, nes liudija“, Ligonių dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Užgavėnės, Velykos, Gedulo ir vilties dienos minėjimas, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Kūčių vakarienė ir Kalėdoms. Išvykos į Zarasų kultūros centrą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti ir į kitas (9) gyventojų pasirinktas vietas. Gyventojus aplankė ir suorganizavo renginius: ,,Senučiukai“ savanoriai, šeimos dienai – ,,Rimšės seklyčios“ saviveiklininkai, Salako pagrindinės mokyklos pradinukai su spektakliu ,,Pelenė“, ,,RADASTA“, Baltriškių tibiriados vienuoliai su jaunimo stovyklos dalyviais. Globos namų gyventojai dalyvavo visose Salako seniūnijos organizuotose valstybinių bei tradicinių švenčių minėjimuose ir renginiuose.

Gyventojai laisvalaikio praleidimui ir užsiėmimams naudoja 3 poilsio kambarius, koplytėlę, relaksacijos kambarį su 2 masažiniais foteliais, 2 virtuvėles, įrengtą kompiuterinę darbo vietą su internetine prieiga. Pirmo ir antro aukšto poilsio kambariuose yra 3 televizoriai, knygų bibliotekėlė, laikraščių ir žurnalų.

 22,2 % gyventojų žaidžia stalo žaidimus, 75,0 % – skaito knygas, spaudos leidinius, 85,7 % – žiūri televizijos ir 21,4 % – klausosi radijo laidų. Spaudos leidiniais gyventojai aprūpinti atsižvelgiant į jų poreikius ir įstaigos galimybes. Gyventojų poreikiams buvo užsakyta 17 spaudos leidinių: ,,Zarasų kraštas“, ,,Lietuvos rytas“, ,,Obzor“ (rusų kalba), ,,Rasos“, ,,Rankdarbiai“, ,,Savaitė“, ,,Bičiulystė“, ,,Gyvenimiškos istorijos“, ,,XXI amžius“ ir kt.

Aktyvesnis laisvalaikio organizavimas pagerino ir sustiprino bendravimą ir bendradarbiavimą tarp gyventojų ir su gyventojais, užsimezgė glaudesnis bendradarbiavimas su jų artimaisiais.  

11. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba

Globos namų gyventojams, kurie dėl savo sveikatos būklės, savarankiškumo ar specialiųjų poreikių patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių, buvo teikiama nuolatinė pasikartojanti ir individuali bei diskretiška personalo pagalba valgant – 10,7 %, maudantis, prausiantis – 85,7 %, rengiantis ir pan. – 57,1 %.

12. Asmeninės higienos paslaugų organizavimo

Asmens higienos įgūdžiai ugdomi ir palaikomi kiekvieną dieną. Globos namų gyventojams sudarytos sąlygos patiems rūpintis asmenine higiena, o turintiems specialiųjų poreikių teikiama pagalba. Atliekant asmens higienos procedūras suteikta pagalba 92,9 % gyventojų. Visi gyventojai (100 %) yra aprūpinti asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis (muilu, šampūnu, dantų pasta).

13. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius

Globos namuose organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, lyginimas, gyvenamųjų kambarių tvarkymas. Gyventojams sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – patiems tvarkytis savo kambarius, skalbtis bei lygintis rūbus. Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, pagal poreikį ir finansines galimybes. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-223 patvirtintas patalynės ir aprangos finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui – 3,48 Eur.

Kiekvieną mėnesį aukojamos Šv. Mišios įstaigos koplytėlėje. Gyventojams, negalintiems dalyvauti Šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių tenkinimui organizuoti parapijos klebono individualūs apsilankymai kambariuose. Organizuotos 8 globos namų gyventojų laidotuvės. Tvarkomos ir prižiūrimos 7 kapavietės.

Gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaita vykdoma pagal globos namų patvirtintą tvarką. 10,7 % gyventojų teikiama pinigų saugojimo paslauga, pagalba sudarant pirkinių sąrašą ir pagalba apsiperkant suteikta 46,4 % gyventojų.

Būtiniausiais drabužiais ir avalyne aprūpinti 46,4 % gyventojų.

