Menu Close

Fizinio ir psichologinio smurto prieš gyventojus ir finansinio piktnaudžiavimo prevencijos procedūra

Fizinio ir psichologinio smurto prieš gyventojus ir finansinio piktnaudžiavimo prevencijos procedūra

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ GYVENTOJUS IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS

 1.  Salako socialinės globos namų (toliau – Globos namai) vykdomų fizinio, psichologinio smurto prieš gyventojus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašo tikslas – užkirsti kelią gyventojų nepriežiūrai, fiziniam ir psichologiniam smurtui bei finansiniam piktnaudžiavimui gyventojų atžvilgiu.
 2. Prevencinių priemonių tikslas – sukurti saugią ir palankią aplinką, kurioje gyventojai jaustųsi gerbiami, priimti ir saugūs.
 3. Tvarkos aprašo paskirtis:

3.1. Šiuo tvarkos aprašu siekiama ginti įstaigos gyventojus nuo smurto įstaigos aplinkoje, operatyviai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą;

3.2. Fizinis ir psichologinis smurtas yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

 1. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

4.1. Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą:

4.1.1. Smurtu laikoma:

4.1.1.1. visa, kas daro asmeniui psichologinę, fizinę, dvasinę/emocinę žalą ir sukelia kančią;

4.1.1.2. grasinimai;

4.1.1.3. bandymai apriboti asmens laisvę;

4.1.1.4. nepriežiūra.

4.1.2. Fizinis smurtas – neteisėtas, tyčinis, prieš žmogaus valią jo organizmui daromas fizinis poveikis, kuriuo siekiama atimti gyvybę, padaryti žalą sveikatai, atimti laisvę, sukelti bejėgišką būklę, fizinį skausmą ar kitokias fizines kančias:

4.1.2.1. asmens mušimas ranka ar įvairiais daiktais;

4.1.2.2. stumdymas;

4.1.2.3. purtymas;

4.1.2.4. žnaibymas;

4.1.2.5. fizinio suvaržymo priemonių taikymas.

4.1.3. Psichologinis smurtas – pavojingas, visada sąmoningas, tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiantis jį baimintis, kad dėl tolesnių grasinančiojo veiksmų ar neveikimo atsiras tam tikrų neigiamų padarinių galinčių pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar socialinei gerovei:

4.1.3.1. žodinis agresyvus elgesys;

4.1.3.2. vertimas jaustis kaltu;

4.1.3.3. tyčiojimasis;

4.1.3.4. grasinimas;

4.1.3.5. gąsdinimas;

4.1.3.6. atstūmimas;

4.1.3.7. kalbėjimas pakeltu tonu;

4.1.3.8. kalbėjimas asmens orumą žeminančiu tonu;

4.1.3.9. privačios informacijos atskleidimas siekiant pažeminti.

4.1.4. Finansinis smurtas arba kitoks materialinis išnaudojimas – disponavimas turtu be įgaliojimų, įtikinėjimas arba vertimas dovanoti pinigus, pinigų arba daiktų pasisavinimas, neteisėtas gyventojų finansinių lėšų panaudojimas.

4.2. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui.

4.3. Nepriežiūra – būtinos kasdienės pagalbos ir higienos arba bendros priežiūros nesuteikimas, ypač nepakankamas aprūpinimas maistu ir gėrimais, nepakankama nevaikštančių gyventojų priežiūra, dėl kurios susidaro pragulos ir kt.

 1. Smurto prevencija – planingų ir sistemingų priemonių veikla, skirta fizinio ir psichologinio smurto rizikai mažinti.

6. Globos namuose draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta:

6.1. gyventojų prieš gyventojus;

6.2. darbuotojų prieš gyventojus;

6.3. gyventojų prieš darbuotojus;

6.4. darbuotojų prieš kitus darbuotojus.

7. Globos namuose susitarta dėl elgesio normų:

7.1. gyventojų elgesio normos įtvirtintos Globos namų gyventojų etikos kodekse;

7.2. darbuotojų elgesio normos įtvirtintos Globos namų darbuotojo etikos kodekse, profesinės etikos kodeksais, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašymuose.

8. Prevenciniai veiksmai apima psichosocialinės ir fizinės aplinkos gerinimą, smurto atvejų registravimą, visapusę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims ir kultūros ugdymą.

 1. Veiksniai, galintys išprovokuoti sumurtą:

9.1. psichologiniai veiksniai – nedarnūs tarpusavio santykiai, bendravimo įgūdžių stoka, savikontrolės stoka, stresas, nuolatinis nuovargis, neįvardinti ir ilgainiui neišsprendžiami konfliktai, didelis darbo krūvis, nuovargis, teisingumo jausmo nebuvimas ir kt.;

9.2. ekonominiai veiksniai – žemas pajamų lygis, skurdas ir socialinių garantijų stoka, ribotos savirealizacijos galimybės, atlyginimas neatitinkantis darbuotojų lūkesčiu ir kt.;

9.3. socialiniai veiksniai – socialinė paslaugų gavėjų nelygybė (diskriminacija, dėl amžiaus; sveikatos sutrikimai ir kt.), atskirtis, priklausomybės, stereotipai visuomenėje, agresija siekiant išsaugoti savo orumą, nedarnūs santykiai kolektyve ir kt.;

9.4. profesinis perdegimas.

