Menu Close

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 2019

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 2019

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo” patvirtintu korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, Zarsų rajono savivaldybės korupcijos prevencijo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-184, Salako socialinės globos namuose buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota ir vertinta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje.

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje: socialinė darbuotoja Laimutė Juodkienė.

Analizuojamas laikotarpis: 2018 m. III ketvirčio pradžios iki 2019 m. II ketvirčio pabaigos.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, dokumentinės analizės metodu. Informacija korupcijos pasireiškimui nustatyti buvo rinkta peržiūrint vidaus teisės aktus: Darbo tvarkos taisykles, globos namų nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, patvirtintas tvarkas, taisykles, direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas remiantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, rekomendacijose pateiktu klausimynu pritaikant jį analizuojamai veiklos sričiai.

Analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje nustatyta šios veiklos srities atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

Per analizuojamąjį laikotarpį Globos namų veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai, todėl įstaigos vykdoma veikla šio kriterijaus neatitinka.

Globos namuose sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat anonimiškai) apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir (ar) kitų, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimų įstaigoje faktus administracijos darbo metu ar per globos namuose įrengtą Skundų ir atsiliepimų dėžutę, kreipiantis telefonu 8-385-59285, elektroniniu paštu zarakauskiene@gmail.com arba globos namų tinklalapio https://www.salakoglobosnamai.lt, skyrelyje „Korupcijos prevencija“ nurodytais kontaktais.

 Salako socialinės globos namų pagrindinė funkcija yra ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia teikimas. Globos namai (jo atskiri darbuotojai) neturi įgaliojimų vykdyti veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu todėl nustatyta, kad veiklos sritis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas neatitinka kriterijaus ,,Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas”.

Salako socialinės globos namų nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-180, Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos įstaigos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-3. Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašas patvirtintas 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-14, valdymo schema – 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-54, pareigybių aprašymai – 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-7, Vidaus kontrolės tvarka – 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11, Globos namų tarybos nuostatai – 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-50.

Įstaiga teikia licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos, masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.     

Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 bei aktualiomis redakcijomis. Įstaigos teikiamų socialinių paslaugų sąrašas patvirtintas globos namų direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-51, Asmens paslaugų poreikio vertinimo tvarka – 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-52, Individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka – 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-55. Pagal globos namų gyventojų poreikius organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ir teikiamos slaugos, masažo paslaugos. Įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuoja Globos namų direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintos Globos namų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo taisyklės. Visiems globos namų gyventojams užtikrinama būtinoji medicinos pagalba sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais. 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtinta Sveikatos priežiūros specialistų teikiama pirmoji skubi medicinos pagalba, Slaugytojo atliekamos slaugos ir kitos asmens sveikatos priežiūros procedūros, Globos namų gyventojų izoliavimo tvarka, Gyventojų nuvežimo į gydymo įstaigas tvarkos aprašas, Nepageidaujamų įvykių, susijusių su vaistinių preparatų naudojimu, tvarka bei patvirtintas Globos namų slaugos personalo atliekamų procedūrų, užtikrinančių paslaugų kokybę, sąrašas. Įstaigoje yra parengtas infekcijų kontrolės procedūrų vadovas, kuriame yra rankų higienos procedūra, medicinos prietaisų naudojimo tvarka, medicininių atliekų tvarkymo procedūra, skalbinių tvarkymo procedūra, patalpų ir aplinkos paviršių valymo, dezinfekcijos darbo procedūra, yra parengta profesinės darbuotojo incidento pranešimo ir registracijos, darbuotojų sveikatos stebėjimo procedūra.     