93 kartus suteikta transporto paslauga – pagal poreikį gyventojai nuvežti į sveikatos priežiūros ir gydimo įstaigas, išvykas, renginius ir kt.   

  
  
  

Įstaigos veikla vertinama analizuojant gautus kokybinius ir kiekybinius veiklos rezultatus. Atlikta gyventojų apklausa teikiamų paslaugų kokybės, aptarnavimo kultūros, prašymų ir skundų nagrinėjimo klausimais taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

Gerinant bendradarbiavimo funkcijas, harmonizuojant bendruomenės mikroklimatą, įstaigos personalas, teikdamas paslaugas ir atlikdamas jam priklausančias funkcijas, vadovavosi bendražmogiškomis vertybėmis, bendrosios ir profesinės etikos kodeksais.

Kolektyvinei gyventojų nuomonei bei pageidavimams, sprendžiant iškilusias problemas, atstovavo Globos namų taryba. Jos veikla organizuota pagal įstaigoje paruoštus ir patvirtintus Globos namų tarybos nuostatus.

 
VII SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS IR PATIRTIES SKLAIDA

 

2018 metais buvo vystomas ir stiprinamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Bendradarbiaudami su kitomis socialinės globos (Utenos, Anykščių, Leliūnų, Dūkšto, Zarasų ir kt.) įstaigomis dalinomės gerąja patirtimi, įžvalgomis apie globos namų tolimesnį vystymąsi, kokybišką paslaugų teikimą savo klientams.

Bendradarbiaujant su „Senučiukų“ bendruomene suorganizuota velykinių ir kalėdinių laiškų akcija. Laiškus rašė Lietuvos žmonės ir siuntė mūsų Globos namų gyventojams sveikinimus bei dovanėles.

Esu Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos narė, Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė, aktyviai dalyvauju asociacijos veikloje kurios vienas iš tikslų yra bendradarbiavimas ir patirties pasidalinimas.

              Gerinant socialinių paslaugų teikimą glaudūs ryšiai siejo su seniūnijos ir rajono medicinos ir kitomis įstaigomis. Globos namų bendruomenės gyvenimą paįvairino bendras Salako kultūros namų, bibliotekos, pagrindinės mokyklos, Gražutės regioninio parko direkcijos darbas – organizuojami visų valstybinių bei tradicinių švenčių minėjimai, renginiai. 

              Sukurta globos namų Facebook paskyra, kurioje šiuolaikiškai ir inovatyviai pateikiama informacija, skelbiama filmuota informacija apie globos namų veiklą ir renginius.

 
 
 
VIII SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
 

Pastaruoju metu stebima senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia ir socialinės rizikos, neturinčių specialiųjų poreikių, asmenų pageidaujančių gauti socialinės globos paslaugas institucijoje, didėjimo tendencija. Siekiant užtikrinti kokybišką tokių asmenų priežiūrą ir slaugą, būtina didinti tiesiogiai gyventojus aptarnaujančio personalo skaičių. Auga sveikatos priežiūros, socialinio darbo specialistų ir kvalifikuotų globos darbuotojų poreikis, tokių darbuotojų vis labiau trūksta, todėl būtina skirti lėšų šių specialistų darbo užmokesčio didinimui. Įvertinus globos namų veiklą, numatomos šios prioritetinės veiklos kryptys 2019 metams:

1. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.

2. Tobulinti vykdomą apskaitos politiką įgyvendinant vidaus kontrolės sistemos reikalavimus.

3. Tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, atitinkančių kintančius gyventojų poreikius, didinti teikiamos pagalbos veiksmingumą.

3. Laikytis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-377 patvirtintų Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomas socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams, principų, siekiant geresnės globos namų gyventojų gyvenimo kokybės.

4. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 patvirtintus Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, kelti darbuotojų kompetencijos lygį, gerinti komandinį darbą.

5. Rengti vidaus veiklos procedūras ir keisti esamas pagal veiklą reglamentuojančių teisės aktų pokyčius.

6. Sutvarkyti globos namų teritoriją ir pritaikyti patogiam naudojimuisi asmenims turintiems specialiųjų poreikių.

Pagrindinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų kokybei ir efektyvumui, žmogiškųjų ir finansinių išteklių ekonomiškam naudojimui.

