Menu Close

Globos namų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

1. Salako socialinės globos namai teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Globos namams išduotoje licencijoje.

2. Įstaigoje, pagal gyventojų poreikius, teikiamos slaugos ir masažo paslaugos bei organizuojamos kitos  asmens sveikatos priežiūros paslaugos, medikų konsultacijos, esant būtinumui gyventojai hospitalizuojami.

3. Organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas naudojamasi Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro Salako ambulatorijos (kuri įsikūrusi įstaigos antrajame aukšte) teikiamomis paslaugomis bei kitų sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis nuo gyventojo atvykimo dienos iki sutarties nutraukimo (pasibaigimo).

4. Asmens sveikatos priežiūros, masažo ir slaugos organizavimo paslaugos globos namuose teikiamos vadovaujantis patvirtintomis medicinos ir higienos normomis, globos namų direktoriaus patvirtintomis paslaugų teikimo tvarkomis bei pagal masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašą ir bendruomenės slaugytojo medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant bei dirbant komandoje su socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais, bei Salako ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistais.

2. Teisių chartija papildo Globos namų direktoriaus patvirtintas Salako socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles.

3. Globos namuose laikomasi bendrųjų principų: pagarbos asmens prigimtiniam orumui, nediskriminavimo, visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę, pagarbos neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių skirtumams, lygių galimybių, prieinamumo, vyrų ir moterų lygybės.

5. Gyventojai priimami darbo laiku ir lankomi gyvenamuosiuose kambariuose.

6. Gyventojams įrengta belaidė informacinė sistema norint greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė.

7. Susirgęs gyventojas kreipiasi į slaugytoją, kuri gyventoją apžiūri ir atsižvelgiant į ligos pobūdį bei esant poreikiui, konsultacijai ir apžiūrai iškviečia šeimos gydytoją.   

8. Esant reikalui iškviečiama greitoji medicinos pagalba, gyventojas hospitalizuojamas į ligoninę.

9. Gyventojams suteikiama informacija apie Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro Salako ambulatorijoje dirbančius specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafikus ir teikiamas paslaugas.

10. Šeimos gydytojas kartu su slaugytoja sprendžia ar gyventojui reikalinga kitų gydytojų specialistų konsultacija. Prireikus konsultacijos, slaugytoja užregistruoja gyventoją telefonu ar internetu pas specialistą, organizuoja nuvykimą ir palydėjimą.

11.Globos namuose, gyventojams, pagal nustatytą negalios pobūdį ir/arba sveikatos būklę, nemokamai teikiama būtinoji medicinos pagalba, slaugos ir masažo paslaugos, bei užtikrinamas nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

12. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems besikreipiantiems globos namų gyventojams sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais. Jei gyventojui įstaigoje nėra galimybių laiku suteikti  tinkamą būtinąją medicinos pagalbą, užtikrinama, kad jis kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

13. Pirmąją medicinos pagalbą įstaigoje teikia slaugos darbuotojai ir tuo metu šalia gyventojo esantys socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ar socialinių darbuotojų padėjėjai, išklausę pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursą.

14. Skubiąją medicininę pagalbą teikia šeimos gydytojas kartu su slaugytoja, ne gydytojo darbo metu šią pagalbą teikia slaugytoja savo kompetencijos ribose.

15. Esant būtinybei kviečiama greitoji medicinos pagalba.

16. Jei globos namuose nėra galimybių suteikti gyventojui būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo turi būti nukreiptas į kitas sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigas, išrašant jam siuntimą ar rekomendaciją ir išsamiai paaiškinant jam apie sprendimo pagrįstumą.

17. Vadovaujantis bendrosios praktikos gydytojo rekomendacijomis slaugytoja organizuoja reikiamų gydytojų specialistų konsultacijas, nuvykimą ir palydėjimą į gydymo įstaigas.

18. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia tik galiojančias licencijas turintis sveikatos priežiūros personalas pagal mokslu pagrįstas nustatytas tyrimo ir gydymo metodikas.

19. Globos namų gyventojai aprūpinami gydančio gydytojo paskirtais medikamentais, slaugos priemonėmis, o turintys specialiųjų poreikių – reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis.

20. Slaugytoja organizuoja globos namų gyventojų slaugos procesą, seka gyvybines veiklas, rūpinasi ligų profilaktika. Konsultuodamasi su kitais specialistais įvertina jų savarankiškumą visose veiklos srityse, išsiaiškina, kokios pagalbos labiausiai reikia, sudaro individualų slaugos planą.

