Menu Close

Veiklos plano ataskaita 2021

Veiklos plano ataskaita 2021

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra Zarasų rajono savivaldybės biudžetinė 30 vietų socialinės globos įstaiga, skirta nuolat ar laikinai gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Globos namų gyventojams teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę.

Globos namų misija – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

             Globos namų vizija – tai nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

             Globos namų veiklos tikslai:

1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.       

Globos namai teikė licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Licencijos patikslintos 2016-05-20. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16 masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Rodiklis

(vertinimo kriterijus)

Laukiami rezultatai
Pasiekti rezultatai
 
1.

VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 
1.1.

Sekti teisinę informaciją, susipažinti su naujais įstatymais, kitais teisės aktais ir juos vykdyti

 
Dokumentų

registras (analizė)

Tobulinama įstaigos veikla atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus.

Dokumentai peržiūrimi ir tvirtinami keičiantis teisės aktams ar atsiradus poreikiui vykdant veiklą ir tobulinant teikiamų paslaugų kokybę Globos namuose.

Peržiūrėtos/naujai patvirtintos tvarkos:

Darbų saugos ir sveikatos – 8;

Sveikatos priežiūros klausimais – 20;

Socialinės globos paslaugų teikimo klausimais – 11;

Veiklos organizavimo – 7.

Rengiami dokumentai įforminami vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis.

 

1.2.

Analizuoti gaunamus skundus, prašymus, operatyviai atsakyti kiekvienam pareiškėjui

 

Gautų ir atsakytų skundų, prašymų skaičius

Sudarytos sąlygos kreiptis dėl iškilusių problemų ir gauti atsakymus pagal nustatytą tvarką

Gautų ir atsakytų skundų, prašymų skaičius -1.

 
1.3.

Organizuoti įstaigos veiklą siekiant geriausio kliento intereso (planai, apklausos, diskusijos, veiklos vertinimas)

 

Parengtas veiklos planas ir ataskaita

Veikla organizuota vadovaujantis parengtu globos namų strateginiu ir metiniu veiklos planu. Veiklos ataskaita pateikta steigėjui

2021 m. veiklos planas patvirtintas 2021-01-04 Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-1

2021-2023 m. strateginis veiklos planas patvirtintas 2021-03-31 Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-14.

Veiklos ataskaita pateikta steigėjui ir jai pritarta 2021-05-07 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-69.

 
1.4.

Užtikrinti teisėtą ir efektyvų įstaigos finansų tvarkymą. Rūpintis, kad įstaigos finansinė veikla atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, šio tipo įstaigoms

 

Auditų, patikrinimų išvados

Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal Programos sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį. Ataskaitų ir kitos informacijos reguliarus teikimas steigėjui ir kitoms institucijoms užtikrina veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir informuotumo principus

Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį.

 
1.5.

Užtikrinti veiksmingą Globos namų vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą ir tobulinimą

 

Parengta nauja vidaus kontrolės politika

Nustatyti, išanalizuoti rizikos veiksniai ir parinktos vidaus kontrolės priemones jiems valdyti.

Vidaus kontrolės politika parengta ir patvirtinta 2021-02-19 Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-9.

 
1.6.

Užtikrinti dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka

Konfidencialios informacijos laikymosi vertinimo analizė

Užtikrintas su globos namų gyventoju susijusios informacijos konfidencialumas.

Dokumentai valdomi ir saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis

Dokumentų valdymo tvarka parengta ir patvirtinta 2021-09-27 Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-49. Konfidencialios informacijos pažeidimo atvejų nenustatyta.

 
 
1.7.

Užtikrinti sveiką ir saugią aplinką gyventojams ir darbuotojams įstaigoje

Darbuotojų ir gyventojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Suteiktos žinios saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės, civilinės saugos klausimais. Apsirūpinta būtiniausiomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms teikti.

Atliktas biologinių rizikos veiksnių vertinimas ir paruoštas prevencinių priemonių planas.

Atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas, naudojant įrankį OiRA

Parengta Darbuotojų ir gyventojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita. Visos priemonės įgyvendintos.

2021-02-15 atliktas biologinių rizikos veiksnių vertinimas.

2021-05-31 darbuotojai išklausė mokymus pagal Socialines paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų mokymo saugos ir sveikatos klausimais, programą.

2021-09-29 atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas.

 
1.8.