 
 

Direktorė                                                                               Vilma Zarakauskienė

  

Dokumentų valdymas ir dokumentų saugojimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

Ataskaitiniu laikotarpiu savo kompetencijai priskirtais klausimais pasirašiau sutartis ir įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių, atostogų klausimais, organizavau ir kontroliavau jų vykdymą.

 

Dokumentacija (vnt.)

                                                                                                                                        

 
Gautų raštų skaičius
 (iš įstaigų)
 

Išsiųstų raštų skaičius

 

Parengta sutarčių dėl paslaugų teikimo

Parengta įsakymų
 

Pasirašytų sutarčių skaičius

Veiklos klausimais
Personalo klausimais

Atostogų, komandiruočių klausimais

30
70
35
17
6
30
9
 

              Darbų sauga ir sveikata. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti, jų veikla įstaigoje organizuota vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą. Pagal parengtas ir patvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas visi darbuotojai instruktuoti ir pagal grafiką pasitikrino sveikatą.

              Gaisrinė sauga. Gaisrinė sauga organizuojama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą ir gaisrinės saugos taisyklėmis. Įstaigoje įrengta gaisrinė signalizacija, darbuotojai instruktuoti pagal patvirtintą priešgaisrinės saugos instrukciją, parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, darbuotojams pravesti mokymai.

               Civilinė sauga. Įstaigoje laikomasi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių civilinę saugą. Darbuotojams pravesti mokymai pagal civilinės saugos mokymo programą.

              Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai globos namuose vykdyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir globos namų direktoriaus patvirtintomis viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėmis.

               Per 2018 m. atlikti 82 maisto produktų ir kitų prekių bei paslaugų ir darbų pirkimai, kurių vertė 87 349,21 Eur.        

               Korupcijos prevencija. Korupcijos prevencija vykdyta vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą ir Savivaldybės korupcijos prevencijos programa. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Motyvuotos korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados pateiktos rajono Savivaldybės administracijai ir paskelbtos įstaigos interneto svetainėje.

               Asmens duomenų apsauga. Vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą parengtas ir patvirtintas (Salako socialinės globos namų direktoriaus 2018-09-27 įsakymu Nr. V-10) Asmens duomenų tvarkymo globos namuose tvarkos aprašas, Globos namų darbuotojų bei Globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politikos.

 Kontrolė. Salako socialinės globos namų vidaus kontrolės sistema sukurta ir vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11 patvirtintą Vidaus kontrolės tvarką.

Išorės kontrolę atliko:

 2018 m. spalio 18 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Patikrinimo metu trūkumų ir pažeidimų nenustatyta.

2018 m. lapkričio 6 d. Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Išvada – maisto tvarkymo subjektas atitinka maisto saugos, kokybės, higienos, savikontrolės sistemos reikalavimus.

Kita veikla. Siekiant taupyti išlaidas elektros ir šilumos energijai, atlikta galimybių studija dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimo ir panaudojimo globos namuose. Modernios technologijos įgalintų efektyviai taupyti energetinius resursus ir lėšas. Gauti rezultatai (AEŠ diegimo investicinis projektas) pateikti Zarasų rajono savivaldybei.

Globos namų gyventojams buvo teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę. Šiuo metu socialinių paslaugų kokybę reglamentuoja socialinės globos normų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis įstaigoje parengti ir patvirtinti socialinės globos paslaugų kokybės procedūriniai dokumentai bei tvarkos.

Užtikrinant socialinės globos kokybės ir globos normų laikymąsį įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka pagal įstaigoje parengtą ir patvirtintą tvarką, atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas. Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas.

