Menu Close

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 2021

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 2021

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI


KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
2021 m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo” patvirtintu korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės

tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės korupcijos

prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Salako socialinės globos namuose buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

            Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota ir vertinta organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

            Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje: socialinė darbuotoja Laimutė Juodkienė.

            Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. III ketvirčio pradžios iki 2021 m. II ketvirčio pabaigos.     

             Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, dokumentinės analizės metodu. Informacija korupcijos pasireiškimui nustatyti buvo rinkta peržiūrint vidaus teisės aktus: Darbo tvarkos taisykles, globos namų nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, patvirtintas tvarkas, taisykles, direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

              Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas remiantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, rekomendacijose pateiktu klausimynu pritaikant jį analizuojamai veiklos sričiai.

              Analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras nustatyta šios veiklos srities atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

  Per analizuojamąjį laikotarpį Globos namų veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai ar kiti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Atsižvelgiant į tai, Įstaigos vykdoma minėta veikla neatitinka šio kriterijaus.

Globos namuose sudarytos galimybės darbuotojams, gyventojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat anonimiškai) apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir (ar) kitų, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimų įstaigoje faktus administracijos darbo metu ar per globos namuose įrengtą Skundų ir atsiliepimų dėžutę, kreipiantis telefonu 8-385-59285, elektroniniu paštu zarakauskiene@gmail.com arba globos namų tinklalapio https://www.salakoglobosnamai.lt, skyrelyje „Korupcijos prevencija“ nurodytais kontaktais.

             Salako socialinės globos namų pagrindinė funkcija yra ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia teikimas.

              Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais: pirkimai atliekami laikantis įstatymų pagal patvirtintą metinį planą CVP IS priemonėmis, tiekėjų apklausa žodžiu ir raštu; viešųjų pirkimų planas skelbiamas Globos namų tinklapyje; pildomas mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas; teikiama metinė ataskaita apie įvykdytus pirkimus viešųjų pirkimų tarnybai; pirkimų organizatorius, komisijos nariai yra pateikė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo deklaracijas; komisijos pirmininkas ir pirkimų organizatorius pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/deklaraciją; komisijos nariai informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui. 

            Analizuojamo laikotarpio metu Globos namų darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos

funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras yra išsamiai ir aiškiai reglamentuoti Viešųjų pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintame Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše bei Globos namų direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-3, patvirtintose Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėse.   

            Su vidaus teisės aktais darbuotojai supažindinti pasirašytinai, išlaikant konfidencialumo reikalavimus.

             Su šiais kriterijais susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

             Globos namams nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

             Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

 Taip, vertinamuoju laikotarpiu Salako socialinės globos namai priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Viešieji pirkimai vykdyti laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu bei Globos namų direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-3, patvirtintomis Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėmis. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirta prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

            Peranalizuojamąjį laikotarpį Globos namai savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

 Korupcijos rizikos analizė Globos namuose nebuvo atliekama.

            Viešieji pirkimai vykdyti laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu bei Globos namų direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-3, patvirtintomis Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėmis.

             Pirkimus inicijuoti gali įsakymu patvirtinti Globos namų darbuotojai.

             Nagrinėti visi pirkimų procedūros etapai: pirkimų poreikio formavimas ir planavimas, pirkimo inicijavimas ir pasiruošimas pirkimui, pirkimo vykdymas, Mažos vertės pirkimo organizavimas, informacijos apie viešuosius pirkimus teikimas.

             Globos namų darbuotojai vadovaujasi Salako socialinės globos namų Darbuotojo etikos kodeksu, kuriame įtvirtinti skaidraus, teisingo, nešališko ir atskaitingo elgesio principai.

             Globos namų darbuotojų darbo funkcijos, veikla yra išsamiai reglamentuota teisės aktais, užtikrinama kontrolė, svarbūs sprendimai priimami remiantis teisės aktais. Jokių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, susijusių su viešaisiais pirkimais vykdant įstaigos darbo funkcijas nebuvo nustatyta.     

            Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Salako socialinės globos namuose laikotarpiu nuo 2020 m. III ketvirčio pradžios iki 2021 m. II ketvirčio pabaigos organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras, galima teigti, kad išlieka minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė ir kad minėtoje veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė vertintina kaip nedidelė.    

Zarasų rajono savivaldybės korupcijos  prevencijos tvarkos aprašo 2 priedas

Įstaiga.    SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
 

Vertinama įstaigos veiklos sritis. 

 VIEŠŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYJE

Vertinimo kriterijai

Aprašymas
I. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia atsakomybė, faktas (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, vidaus audito skyriaus išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?

Ne

Per analizuojamąjį laikotarpį dėl Globos namuose dirbančių asmenų veiksmų nebuvo užfiksuota nusikalstamų veikų ar teisės pažeidimų, sudarančių sąlygas korupcijai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti?

 

3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?

Taip

Pranešimų  apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką bei kitus pažeidimus nebuvo gauta.

Globos namų informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje ( www.salakoglobosnamai.lt ) skelbiama informacija kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika. Taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

Įstaigoje Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka patvirtinta 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-21, Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarka – 2021 m. vasario 3d. įsakymu Nr. V-5.

 
 

4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados?

Ne

Įstaigoje nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir (ar) kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, drausminė ar kitokia atsakomybė, faktų.

5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?

Teisinio reglamentavimo spragų, leidusių padaryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nenustatyta, tačiau teisės aktai yra peržiūrimi nuolat ir, esant poreikiui, tikslinami.

II. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas (pildo savivaldybės administracija)

1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti kontrolės ir priežiūros funkcijas, pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius/detalizuojančius kontrolės/priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą?

2. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės/priežiūros funkcijas vykdantys/sprendimus priimantys subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

 

3. Ar įstaigoje priimti teisės aktai, sprendimai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?

 

4. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės/priežiūros funkcijas?

5. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdymo funkcijos?

6. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji pakankamai veiksminga?

7. Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką?

 

8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės/priežiūros subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?

9. Ar įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?

III. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti

 

1. Ar įstaiga priėmė teisės aktus (padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?

 Taip

Pareigybių aprašymai patvirtinti globos namų direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-7.

Salako socialinės globos namų Darbuotojo etikos kodeksas patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-11.

Salako socialinės globos namų Vidaus kontrolės politika patvirtinta 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-9

Su vidaus teisės aktais darbuotojai supažindinti
pasirašytinai.
 

2. Ar priimant įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktuose nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?

Taip

Priimant įstaigos teisės aktus vadovaujamasi aukštesnės galios teisės aktais, atsižvelgiama į įstaigos misiją, tikslus ir uždavinius.

3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?

 
Taip

Darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra išsamiai apibrėžti įstaigos priimtuose teisės aktuose ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

4. Ar įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?

Taip

Įstaigos vidaus teisės aktus tvirtina įstaigos direktorius, remiantis direktoriaus pareigybės aprašymu patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės mero 2020 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. P(2.1E)-14.

Salako socialinės globos namų Valdymo schema patvirtinta globos namų direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-14, pareigybių aprašymai – 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-7

5. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?

Taip

Veiklos ir sprendimų priėmimo tvarka nustatyta  globos namų Vidaus darbo tvarkos taisyklėse patvirtintose 2017-02-01 įsakymu Nr. V-3.

2021 m. vasario 19 d. globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-9 patvirtinta Vidaus kontrolės politika. 

6. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?

Taip

Darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą reglamentuoja patvirtintos darbuotojų metinės veiklos užduotys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2020 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. AI-31 ,,Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-397 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintais aprašais. Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas patvirtintas globos namų direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-5.

 

7. Ar įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų/darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo/laikymosi kontrolė?

Taip

Salako socialinės globos namų darbuotojo etikos kodeksas patvirtintas globos namų direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-11, taip pat įstaigoje patvirtintas Slaugytojo profesinės etikos kodeksas. Socialinį darbą dirbantys darbuotojai vadovaujasi Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu. Salako socialinės globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklėse, patvirtintose globos namų direktoriaus 2017 m. vasario 1d. įsakymu Nr. V-3, nustatyti bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai (aprangos, išvaizdos, elgesio). Už šių taisyklių pažeidimus taikoma drausminė atsakomybė.