 1. Veiksniai, neleidžiantys smurtui atsirasti:

10.1. psichosocialinės aplinkos gerinimas;

10.2. reagavimas nedelsiant į bet kokios formos smurtą;

10.3. Globos namų darbuotojų informavimas ir komunikavimas apie įvykusį smurto atvejį;

10.4. triukšmo, intrigų, apkalbų vengimas, draudimas skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją;

10.5. dalykinės ir darbinės darbo atmosferos užtikrinimas, gerų tarpusavio santykių skatinimas, darbuotojų ir gyventojų bei kitų suinteresuotų asmenų tarpusavio pagarba;

10.6. vertybių puoselėjimas: tolerancija, taktiškumas, orumas, bendruomeniškumas, mandagumas, paslaugumas, rūpinimasis kitais, tarpusavio pasitikėjimas, solidarumas, lygiateisiškumas ir kitos vertybės;

10.7. darnių bendravimo įgūdžių, savikontrolės, pykčio, streso valdymo ugdymas;

10.8. pagalbos teikimas sprendžiant kasdienes problemas;

10.9. paslaugų gavėjų užimtumo skatinimas;

10.10. naujų reagavimo į smurto atvejus būdų, kurie padėtų megzti lygiavertiškesnius ir nuoširdesnius santykius tarp darbuotojų ir gyventojų ieškojimas.

 1. Fizinio ir psichologinio smurto, patyčių prevencijos procedūros:

11.1. Globos namų darbuotojų švietimas (institucijoje arba mokymus organizuojančioje įstaigoje) – veikla, skirta smurto rizikai mažinti, apimanti visų darbuotojų švietimą, informavimą ir kt. priemones;

11.2. vadovavimasis ir laikymasis Globos namų etikos kodeksuose, tvarkos taisyklėse bei pareigybės aprašymuose numatytomis elgesio normomis;

11.3. emociškai saugios aplinkos sukūrimas;

11.4. darbuotojų kompetencijų didinimas;

11.5. organizacijos kultūros, pagrįstos pagarba, atidumu ir atvirumu, ugdymas.

 1. Globos namų gyventojų švietimas ir prevencinės priemonės:

12.1.atvira ir abipusė komunikacija;

12.2. kalbėjimas su gyventojais apie elgesį galimo smurto metu;

12.3. gyventojų supažindinimas su elgesio taisyklėmis, jų aptarimas;

12.4. vengimas apgyvendinti gyventojus, kurie nuolat konfliktuoja tarpusavyje, yra agresyviai nusiteikę vienas kito atžvilgiu, viename kambaryje;

12.5. individualus darbas su gyventojais, linkusiais į agresyvų elgesį.

 1. Finansinio smurto prevencijos procedūros:

13.1. gyventojų švietimas, ugdant finansinį atsparumą, supažindinimas su jų teisėmis turto disponavimo klausimais;

13.2. darbuotojų švietimas finansinio smurto prevencijos klausimais, siekiant, kad:

13.2.1. gebėtų atpažinti finansinio smurto elgesį;

13.2.2. imtųsi visų priemonių, siekiant nutraukti visus galimus veiksmus finansinio smurto pašalinimui.

13.3. darbe vadovautis patvirtinta Globos namų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarka.

 1. Nepriežiūros prevencijos procedūros:

14.1. paslaugų gavėjo asmens higienos procedūrų pastovus atlikimas (maudymasis ne rečiau kas 7 dienas, rytinio ir vakarinio tualeto atlikimas, odos raukšlių priežiūra ir pan.);

14.2. pilnas aprūpinimas asmens higienos priemonėmis (kremai, sauskelnės ir pan.) ir kompensacine technika (vaikštynė, funkcinė lova ir kt.);

14.3. teisingas ir savalaikis gydytojo paskyrimų vykdymas;

14.4. esant reikalui, kūno padėties keitimas, sodinimas į neįgaliojo vežimėlį, vežimas į lauką.

 1. Visais įtariamų ir realių patyčių, nepriežiūros ar smurto atvejais, kiekvienas darbuotojas nedelsiant reaguoja atlikdamas šiuos procedūrinius veiksmus:

15.1. Reagavimas:

15.1.1. asmens panaudojusio smurtą sustabdymas, atskyrimas;

15.1.2.  pirmosios pagalbos suteikimas (jeigu reikia);

15.1.3. esant būtinybei, kreipiasi pagalbos į kitas institucijas (policija, greitoji pagalba ir kt.);

15.1.3. raštu fiksuoja įvykusio smurto požymius ir aplinkybes;

15.2. Informavimas:

15.2.1. informuojamas tiesioginis vadovas;

15.2.2. informuojama administracija;

15.2.3. informuojami šeimos nariai.

15.3. Sprendimas:

15.3.1. skiriamas atsakingas asmuo;

15.3.2. skiriama komisija;

15.3.3. smurto atvejo ištyrimas;

15.3.4. pagalbos priemonių numatymas;

15.3.5. drausminių priemonių numatymas;

15.3.6. prevencijos priemonių numatymas.

15.4. Grįžtamasis ryšys:

15.4.1. pagalbos smurto aukai teikimas;

15.4.2. pagalbos smurtautojui teikimas;

15.4.3. prevencinių priemonių globos namuose taikymas;

15.4.4. stebėsena.

 1. Visi Globos namų darbuotojai  supažindinami su Fizinio ir psichologinio smurto prieš gyventojus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašu.
 2. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas Globos namų tinklalapyje www.salakoglobosnamai.lt.

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V- 14

Suderinta:
Darbuotojų atstovas
Valerija Sadauskienė 

Skip to content