Salako socialinės globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Mokėjimo už socialinę globą dydį nustato savivaldybė, atsižvelgdama į asmens pajamas ir turtą, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ir globos namų pasirašytą dvišalę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

Socialinės globos kaina vienam paslaugos gavėjui per mėnesį

                                                                                                                                                                                                   

Ilgalaikė ( trumpalaikė ) socialinė globa teikiama globos namuose
 

Salako socialinės globos namai

(nustatyta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-23 sprendimu Nr. T-16)

 

Lietuvos vidutinė kaina

(iki 2018-03-01)

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia 537,23 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus asmenims 19,60 Eur/parą (588,00 Eur/mėn.)

 

Suaugusiems asmenims su negalia 19,33 Eur/parą (579,9 Eur/mėn.)

 

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia 639,75 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia 23,03 Eur/parą (690,9 Eur/mėn.)

 
 
Gyventojų socialinė padėtis

                                                                                                                                                                                          

Rodiklio pavadinimas
 
2014
2015
2016
2017
2018

Gyventojų skaičius metų pradžioje

30
24
30
27
27
Atvyko per metus
1
13
6
15
10
 
Iš jų
Iš kitos globos įstaigos
1
1
Iš savų ar giminių, globėjų namų
1
7
5
1
Iš kitur (ligoninės)
5
6
9
8
Išvyko per metus
7
7
9
15
9
 

Iš jų

Į kitą globos įstaigą (ligoninę)

1
2
1

Nuolat gyventi į namus, pas artimuosius

1
1
Mirė
6
7
7
13
8

Gyventojų skaičius metų pabaigoje

24
30
27
27
28
Iš jų vieniši
13
10
8
13
9
Našliai
10
21
16
15
16

Gyventojai, kurie turi vaikų, skaičius

7
15
11
14
16
 

Per 2018 metus ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 38 gyventojams.

                        
 
 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, negalią                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Rodiklio
pavadinimas
Amžius, metais
IIš viso
30-49
50-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 ir vyresni

Gyventojų skaičius (2018-12-31):
2
1
1
1
8
5
2
8
28
vyrai
1
1
1
1
6
3
1
1
15
moterys
1
2
2
1
7
13
Su fizine negalia
1
1
1
1
2
2
2
2
12

Su psichine negalia

1
2
1
2
6
Nustatyti dideli specialieji poreikiai
1
2
2
4
9

Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

2
2
2
2
8

Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

1
2
2
2
7
 

Globos namai – tai gyventojų namai, kuriuose jie praleidžia visą savo laiką. Todėl skiriamas didelis dėmesys, kad jie būtų patogūs, jaukūs ir saugūs, užtikrintų gyventojams galimybes gyventi įprastą kasdienį gyvenimą, atsižvelgiant į jų specialuosius poreikius dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, mažesnio savarankiškumo.

              Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus.

Teikiant globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, siekta užtikrinti kiekvieno asmens geriausią interesą, sudarant galimybę gauti socialines paslaugas, atitinkančias jo savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualios globos planus. Įstaigoje gyventojams teiktos individualaus bei grupinio bendravimo, konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo, užimtumo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros paslaugos, bei užtikrintos reikalingos buitinės ir asmens higienos paslaugos, pagal galimybes įtraukiant pačius gyventojus. Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti laiškais, telefonu, internetu, jie skatinti būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė. Gyventojams buvo užtikrinti reikalingi komunaliniai patogumai bei higieniška, geranoriška gyvenamoji aplinka, kurioje gyventojas jautėsi vertinamas ir saugus.

Globos namų gyventojams socialinės paslaugos teiktos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 bei aktualiomis redakcijomis.

 
Teiktų paslaugų organizavimo ir kokybės apžvalga
 

Teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sąrašas (Patvirtintas Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-51).

                                   
Paslauga
 

Trumpas komentaras apie paslaugų kokybės įsivertinimo rezultatus ir

veiklos rezultatus, gerinant konkrečios paslaugos kokybę

1. Informavimas

Įstaigos specialistai 10 gyventojų ir jų artimiesiems suteikė informaciją apie socialinės globos paslaugas globos namuose ir kitais jiems aktualiais klausimais. Taip pat buvo sudarytos sąlygos gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrintas informacijos apie asmenį konfidencialumas. Informavimo paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

2. Konsultavimas

 Gyventojai konsultuoti finansiniais, tarpusavio konfliktų sprendimo, atostogų pas artimuosius laiko trukmės pasirinkimo, savarankiško išvykimo ir sugrįžimo į įstaigą bei kitais jiems svarbiais klausimais. Nuolat teiktos konsultavimo paslaugos teisių, pareigų asmeninės atsakomybės, elgesio normų, vertybių, bendravimo ir tarpusavio santykių svarbos bei kitais klausimais. Gyventojams buvo sudarytos sąlygos konsultuotis su kitų institucijų specialistais bei gauti juos dominančią informaciją.

Paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

3.Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkauta gyventojams atkuriant ir palaikant socialinius ryšius su artimaisiais (39,3 %) bei atlikinėjant įvairias dokumentų tvarkymo procedūras kitose institucijose (51,9 %), sprendžiant įvairias sveikatos problemas (96,6 %). Buvo nuolat atstovaujami ir ginami gyventojo interesai.

4.Apgyvendinimas

Pagal nustatytas normas kiekvienam gyventojui suteiktas privatumą užtikrinantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. Kuriama jauki, namų aplinkai artima aplinka, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo pomėgius. Globos namuose yra 16 gyvenamųjų kambarių, iš jų 8 kambariai su atskiru sanitariniu mazgu. 14 kambarių gyvena po 2 ir 2 – gyvena po vieną gyventoją.

 Gyvenamieji kambariai aprūpinti 100 % pagrindiniais baldais: lova, spinta rūbams, spintele asmeniniams daiktams laikyti, kėdėmis ir reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis. Funkcinėmis slaugos lovomis naudojasi 70% gyventojų, o įvairiomis pagalbinėmis techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ir pan.) 83,3 % gyventojų.     

5. Maitinimas

Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-17 patvirtintas maitinimo išlaidų paros finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui 3,33 Eur.  Maitinimas organizuotas pagal sudarytus ir patvirtintus 30 dienų perspektyvinius valgiaraščius. Atsižvelgiant į sveikatos būklę ir savarankiškumą, gyventojai turėjo teisę pasirinkti, kur jiems valgyti – savo kambaryje ar valgykloje. 46,4 % gyventojų maistas buvo nešamas į kambarius. Gyventojams sudarytos sąlygos, bet kuriuo paros metu išgerti arbatos, kavos ar pasigaminti maistą savo poreikiams, atskirai įrengtose virtuvėlėse. Be kasdienių valgiaraščių sudarinėjami ir proginiai – šventiniai valgiaraščiai. Siekiant pagerinti gyventojų mitybą, atliktos 2 anketinės apklausos, kurių metu gyventojai išsakė savo nuomonę apie maitinimo kokybę, porcijų dydį, pageidavimus dėl maisto produktų bei patiekalų asortimento. 100 % buvo atsižvelgta į gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus.

Per 2018 m. skundų dėl maitinimo negauta.

6. Sveikatos priežiūra
 
 

Sveikatos priežiūros paslauga yra koncentruota į asmens sveikatos palaikymą, profilaktiką, slaugą ir kokybišką nuolatinę priežiūrą, aprūpinimą reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Gyventojams organizuotos 158 šeimos gydytojo konsultacijos, kiti sveikatos priežiūros specialistai (okulistas, kardiologas, traumotologas, endokrinologas, psichiatras, reabilitologas, neurologas ir kt.) gyventojus konsultavo 117 kartų. Gyventojai stacionaruose (Vilniaus, Utenos, Visagino ir Zarasų ligoninėse) gydėsi 14 kartų. Sveikatos profilaktikai 30 gyventojų paskiepyti nuo gripo Vaxi gripo suspensija. Poliatyvinės slaugos paslaugos suteiktos 8 gyventojams. Nuolat vykdoma pragulų profilaktika. Didelis dėmesys skiriamas žalingų įpročių prevencijai. Gyventojai informuoti apie rūkymo, alkoholio neigiamą poveikį jų sveikatai. Sveikatos priežiūros paslaugų poreikis patenkintas 100 %.