Užtikrinti galimybes visiems potencialiems klientams (jų atstovams) susipažinti su įstaigos tikslais, uždaviniais, teikiamomis paslaugomis bei jų teikimo sąlygomis

 

Apsilankiusių būsimų klientų skaičius

Sudarytos sąlygos apsilankyti ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis. Paruoštas informacinis biuletenis, veikia internetinis puslapis salakoglobosnamai.lt

Apsilankiusių būsimų klientų skaičius – 3.

Asmuo turi teisę pasirinkti socialinės globos namus ir jam ar artimiesiems giminaičiams pageidaujant ir suderinus su globos namų administracija sudaromos sąlygos apsilankyti globos namuose prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą. Asmeniui ar artimiesiems giminaičiams įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie gyvenimo sąlygas, teikiamas paslaugas, personalą, mokėjimo sąlygas ir kitą juos dominančią informaciją. Paruoštas informacinis biuletenis.

 
1.9.

Informuoti visuomenę apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir kita

 

Pateiktos informacijos, straipsnių skaičius

Viešai prieinama informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir kt. Platinamas informacinis biuletenis, nuolatos atnaujinama informacija internetiniame puslapyje bei facebook paskyroje.

Pateiktos informacijos, straipsnių skaičius – 61.

Visa informacija apie įstaigos veiklą skelbiama internetiniame puslapyje bei facebook paskyroje.

Paruoštas informacinis biuletenis.

 
1.10.

Bendradarbiauti su vietos savivaldos institucijomis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis,  socialiniais partneriais

 

Susitikimų, pasirašytų sutarčių skaičius

Stiprinamas bendradarbiavimas su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais. Apsvarstomi gerosios praktikos pavyzdžiai ir pasikeista pažangia darbo patirtimi.

Pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys –

Seredžiaus senelių globos namais, Dūkšto globos namais, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namais, Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetu, Salako bendruomenės ,,Sakalas“ vaikų dienos centru ,,Smiltutė“, Lietuvos aklųjų biblioteka.

Globos namuose lankėsė  Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų darbuotojų kolektyvas.

 
1.11.

Kaupti ,,gerąją“ socialinio darbo patirtį ir ją skleisti kitiems

 

Sėkmingai įgyvendintų priemonių skaičius

Pasikeista pažangia darbo patirtimi, tobulinama veikla bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir siekiant kokybiškesnio socialinio darbo.

Sėkmingai įgyvendintų priemonių skaičius – 3

 
1.12.

Atlikti įstaigos veiklos vidinį savęs vertinimą (savianalizę)

Vertinimo ataskaita, rezultatų analizė

 

Užtikrinta socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. Vertinimas atliktas pagal parengtą įsivertinimo tvarką. Sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas. Su vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis supažindinti globos namų gyventojai ir visi suinteresuoti asmenys.

Socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms vertinimas atliktas 2021-08-03, sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas. Su vertinimo išvadomis supažindinti visi globos namų gyventojai ir darbuotojai susirinkimo metu.

 
1.13.

Sudaryti sąlygas globos namų tarybos veiklai, laiku teikti atsakymus ir informaciją apie Tarybos pasiūlymų įgyvendinimą.

Pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų skaičius

Organizuojant įstaigos veiklą atsižvelgta į gautus pasiūlymus bei informaciją

Gyventojai pateikė 4 pasiūlymus dėl užimtumo veiklų. Visi pasiūlymai įgyvendinti.

 
1.14.

Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir plėtrą (atsižvelgiant į darbuotojų ir gyventojų apklausų rezultatus), gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Paslaugų kokybės vertinimo išvados ir analizė

Pagal parengtas anketas vykdomos apklausos, analizuojami gauti rezultatai. Gyventojams teikiamos kokybiškesnės, jų poreikius atitinkančios paslaugos.

Pagal parengtas anketas vykdomos apklausos, analizuojami gauti rezultatai. Gyventojų, kurie savo gyvenimą globos namuose vertina labai gerai padaugėjo nuo 31,5 %  iki 52,0 %. Įvertintas gyventojų gyvenimo kokybės pokytis: teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos pagerėjo 25 %, laisvalaikio praleidimo – 19 %, bendravimas su artimaisiais – 6 %. Gyventojų artimieji teikiamų paslaugų kokybe labai gerai įvertino 89 %, gerai – 11 %.

 
1.15.

Rengti ir įgyvendinti programas ir projektus.