21. Gyventojų teisės:

21.1. gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus;

21.2. gauti pilną informaciją apie įstaigoje organizuojamas sveikatos priežiūros, masažo ir slaugos paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti;

21.3. teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų,  personalo elgesį teikiant gyventojui paslaugas bei jam mirus. Įstaigoje gyventojų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių;

21.4. gauti informaciją apie jį gydančio gydytojo ir slaugytojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją; gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;

21.5. gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo programą;

21.6. susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;

21.7. pasirinkti gydytoją ir sveikatos priežiūros įstaigą, teisės aktų nustatyta tvarka bei teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą;

21.8. atsisakyti siuntimo į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;

21.9. sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo. Gyventojas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenumatyta kitaip;

21.10. teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie gyventojo gyvenimo faktus gali būti renkama tik gyventojo sutikimu, ir jei gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuojant ligą, skiriant gydymą ar slaugant gyventoją;

21.11. sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;

21.12. teisę į neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą;

21.13. jei gyventojui įstaigoje ar ambulatorijoje nėra  galimybės suteikti tokios medicinos pagalbos, jis informuojamas, kur gali gauti tokią būtinąją medicinos pagalbą, o prireikus ir transportuoti;

21.14. būti prižiūrimas ir numirti pagarboje;

21.15. teisę skųstis ir kreiptis į šeimos gydytoją visais iškilusiais ginčytinais klausimais, ginčyti gautų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka;

21.16. teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;

21.17. ir kitos teisės, tiesiogiai numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

22. Gyventojų pareigos:

              22.1. rūpintis savo sveikata, bendradarbiauti su Globos namų sveikatos priežiūros specialistais ir kitais darbuotojais, vykdyti šeimos gydytojo ir slaugos personalo nurodymus;

22.2. laikytis sanitarinių-higieninių normų ir asmens higienos reikalavimų;

              22.3. suteikti gydytojui, sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus gyventojui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai organizuoti ir suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

22.4. reguliariai naudoti gydytojų paskirtus medikamentus. Atlikti paskirtas medicinines procedūras bei konsultacijas;

22.5. informuoti apie sveikatos ir savijautos pokyčius;

22.6. nedelsiant pranešti sveikatos priežiūros darbuotojams, socialiniams darbuotojams ar jų padėjėjams apie savo ar kambario draugo sveikatos pablogėjimą.

 

23. Gyventojai gali pasimatyti su visais pageidaujamais asmenimis pagal globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą  tvarką, išskyrus atvejus, kai tie susitikimai kelia pavojų paties gyventojo ar aplinkinių sveikatai ir saugumui.

24. Esant gripo epidemijai gyventojų lankymas ribojamas.

25. Gyventojai gali laikinai ar visam laikui savo noru išvykti iš globos namų  pas artimuosius ar pažįstamus pagal įstaigoje patvirtintą Gyventojų laikino išvykimo tvarką.

26. Laikinai išvykstantis gyventojas aprūpinamas medikamentais, skirtais lėtinių jo ligų gydymui laikotarpiu iki 45 dienų.

27. Gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.

28. Jeigu įstaigoje nėra galimybės organizuoti ar suteikti gyventojui jam būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, jis turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, šeimos gydytojui išrašant siuntimą ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

29. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paslaugų gavėjo ar jo artimųjų ir Globos namų darbuotojo, nesutarimą sprendžia įstaigos vadovas.

30. Kilus ginčams ar konfliktams tarp Globos namų darbuotojų ir paslaugų gavėjo ar jo artimųjų, paslaugų gavėjas ar jo artimieji kreipiasi į Globos namų direktorių, kuris per penkias darbo dienas privalo atsakyti į šį kreipimąsi. Jei šiuo atveju konfliktinė situacija išlieka, paslaugų gavėjas ar jo artimieji turi teisę kreiptis į į teismą. Jeigu paslaugų gavėjo ar jo artimųjų netenkina globos namų direktoriaus atsakymas ar sprendimas, jis turi teisę kreiptis į Globos namų steigėją – Zarasų rajono savivaldybę ir kitas valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Gyventojas  manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą.

32. Į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas gyventojai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu Globos namuose, kuriuose, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

33. Globos namai, gavę  skundą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų jį išnagrinėja ir raštu praneša gyventojui nagrinėjimo rezultatus.

34. Kai gyventojo skundas yra susijęs su konfidencialios informacijos apie gyventoją,  nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas Globos namų civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

35. Paslaugų gavėjų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus gyventojai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

36. Gyventojai turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į globos namų administraciją vadovaujantis patvirtinta Salako socialinės globos namų skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka.