Pagal nustatytas normas gyventojai aprūpinami medikamentais (medikamentų paros finansinis normatyvas vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 0,30 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 0,50 Eur,   patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu  Nr. T-9), ir slaugos priemonėmis, turintys specialiųjų poreikių – reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis.

Masažo paslaugų poreikis patenkintas 100 %.

7. Socialinis darbas, bendravimas

Socialinis darbas orientuotas į efektyvių bei kokybiškų paslaugų teikimą globos namų gyventojams. Pagrindinės socialinio darbo paslaugos – gyventojų socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas; aktyvinimas dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje, ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti: paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes; gyventojo pageidavimu, sąlygų sudarymas be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas jam svarbiais klausimais; esant poreikiui, reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ir už jos ribų; pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkos sąlygų, motyvacijos, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir aplinka skatinimas ir palaikymas.

Vienas iš svarbiausių socialinio darbo aspektų globos namuose yra įstaigos gyventojų ryšių su artimaisiais palaikymas, nes tai yra ne tik saugumo, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą ir turi įtakos žmogaus motyvacijai ir pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams prisitaikyti. Socialinius ryšius su artimaisiais palaiko 71,5 % globos namų gyventojų. 28,5 % gyventojų ryšių nepalaiko ar neturi artimųjų. Taip pat skatinamas artimųjų dalyvavimas socialinių problemų sprendimo, socialinių paslaugų tobulinimo, organizavimo ir vertinimo procesuose. Šiame procese dalyvavo 60,7 % gyventojų artimųjų.

Individualaus bendravimo paslaugos suteiktos 100 % gyventojų.

Kiekvieno gyventojo poreikis konkrečioms paslaugoms gauti rėmėsi išsamiu ir visapusišku pirminiu bei pakartotiniais poreikių vertinimais bei individualaus socialinės globos plano sudarymu. Teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrintas peržiūrint ir patikslinant individualų socialinės globos planą.

8. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugos tikslas – atstatyti ir palaikyti kuo didesnį gyventojo savarankiškumą. 10,7 % globos namų gyventojų išmoko naudotis kompensacine technika – vežimėliu ir vaikštyne, kavos ir arbatos gėrimas gyvenamojoje aplinkoje tapo kasdienybe 53,6 % įstaigos gyventojų. 7,4 % – iš dalies tvarkosi savo gyvenamąsias patalpas pagal savo sugebėjimus ir sveikatos būklę, 10,7 % – skalbiasi smulkius rūbus, lyginasi, 10,7 % gyventojų išmoko savarankiškai naudotis relaksacijos kabineto įranga. 46,4% gyventojų naudojasi mobiliaisiais telefonais. 100 % gyventojų mokomi naudotis stalo įrankiais. 

9. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas)

Gyventojų gyvenimo kokybė globos namuose gerinama per darbinę veiklą ir užimtumą. Stengiamasi gyventojus įtraukti į globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose globos namų veiklos srityse. Svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus bei grupinis socialinis darbas siekiant palaikyti gyventojo savarankiškumą ir didinti motyvaciją pačiam savimi pasirūpinti, užsiimti mėgstama veikla pagal savo pomėgius, poreikius ir interesus. 56,7 % gyventojų – mezga, neria, siuvinėja, piešia, spalvina. Darbo terapijos grupėje (aplinkos tvarkymas, šiltnamio ir kapinių priežiūra) dalyvauja 25,0 % gyventojų. Virtuvėje talkina 14,3 % ir buities remonto darbais užsiima 3,4 % gyventojų. Organizuojant gyventojų darbinį užimtumą, atsižvelgiama ne tik į pomėgius bei poreikius, bet ir į amžių, sveikatos būklę.

10. Laisvalaikio organizavimas

Globos namų gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius bei interesus.