Įstaigos veikla vertinama analizuojant gautus kokybinius ir kiekybinius veiklos rezultatus. Atliekama gyventojų apklausa teikiamų paslaugų kokybės, aptarnavimo kultūros, prašymų ir skundų nagrinėjimo klausimais taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

Globos namų darbuotojai, įgyvendindami suformuluotus uždavinius ir vykdydami savo funkcijas, vadovaujasi atitinkamais įsakymais bei vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis. Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo bei sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė yra pakankamai išsamiai reglamentuoti darbuotojų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse bei įstaigos tvarkų aprašuose. Su vidaus teisės aktais darbuotojai supažindinti pasirašytinai, išlaikant konfidencialumo reikalavimus.

 Su šiais kriterijais susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

Globos namams nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Globos namai priima savarankiškus sprendimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaigų teikimu kurių nereikia derinti su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis. Viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas globos namų veikloje, išsamus darbuotojų veiklos reglamentavimas, veiklos kontrolė ir atskaitomybė leidžia priimti skaidrius sprendimus ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese. Išanalizavus globos namų veiklą teisės aktų pažeidimų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kokybės kontrolės srityje nenustatyta.

Vertinamuoju laikotarpiu konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės pažeidimų Globos namuose nenustatyta.

Veiklos trūkumų nustatyta nebuvo.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Globos namuose.

 
IŠVADA:       

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Salako socialinės globos namuose laikotarpiu nuo 2018 m. III ketvirčio pradžios iki 2019 m. II ketvirčio pabaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja minimaliai, nes ji kontroliuojama šią veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo eiga atitiko teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 
SIŪLYMAI:

1. Siekiant išvengti korupcijos rizikos veiksnių, pasikeitus teisiniam reguliavimui, teisės aktų pasikeitimus laiku peržiūrėti, analizuoti ir jais vadovautis.

2. Keičiant vidaus teisės aktus, atsižvelgti į korupcijos pasireiškimo tikimybę.

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 
Įstaiga.    SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
 

Vertinama įstaigos veiklos sritis. 

 TEIKIANT ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Vertinimo kriterijai

Aprašymas
I. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia atsakomybė, faktas (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, vidaus audito skyriaus išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?

Per analizuojamąjį laikotarpį dėl Globos namuose dirbančių asmenų veiksmų nebuvo užfiksuota nusikalstamų veikų ar teisės pažeidimų, sudarančių sąlygas korupcijai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti?

Ne
Nebuvo pagrindo

3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?

Taip

Pranešimų nebuvo gauta.

Globos namų informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje (www.salakoglobosnamai.lt) skelbiama informacija kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika. Taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

Įstaigoje Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka patvirtinta 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-48.

 

4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados?

Ne

Įstaigoje nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir (ar) kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, drausminė ar kitokia atsakomybė, faktų.

5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?

Teisinio reglamentavimo spragų, leidusių padaryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nenustatyta, tačiau teisės aktai yra peržiūrimi nuolat ir, esant poreikiui, tikslinami.

II. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas (pildo savivaldybės administracija)

1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti kontrolės ir priežiūros funkcijas, pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius/detalizuojančius kontrolės/priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą?

2. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės/priežiūros funkcijas vykdantys/sprendimus priimantys subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

 

3. Ar įstaigoje priimti teisės aktai, sprendimai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?

 

4. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės/priežiūros funkcijas?

5. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdymo funkcijos?

6. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji pakankamai veiksminga?

7. Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką?

 

8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės/priežiūros subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?

9. Ar įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?

III. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti

 

1. Ar įstaiga priėmė teisės aktus (padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?

Įstaigai suteikta teisė priimti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės globos paslaugų teikimą. Vidaus teisės aktų priėmimo procedūras reglamentuoja Salako socialinės globos namų nuostatai. Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93. Socialinių paslaugų kokybę reglamentuoja socialinės globos normų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“. Globos normų 6.3. p. įpareigoja pagal globos namų gyventojų poreikius organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas ir teikti slaugos paslaugas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16 masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368. Leidimas-higienos pasas bendrosios praktikos slaugos, masažo veiklai išduotas 2015 m. lapkričio 25 d.  Nr. LH-204.

Įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuoja Globos namų direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V- 2 patvirtintos Globos namų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo taisyklės. Visiems globos namų gyventojams užtikrinama būtinoji medicinos pagalba sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais. 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V- 40 patvirtinta Sveikatos priežiūros specialistų teikiama pirmoji skubi medicinos pagalba, Slaugytojo atliekamos slaugos ir kitos asmens sveikatos priežiūros procedūros, Globos namų gyventojų izoliavimo tvarka, Gyventojų nuvežimo į gydymo įstaigas tvarkos aprašas, Nepageidaujamų įvykių, susijusių su vaistinių preparatų naudojimu, tvarka bei patvirtintas Globos namų slaugos personalo atliekamų procedūrų, užtikrinančių paslaugų kokybę, sąrašas. Įstaigoje yra parengtas infekcijų kontrolės procedūrų vadovas, kuriame yra rankų higienos procedūra, medicinos prietaisų naudojimo tvarka, medicininių atliekų tvarkymo procedūra, skalbinių tvarkymo procedūra, patalpų ir aplinkos paviršių valymo, dezinfekcijos darbo procedūra, yra parengta profesinės darbuotojo incidento pranešimo ir registracijos, darbuotojų sveikatos stebėjimo procedūra. 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V- 55 patvirtinta Individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka.

 Pareigybių aprašymai patvirtinti globos namų direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-7.

Įstaigoje patvirtinta 2018-2019 metų korupcijos prevencijos programa.
Su vidaus teisės aktais darbuotojai supažindinti
pasirašytinai.
 

2. Ar priimant įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktuose nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?

Taip

Priimant įstaigos teisės aktus vadovaujamasi aukštesnės galios teisės aktais, atsižvelgiama į įstaigos misiją, tikslus ir uždavinius.

3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?

 
Taip

Darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra išsamiai apibrėžti įstaigos priimtuose teisės aktuose ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

4. Ar įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?

Taip

Įstaigos vidaus teisės aktus tvirtina įstaigos direktorius, remiantis direktoriaus pareigybės nuostatais patvirtintais Zarasų rajono savivaldybės mero 2016 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. P (2.1E)-40.

Salako socialinės globos namų Valdymo schema patvirtinta globos namų direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-54, pareigybių aprašymai – 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-7, Vidaus kontrolės tvarka – 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11, Globos namų tarybos nuostatai – 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-50.

Kolegiali institucija yra Globos namų taryba. Jos nuostatuose numatyta globos namų Tarybos narių pareigos ir teisės.

 

5. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?

Taip

Veiklos ir sprendimų priėmimo tvarka nustatyta tiek Socialinės globos normų apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 , tiek ir globos namų Vidaus darbo tvarkos taisyklėse patvirtintose 2017-02-01 įsakymu Nr. V-3.

2016 m. liepos 4 d. globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-11 patvirtinta Vidaus kontrolės tvarka, 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-29 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės, kuriose numatoma išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė.

Kontrolė vykdoma pastoviai, ji yra veiksminga.
 

6. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?

Taip

Darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą reglamentuoja patvirtintos darbuotojų metinės veiklos užduotys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. AI-158 ,,Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-397 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintais aprašais bei Salako socialinės globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka patvirtinta globos namų direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-12.

 

7. Ar įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų/darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo/laikymosi kontrolė?

Taip

Salako socialinės globos namų darbuotojo etikos kodeksas patvirtintas globos namų direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-11, taip pat įstaigoje patvirtintas Slaugytojo profesinės etikos kodeksas. Socialinį darbą dirbantys darbuotojai vadovaujasi Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu. Salako socialinės globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklėse, patvirtintose globos namų direktoriaus 2017 m. vasario 1d. įsakymu Nr. V-3, nustatyti bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai (aprangos, išvaizdos, elgesio). Už šių taisyklių pažeidimus taikoma drausminė atsakomybė.   

                                                                                

8. Ar įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų taisymas?

Taip.