37. Visa informacija apie gyventojo socialinę padėtį, socialinius bei fizinius poreikius, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir slaugymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po gyventojo mirties.

38. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint asmens dokumentą ir rašytinį gyventojo (jo atstovo) sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai gyventojas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.

39. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant gyventojus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybinės institucijos ar įstaigos ir pateikia vadovo pasirašytą prašymą, ar kitą dokumentą, kuri tokiais atvejais reikia pateikti pagal tą instituciją ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

40. Gyventojas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus tyrimo ar gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę, kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jo apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo. Šią informaciją gyventojui turi pateikti gydytojas, atsižvelgdamas į gyventojo amžių, jo sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

41. Užtikrinant gyventojo teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad gyventojo interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Informacija apie gyventojo gyvenimo faktus gali būti renkama tik gyventojui sutikus ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar slaugyti.

42. Informacija apie gyventojo sveikatos būklę teikiama tik pačiam gyventojui.

43. Gyventojas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

44. Informacija telefonu apie globos namų gyventoją neteikiama.

45. Informacija gyventojui, ar jo atstovui, pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus.

46. Slaugos dokumentai saugomi pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

47. Personalui griežtai draudžiama aptarinėti gyventoją liečiančią informaciją, girdint pašaliniams asmenims.

48. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie gyventoją rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Medicininiai dokumentai, registracijos žurnalai, gydymo stacionare ligos istorijos (forma 003/a) saugomos PSPC Salako ambulatorijos šeimos gydytojos kabinete.

50. Gyventoją su įrašais ligos istorijoje gali supažindinti tik gydantis šeimos gydytojas, vadovaudamasis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

51. Išrašai iš ligos istorijos gali būti padaryti gyventojo prašymu, siunčiant gydytis ar konsultuotis į kitas gydymo įstaigas ar kitais įstatymų reglamentuotais atvejais.

52. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami gyventojui paprašius. Ši gyventojo teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

53. Įstaigos darbuotojų darbo ir poilsio laiką nustato darbo tvarkos taisyklės ir darbo grafikai.

54. Įstaigos darbo laikas, patvirtintas direktoriaus, nurodomas informacinėje lentoje, kuri prieinama gyventojams susipažinti.

55. Globos namai dirba ištisą parą, be poilsio ir išeiginių dienų. Darbuotojai dirba pagal sudarytus slenkančius darbo grafikus.

56. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kad būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek galima sumažinta.

57. Darbuotojų sauga ir sveikata įgyvendinama vykdant šiuos teisės aktus: Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, įstaigos nuostatus, pareigines instrukcijas (nuostatus), darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, higienines normas, instruktavimo, atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatus.

58. Globos įstaigos darbuotojams pravedami įvadinis (priimant į darbą) ir darbo vietoje (ne rečiau kaip kartą metuose) darbų saugos ir sveikatos, taip pat priešgaisrinės saugos instruktažai.

59. Už darbuotojų supažindinimą (pasirašytinai) su saugos ir sveikatos darbe normatyviniais dokumentais atsakingas direktorius.

60. Darbuotojai privalo susipažinti (pasirašytinai) su saugos ir sveikatos darbe normatyviniais dokumentais, dalyvauti instruktažuose. Už saugos ir sveikatos darbe normatyvinių dokumentų reikalavimų nesilaikymą darbuotojai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

61. Nelaimingi atsitikimai, įvykę darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, privalo būti ištirti ir tyrimo rezultatai įforminti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų nustatyta tvarka.

62. Jei gyventojas pageidauja prieš atliekant tyrimus, kurių metu yra tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, jo turimi dirbiniai iš brangių metalų, brangūs protezai ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi sekančia tvarka:

62.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais;

62.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekantis procedūrą, ir pats gyventojas;

62.3. vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas gyventojui, kitas dedamas į specialų voką;

62.4. į voką sudedamos sąraše išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į seifą;

62.5. po procedūros gyventojui atnešamas vokas, kurį gyventojas atplėšia gydytojo arba slaugytojos akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, jog vertybes atgavo;

62.6. pasirašytas gyventojo sąrašas įklijuojamas į ambulatorinę kortelę ir saugomas joje.

63. Gyventojai gali naudotis globos namų paslaugomis saugant, naudojant ir apskaitant asmeninius pinigus, materialines vertybes bei dokumentus pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą Globos namų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarką.

64. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, skelbiamos viešai stende ir lengvai prieinamos darbuotojams ir gyventojams susipažinti.

65. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos keičiantis įstatymams ir kitiems teisės aktams.  

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V- 2

Suderinta:
Darbuotojų atstovas
Valerija Sadauskienė 

Skip to content