Šių paslaugų organizavimas gyventojams padeda išvengti daugelio socialinių problemų, mažina socialinę atskirtį, skatina bendravimą. Organizuoti renginiai – Laisvės gynėjų dienai ,,Atmintis gyva, nes liudija“, Ligonių dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Užgavėnės, Velykos, Gedulo ir vilties dienos minėjimas, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Kūčių vakarienė ir Kalėdoms. Išvykos į Zarasų kultūros centrą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti ir į kitas (9) gyventojų pasirinktas vietas. Gyventojus aplankė ir suorganizavo renginius: ,,Senučiukai“ savanoriai, šeimos dienai – ,,Rimšės seklyčios“ saviveiklininkai, Salako pagrindinės mokyklos pradinukai su spektakliu ,,Pelenė“, ,,RADASTA“, Baltriškių tibiriados vienuoliai su jaunimo stovyklos dalyviais. Globos namų gyventojai dalyvavo visose Salako seniūnijos organizuotose valstybinių bei tradicinių švenčių minėjimuose ir renginiuose.

Gyventojai laisvalaikio praleidimui ir užsiėmimams naudoja 3 poilsio kambarius, koplytėlę, relaksacijos kambarį su 2 masažiniais foteliais, 2 virtuvėles, įrengtą kompiuterinę darbo vietą su internetine prieiga. Pirmo ir antro aukšto poilsio kambariuose yra 3 televizoriai, knygų bibliotekėlė, laikraščių ir žurnalų.

 22,2 % gyventojų žaidžia stalo žaidimus, 75,0 % – skaito knygas, spaudos leidinius, 85,7 % – žiūri televizijos ir 21,4 % – klausosi radijo laidų. Spaudos leidiniais gyventojai aprūpinti atsižvelgiant į jų poreikius ir įstaigos galimybes. Gyventojų poreikiams buvo užsakyta 17 spaudos leidinių: ,,Zarasų kraštas“, ,,Lietuvos rytas“, ,,Obzor“ (rusų kalba), ,,Rasos“, ,,Rankdarbiai“, ,,Savaitė“, ,,Bičiulystė“, ,,Gyvenimiškos istorijos“, ,,XXI amžius“ ir kt.

Aktyvesnis laisvalaikio organizavimas pagerino ir sustiprino bendravimą ir bendradarbiavimą tarp gyventojų ir su gyventojais, užsimezgė glaudesnis bendradarbiavimas su jų artimaisiais.  

11. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba

Globos namų gyventojams, kurie dėl savo sveikatos būklės, savarankiškumo ar specialiųjų poreikių patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių, buvo teikiama nuolatinė pasikartojanti ir individuali bei diskretiška personalo pagalba valgant – 10,7 %, maudantis, prausiantis – 85,7 %, rengiantis ir pan. – 57,1 %.

12. Asmeninės higienos paslaugų organizavimo

Asmens higienos įgūdžiai ugdomi ir palaikomi kiekvieną dieną. Globos namų gyventojams sudarytos sąlygos patiems rūpintis asmenine higiena, o turintiems specialiųjų poreikių teikiama pagalba. Atliekant asmens higienos procedūras suteikta pagalba 92,9 % gyventojų. Visi gyventojai (100 %) yra aprūpinti asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis (muilu, šampūnu, dantų pasta).

13. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius

Globos namuose organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, lyginimas, gyvenamųjų kambarių tvarkymas. Gyventojams sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – patiems tvarkytis savo kambarius, skalbtis bei lygintis rūbus. Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, pagal poreikį ir finansines galimybes. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-223 patvirtintas patalynės ir aprangos finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui – 3,48 Eur.

Kiekvieną mėnesį aukojamos Šv. Mišios įstaigos koplytėlėje. Gyventojams, negalintiems dalyvauti Šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių tenkinimui organizuoti parapijos klebono individualūs apsilankymai kambariuose. Organizuotos 8 globos namų gyventojų laidotuvės. Tvarkomos ir prižiūrimos 7 kapavietės.

Gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaita vykdoma pagal globos namų patvirtintą tvarką. 10,7 % gyventojų teikiama pinigų saugojimo paslauga, pagalba sudarant pirkinių sąrašą ir pagalba apsiperkant suteikta 46,4 % gyventojų.

Būtiniausiais drabužiais ir avalyne aprūpinti 46,4 % gyventojų.

93 kartus suteikta transporto paslauga – pagal poreikį gyventojai nuvežti į sveikatos priežiūros ir gydimo įstaigas, išvykas, renginius ir kt.   