Darbų priėmimo aktas

 
Sertifikatas
 

Įgyvendintas  projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Zarasų rajono Salako socialinės globos namuose“.

 

Įgyvendintas projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.             

Įgyvendintas projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Zarasų rajono Salako socialinės globos namuose“.

 

Įgyvendintas projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

 
2.
PERSONALAS
2.1.

Užtikrinti atitinkamo skaičiaus ir struktūros personalo skaičių kokybiškam paslaugų gavėjų poreikių tenkinimui

 

Darbuotojų skaičius

Personalo skaičius atitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus.

Dirbantis personalas turi teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus, dirba komandinio darbo principu ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Siekiant užtikrinti kuo geresnes socialinės globos paslaugas įstaigoje trūksta psichologo – 0,5 pareigybės, užimtumo specialisto – 0,5 pareigybės.

 
2.2.

Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją

Poreikių analizė, plano parengimas ir įgyvendinimas

 Sudarytas kompetencijų tobulinimo planas. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 100 % įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 val. per metus

Kompetencijų tobulinimo planas patvirtintas 2021-02-09 Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-7.

Visos priemonės įgyvendintos.

 Per metus savo profesinę kvalifikaciją kėlė ir tobulino profesinius įgūdžius 14 (339 val.) darbuotojų, kuriems privaloma, nustatytą valandų skaičių. Iš jų 6 darbuotojai kvalifikaciją kėlė daugiau valandų nei privaloma, išnaudodami galimybes kelti kvalifikaciją nemokamuose mokymuose.

 
2.3.

Naujai priimtiems darbuotojams paskirti kolegialius darbuotojus , atsakingus už profesinės pagalbos organizavimą

 

Teikiama reguliari ir kokybiška dirbančių kolegų, specialistų pagalba.

Gerinama teikiamų paslaugų kokybė

Naujų darbuotojų nebuvo priimta.

 
2.4.

Organizuoti darbuotojų susirinkimus, aptarti atsiradusias problemas, veiklos rezultatus bei  mainų vizitus, didinant darbuotojų motyvaciją.

Susirinkimų skaičius (protokolai)

Perteikta reikalinga informacija, aptarta veikla, darbo rezultatai bei iškilusios problemos. Pasidalinta darbo patirtimi, įgyvendinami nauji darbo metodai, tobulinama veikla. Gerėja darbuotojų darbo kokybė ir atsakomybė už teikiamų paslaugų kokybę.

 

Tobulinant įstaigos valdymą bei siekiant tinkamai planuoti darbus ir sėkmingai vykdyti pavestas funkcijas organizuota 40 darbuotojų susirinkimų.

 
2.5.

Organizuoti ir atlikti Globos namų personalo metinį veiklos vertinimą

Vertinimo išvadų suvestinė
 

100 % atliktas metinis veiklos įvertinimas, darbuotojams  nustatytos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai

100 % atliktas metinis veiklos įvertinimas, darbuotojams nustatytos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai.

 
 3.
SOCIALINĖ GLOBA
3.1.

Sudaryti, pasirašyti ir pasikeitus aplinkybėms atnaujinti dvišales ir trišales sutartis su globos namų  gyventojais

Pasirašytų sutarčių skaičius

(sutarčių registras)

Gyventojai yra pasirašę sutartis atitinkančias jų geriausius teisėtus interesus

Pasirašyta 61 dvišalė ir 9 trišalės sutartys. Iš jų 9 su naujai atvykusiu gyventoju.

 
3.2.

Naujai atvykusius gyventojus, supažindinti su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, jų teisėmis, atsakomybe ir pareigomis, teikiamomis paslaugomis ir veikla bei kitomis įstaigos tvarkomis ir taisyklėmis

 

Dokumentų analizė (žymos apie tai užfiksuotos asmens bylos pridedamuose dokumentuose)

Gyventojai 100 % supažindinti su gyvenimą globos namuose reglamentuojančiais dokumentais ir tvarkomis

Naujai atvykę gyventojai 100 % supažindinti su gyvenimą globos namuose reglamentuojančiais dokumentais ir tvarkomis.

 
3.3.

Atlikti pirminį ir pakartotinius gyventojų poreikių paslaugoms vertinimus, sudaryti Individualios socialinės globos planus, bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais bei užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą

Sudarytų, peržiūrėtų planų skaičius

(ataskaitos suvestinė)

Įvertinus būtinų paslaugų poreikį, dalyvaujant visiems specialistams ir pačiam gyventojui, jo artimiesiems, sudaryti Individualios socialinės globos planai atitinkantys jų savarankiškumo lygį. Pasikeitus gyventojo poreikiams ar aplinkybėms, poreikis vertinamas iš naujo.