2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtinta Salako socialinės globos namų Etikos ir gerovės užtikrinimo politika.   

                                                                                

8. Ar įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų taisymas?

Taip.

Keičiantis nustatytam teisiniam reglamentavimui, nuolat peržiūrimi, atnaujinami, keičiami ir koreguojami ar naikinami priimti teisės aktai.

 
 
 

IV. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių (toliau vadinamos teisėmis) suteikimu ar apribojimu

 

1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius teisių suteikimo/nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio/ekonominio poveikio priemonių procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai reglamentuojama administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs, objektyviai pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų teisiniam statusui, asmenų pateikiamiems dokumentams ir kt.)

Vertinama veikla nėra susijusi su vertinamuoju kriterijumi
 

2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti leidimus ir kitus dokumentus išduodantys/neišduodantys, teisinę atsakomybę ir kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones taikantys subjektai (įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

3. Ar įstaigos teisės aktai suteikia įgaliojimus išduoti/suteikti leidimus ir kitus dokumentus, taikyti teisinę atsakomybę, kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones kolegialiai institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliai reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?

4. Ar įstaigos teisės aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas išduoti/neišduoti leidimus ir kitus dokumentus? Ar numatyti konkretūs administracinės procedūros sprendimų priėmimo terminai?

5. Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos ar atskirų tokios veiklos subjektų santykių skaidrumą? Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam tikroje srityje veikiantiems subjektams?

6. Ar įstaigos teisės aktuose atskirtas sprendimo išduoti/neišduoti leidimus ir kitus dokumentus priėmimo ir tokios veiklos priežiūros/kontrolės bei sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas?

7. Ar įstaigoje reglamentuota sprendimų išduoti/neišduoti leidimus ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?

8. Ar įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, suteikiant/nesuteikiant teises, taikomas „vieno langelio“ principas?

9. Ar įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, suteikiant/nesuteikiant teises, naudojamos informacinės technologijos (diegiama/įdiegta e. valdžios sistema)

10. Ar įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų, išduodančių leidimus ir kitus dokumentus, veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodančių arba suteikiančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?

11. Ar teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?

V. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo

 

1. Ar įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?

 
Ne

Įstaigai nesuteikti įgaliojimai savarankiškai priimti norminius teisės aktus.

 

2. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?

Taip

Globos namuose priimamų sprendimų, susijusių su Globos namų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo procedūras nustato Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-35 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės, įsakymu Nr. V-31 patvirtintos Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-37 patvirtintos Medikamentų ir slaugos priemonių, Higienos priemonių, Ūkinių medžiagų (priemonių), Minkšto inventoriaus, ir Maisto produktų apskaitos tvarkos, 2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtinta paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarka.

 

3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?

Taip

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu įstaigoje, globos namų direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-3, patvirtintos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės  tvarkos taisyklės.

 

4. Ar įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?

Taip

Išsamus darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus.

5. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?

Taip.

Apskaitos politika patvirtinta globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu  Nr. V-33

Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-29.

Vidaus kontrolės politika patvirtinta 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-9.

 

VI. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija

 

1. Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?

 Globos namai  savo veikloje naudoja su globos namų gyventoju ir jo sveikatos būkle susijusią informaciją. Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir darbuotojų pareigybių aprašymuose įtvirtinta nuostata darbuotojams saugoti ir neskleisti konfidencialios informacijos. Darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

Asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašas, Salako socialinės globos namų darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų privatumo politikos patvirtintos 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-10. Salako socialinės globos namų privatumo užtikrinimo taisyklės patvirtintos 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-11. Salako socialinės globos namų darbuotojų konfidencialios informacijos laikymosi tvarkos aprašas patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-16.

2. Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?

3. Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir/ar kolizijų taisymas?

 

VII. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų

 

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?

Korupcijos rizikos analizė nebuvo atliekama

2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar šalinti?

Pastaba. Jei aprašomojoje dalyje nėra nurodytinų aplinkybių, galima dėti brūkšnį arba įrašyti žodį „Ne“.

Skip to content