  
  
  

Įstaigos veikla vertinama analizuojant gautus kokybinius ir kiekybinius veiklos rezultatus. Atlikta gyventojų apklausa teikiamų paslaugų kokybės, aptarnavimo kultūros, prašymų ir skundų nagrinėjimo klausimais taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

Gerinant bendradarbiavimo funkcijas, harmonizuojant bendruomenės mikroklimatą, įstaigos personalas, teikdamas paslaugas ir atlikdamas jam priklausančias funkcijas, vadovavosi bendražmogiškomis vertybėmis, bendrosios ir profesinės etikos kodeksais.

Kolektyvinei gyventojų nuomonei bei pageidavimams, sprendžiant iškilusias problemas, atstovavo Globos namų taryba. Jos veikla organizuota pagal įstaigoje paruoštus ir patvirtintus Globos namų tarybos nuostatus.

2018 metais buvo vystomas ir stiprinamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Bendradarbiaudami su kitomis socialinės globos (Utenos, Anykščių, Leliūnų, Dūkšto, Zarasų ir kt.) įstaigomis dalinomės gerąja patirtimi, įžvalgomis apie globos namų tolimesnį vystymąsi, kokybišką paslaugų teikimą savo klientams.

Bendradarbiaujant su „Senučiukų“ bendruomene suorganizuota velykinių ir kalėdinių laiškų akcija. Laiškus rašė Lietuvos žmonės ir siuntė mūsų Globos namų gyventojams sveikinimus bei dovanėles.

Esu Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos narė, Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė, aktyviai dalyvauju asociacijos veikloje kurios vienas iš tikslų yra bendradarbiavimas ir patirties pasidalinimas.

              Gerinant socialinių paslaugų teikimą glaudūs ryšiai siejo su seniūnijos ir rajono medicinos ir kitomis įstaigomis. Globos namų bendruomenės gyvenimą paįvairino bendras Salako kultūros namų, bibliotekos, pagrindinės mokyklos, Gražutės regioninio parko direkcijos darbas – organizuojami visų valstybinių bei tradicinių švenčių minėjimai, renginiai. 

              Sukurta globos namų Facebook paskyra, kurioje šiuolaikiškai ir inovatyviai pateikiama informacija, skelbiama filmuota informacija apie globos namų veiklą ir renginius.

Pastaruoju metu stebima senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia ir socialinės rizikos, neturinčių specialiųjų poreikių, asmenų pageidaujančių gauti socialinės globos paslaugas institucijoje, didėjimo tendencija. Siekiant užtikrinti kokybišką tokių asmenų priežiūrą ir slaugą, būtina didinti tiesiogiai gyventojus aptarnaujančio personalo skaičių. Auga sveikatos priežiūros, socialinio darbo specialistų ir kvalifikuotų globos darbuotojų poreikis, tokių darbuotojų vis labiau trūksta, todėl būtina skirti lėšų šių specialistų darbo užmokesčio didinimui. Įvertinus globos namų veiklą, numatomos šios prioritetinės veiklos kryptys 2019 metams:

1. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.

2. Tobulinti vykdomą apskaitos politiką įgyvendinant vidaus kontrolės sistemos reikalavimus.

3. Tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, atitinkančių kintančius gyventojų poreikius, didinti teikiamos pagalbos veiksmingumą.

3. Laikytis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-377 patvirtintų Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomas socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams, principų, siekiant geresnės globos namų gyventojų gyvenimo kokybės.

4. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 patvirtintus Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, kelti darbuotojų kompetencijos lygį, gerinti komandinį darbą.

5. Rengti vidaus veiklos procedūras ir keisti esamas pagal veiklą reglamentuojančių teisės aktų pokyčius.

6. Sutvarkyti globos namų teritoriją ir pritaikyti patogiam naudojimuisi asmenims turintiems specialiųjų poreikių.

Pagrindinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų kokybei ir efektyvumui, žmogiškųjų ir finansinių išteklių ekonomiškam naudojimui.

Direktorė
Vilma Zarakauskienė

Skip to content