 

Pirminiai ISGP sudaryti 9 gyventojams, pakartotinai – 24 gyventojams.

Vykdant anketinę apklausą apie galimybę pareikšti savo nuomonę sudarant ISGP 89,5 % gyventojų atsakė ,,Taip“ ir 5,3 % ,,Dažniausiai taip“.

 
3.4.

Teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas įstaigoje ir už jos ribų

Suteiktų paslaugų skaičius

Suteiktos gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos.

Sudarytos sąlygos gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais ir kitais klausimais.

Poreikis patenkintas 100%

Paslaugos suteiktos 32 gyventojams ir jų artimiesiems. Poreikis patenkintas 100 %.

Teikiamas informavimo, konsultavimo paslaugas ,,labai gerai“ įvertino 47,4 % ir ,,gerai“ – 52,6 % gyventojų.

Teikiamas tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas ,,labai gerai“ įvertino 63,2 % ir ,,gerai“ – 31,6 % gyventojų.

 
3.5.

Tarpininkauti gyventojams sprendžiant konfliktus, kasdieninio gyvenimo problemas ir kitais atvejais, stresinėse situacijose, siūlant specialistų pagalbą

suvestinė

Teikiama pagalba patiriant ar išgyvenant krizes, kontroliuojant elgesį stresinėse situacijose, sprendžiant konfliktus, nukreipiant pas specialistus

Nebuvo poreikio.

Socialinė darbuotoja įgijo žinių mokymuose ,,Konsultavimo pradžiamokslis. Praktiniai konsultavimo mokymai“ ir ,,Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“.

 
3.6.

Rūpintis gyventojų sveikata bei laiku organizuoti/teikti sveikatos priežiūros, slaugos paslaugas, užtikrinančias gyventojo fizinę ir psichinę sveikatą:

·užtikrinti būtinos medicininės pagalbos teikimą;

·aprūpinti medikamentais bei techninės pagalbos priemonėmis;

·aprūpinti slaugos priemonėmis (vykdyti pragulų profilaktiką);

·tarpininkauti užsiregistruojant pas pageidaujamus sveikatos priežiūros specialistus, bei padėti nuvykti;

·organizuoti profilaktinius sveikatos patikrinimus

Suteiktų paslaugų skaičius

Pagal gyventojų poreikius organizuotos sveikatos priežiūros ir teikiamos slaugos paslaugos. Gyventojai aprūpinti medikamentais, slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Mokomi naudotis kompensacine technika.

Visi gyventojai yra prirašyti prie Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro, antrinė ir tretinė pagalba teikiama įvairiose Lietuvos gydymo įstaigose.

 

Darbuotojai ir gyventojai (100 %) paskiepyti 3 dozėmis nuo Covid -19 ligos ir Vaxi Grip vakcina paskiepyta – gyventojų.

Šeimos gydytojo konsultacijos organizuotos 237 kartus. GMP kviesta – 19 kartų.

Paliatyvios slaugos paslaugos suteiktos 10 gyventojų.

Gyventojai 100 % aprūpinti medikamentais, slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis.

Atliktas Vidaus medicininis auditas, visos rekomendacijos įgyvendintos, paruošta Metinė vidaus medicininio audito ataskaita.

 
3.7.

Sudaryti sąlygas gyventojams konsultuotis ir gydytis kitose gydymo įstaigose pagal šeimos gydytojo ar psichoterapeuto siuntimus.

Sąlygų ir paslaugų identifikacija (dokumentų analizė)

Užtikrinta gyventojo teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją

Įvairiose gydymo įstaigose  sveikatos priežiūros specialistai gyventojus konsultavo 56 kartus.

Vilniaus, Utenos, Zarasų ir Visagino ligoninėse gyventojai gydėsė – 19 kartų.  Protezavimo ir reabilitacijos paslaugos suteiktos 1 gyventojui.

 
3.8.

Tarpininkauti ir padėti paruošti gyventojų medicininius dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui.

 

Paruoštų

Nuolat sekama gyventojo sveikatos būklė ir tarpininkaujama ruošiant dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui

Paruošti ir NDTK pateikti 7 gyventojų dokumentai specialiųjų poreikių nustatymui (pirminiam – 1), pratęsimui – 6.