Keičiantis nustatytam teisiniam reglamentavimui, nuolat peržiūrimi, atnaujinami, keičiami ir koreguojami ar naikinami priimti teisės aktai.

 

IV. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių (toliau vadinamos teisėmis) suteikimu ar apribojimu

 

1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius teisių suteikimo/nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio/ekonominio poveikio priemonių procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai reglamentuojama administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs, objektyviai pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų teisiniam statusui, asmenų pateikiamiems dokumentams ir kt.)

Vertinama veikla nėra susijusi su vertinamuoju kriterijumi

 

2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti leidimus ir kitus dokumentus išduodantys/neišduodantys, teisinę atsakomybę ir kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones taikantys subjektai (įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

3. Ar įstaigos teisės aktai suteikia įgaliojimus išduoti/suteikti leidimus ir kitus dokumentus, taikyti teisinę atsakomybę, kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones kolegialiai institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliai reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?

4. Ar įstaigos teisės aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas išduoti/neišduoti leidimus ir kitus dokumentus? Ar numatyti konkretūs administracinės procedūros sprendimų priėmimo terminai?

5. Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos ar atskirų tokios veiklos subjektų santykių skaidrumą? Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam tikroje srityje veikiantiems subjektams?

6. Ar įstaigos teisės aktuose atskirtas sprendimo išduoti/neišduoti leidimus ir kitus dokumentus priėmimo ir tokios veiklos priežiūros/kontrolės bei sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas?

7. Ar įstaigoje reglamentuota sprendimų išduoti/neišduoti leidimus ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?

8. Ar įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, suteikiant/nesuteikiant teises, taikomas „vieno langelio“ principas?

9. Ar įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, suteikiant/nesuteikiant teises, naudojamos informacinės technologijos (diegiama/įdiegta e. valdžios sistema)

10. Ar įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų, išduodančių leidimus ir kitus dokumentus, veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodančių arba suteikiančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?

11. Ar teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?

V. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo

 

1. Ar įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?

 
Ne

Įstaigai nesuteikti įgaliojimai savarankiškai priimti norminius teisės aktus.

 

2. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?

Taip

Globos namuose priimamų sprendimų, susijusių su Globos namų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo procedūras nustato Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-35 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės, įsakymu Nr. V-31 patvirtintos Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-37 patvirtintos Medikamentų ir slaugos priemonių, Higienos priemonių, Ūkinių medžiagų (priemonių), Minkšto inventoriaus, ir Maisto produktų apskaitos tvarkos, 2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtinta paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarka.

 

3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?

Taip

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu įstaigoje, globos namų direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-3, patvirtintos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės  tvarkos taisyklės.

 

4. Ar įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?

Taip

Išsamus darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus.

5. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?

Taip.

Apskaitos politika patvirtinta globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu  Nr. V-33

Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-29.

 Vidaus kontrolės tvarka patvirtinta 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11.

 
 

VI. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija

 

1. Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?

Analizuojamoje srityje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija

 

 Globos namai  savo veikloje naudoja su globos namų gyventoju ir jo sveikatos būkle susijusią informaciją. Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir darbuotojų pareigybių aprašymuose įtvirtinta nuostata darbuotojams saugoti ir neskleisti konfidencialios informacijos. Darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

Asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašas, Salako socialinės globos namų darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų privatumo politikos patvirtintos 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-10. Salako socialinės globos namų privatumo užtikrinimo taisyklės patvirtintos 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-11.

2. Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?

3. Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir/ar kolizijų taisymas?

 

VII. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų

 

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?

Korupcijos rizikos analizė nebuvo atliekama

2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar šalinti?

 

Pastaba. Jei aprašomojoje dalyje nėra nurodytinų aplinkybių, galima dėti brūkšnį arba įrašyti žodį „Ne“.

 

Patvirtinta:
Suderinta:
Direktorė
Vilma Zarakauskienė

Skip to content