 
3.9.

Teikti masažo paslaugą.

Suteiktų paslaugų skaičius

Gyventojams teikiamos masažo paslaugos, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikyti bei stiprinti organizmą

Suteiktų paslaugų skaičius – 473.

Poreikis patenkintas 100 %.

 
3.10.

Užtikrinti saugias ir sveikas, privatumą garantuojančias ir specialiesiems poreikiams pritaikytas, gyvenimo sąlygas atitinkančias higienos normų reikalavimus.

 

Sąlygų identifikacija (apklausų, dokumentų analizė)

Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus. Gyventojai naudojasi jų specialiesiems poreikiams pritaikytomis patalpomis, įrengta iškvietimo sistema

Atlikus teikiamų apgyvendinimo (aplinkos ir būsto) paslaugų vertinimo apklausą 78,9 % gyventojų paslaugas vertina ,,labai gerai“ ir 21,1 % –  ,,gerai“.

 
 
3.11.

Organizuoti kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą. Skatinti būti savarankiškais.

ISGP

rezultatų analizė

Palaikomi ir ugdomi gyventojo socialiniai įgūdžiai. Didinamos gyventojų savirūpos galimybės. Gyventojams sudarytos sąlygos viską, kas įmanoma atlikti pačiam – gamintis maistą, tvarkytis kambarį ir kitą

 

7,1% globos namų gyventojų išmoko naudotis kompensacine technika – vežimėliu ir vaikštyne, kavos ir arbatos gėrimas gyvenamojoje aplinkoje tapo kasdienybe 39,3 % įstaigos gyventojų. 42,9 % gyventojų  iš dalies tvarkosi savo gyvenamąsias patalpas pagal savo sugebėjimus ir sveikatos būklę.

50 % gyventojų naudojasi mobiliaisiais telefonais.

Palyginus su 2020 m. gyventojų savarankiškumas padidėjo 25,7 %.

Teikiamas kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 57,9 % gyventojų vertina ,,labai gerai“, 36,8 % – ,,gerai“.

 
 
3.12.

Ugdyti higieninius įgūdžius, skatinti gyventojus rūpintis asmenine higiena, gyvenamosios aplinkos švara ir tvarka.

ISGP

rezultatų analizė

Ugdomi gyventojo higieniniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškumas. Higienos patalpos atitinka higienos normų reikalavimus ir garantuoja privatumą. Sudarytos sąlygos gyventojams naudotis skalbimo mašinomis, patiems skalbtis ir išsidžiovinti drabužius bei kita.

Atliekant asmens higienos procedūras suteikta pagalba 89,3 % gyventojų. Visi gyventojai (100 %) yra aprūpinti asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis (muilu, šampūnu, dantų pasta).

Teikiamas asmens higienos paslaugas 68,4 % gyventojų vertina ,,labai gerai“, 31,6 % – ,,gerai“.

Į klausimą ,,Ar esate pilnai aprūpinti Jums reikalingomis asmens higienos/slaugos priemonėmis?” 100 % gyventojų atsakė ,,Taip“.

 
3.13.

Plėtoti ir palaikyti gyventojų socialinius ryšius su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene.

Palaikomų ir atkurtų socialinių ryšių skaičius

Tobulinami bendravimo įgūdžiai. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis, tarpininkaujama atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius ryšius su artimaisiais

Palaikomų ir atkurtų socialinių ryšių skaičius – 20.

Socialinius ryšius su artimaisiais palaikė 71,5 %  (2020 m.- 79 %) gyventojų. Neturinčių artimųjų buvo 17,9 %, nebendraujančių su artimaisiais ir nelankomų gyventojų buvo 10,6 % (2020 m. – 21 %).

 
3.14.

Sudaryti sąlygas gyventojams atlikti pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Teikiama tarpininkavimo paslauga, kad gyventojas atliktų savo pilietines pareigas

Poreikis patenkintas 100%

Nebuvo poreikio

 
3.15.

Atsižvelgti į gyventojo nuomonę, perkeliant į kitą kambarį.

 

Gautų prašymų ir sutikimų skaičius

 

Tenkinami gyventojų pripažinimo poreikiai. Derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai. Įvertinamas sugebėjimas prisitaikyti prie kaimyno.

Gautų gyventojų prašymų ir sutikimų skaičius – 4

 (14,3 %).
Skip to content