Menu Close

Veiklos ataskaita 2016

Veiklos ataskaita 2016

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI DIREKTORIAUS IR SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017 m. sausio     27      d. Nr. V2-1
Salakas

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 180 punktu, Savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas atsiskaito už savo ir įstaigos veiklą teikdamas veiklos ataskaitą už metus Zarasų rajono savivaldybės tarybai iki vasario 1 d. Taryba sprendimu pritaria arba nepritaria rajono Savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai.

Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir įvairius specialiuosius poreikių lygius turintys gyventojai. Globos namai jos gyventojams yra vieta, kur jie gauna visokeriopą pagalbą, gali lavinti savo gebėjimus, kur jaučia darbuotojų rūpestį bei dėmesį. Todėl labai svarbu, kad tiek supanti aplinka būtų jauki, patogi ir saugi, tiek ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.

Įstaigos personalas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įstaigos tikslų įgyvendinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, inovacinių, veiksmingesnių komandinio darbo metodų taikymą. Viena iš svarbiausių socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo garantijų yra stipri socialinių darbuotojų ir kitų įstaigos darbuotojų kompetencija. Įstaigoje suburtas kvalifikuotas specialistų kolektyvas, sugebantis teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas.

Salako socialinės globos namų pastatui atlikti energetinį efektyvumą didinantys darbai. Sutvarkytam įstaigos pastatui išduotas C klasės energetinio naudingumo sertifikatas. Įgyvendinus globos namų infrastruktūros modernizavimo projektą, suremontuotos, atnaujintos ir  pritaikytos gyventojams turintiems specialius poreikius, patalpos  atitinka higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos; bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Socialinės globos normų aprašo reikalavimams, aprūpintos reikiama įranga ir inventoriumi. Įstaiga tapo patrauklesnė savo išore ir vidaus patalpomis, pagerėjo gyventojų  gyvenimo ir jiems teikiamų paslaugų kokybė.

Vykdydama man priskirtas funkcijas, savo darbe vadovavausi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir įstaigos nuostatais.

2016 metų veiklos ataskaitoje pateikiu informaciją apie Salako socialinės globos namų direktoriui ir Salako socialinės globos namams priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą.

Salako socialinės globos namai – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 187912035. Adresas: Daugailių g. 10, Salako miestelis, 32216 Zarasų rajono savivaldybė, telefonas/faksas (8 385) 59 285, elektroninis paštas zarakauskiene@gmail.com., internetinė svetainė http://www.salakoglobosnamai. lt.

Direktorė Vilma Zarakauskienė, vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai stažas 18 metų.

Įstaigos veiklos pradžia 1999-02-01.

Globos namai vykdė veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, kodas 87.30; kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90. Aukščiau nurodytom veiklom yra išduoti leidimai – higienos pasai.

Įstaiga teikia licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Licencijos patikslintos 2016-05-20. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos  2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16  masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.

Salako socialinės globos namai patikėjimo teise valdo, naudoja bei disponuoja savivaldybės nekilnojamąjį turtą – 933,43 kv. m. ploto Salako socialinės globos namų pastatą su priklausiniais (katilinė, pavėsinės), esantį Daugailių g. 10, Salako mstl., Zarasų r., vadovaujantis įstatymais, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Globos namų vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.            

Misija

Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

Veiklos tikslai:

1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Salako socialinės globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovavosi  Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 2.4. tikslas – „Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę“. 2.4.2. uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų  prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ ir prisidėjo prie 2.4.2.3. priemonės –  „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant 2015-2021 plėtros plano tikslus buvo vykdoma Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa, kurios tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planavo ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį ir metinį veiklos planą ir vykdė tęstinį ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą įgyvendindama 2007 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ ir tolesnių jo pakeitimų, patvirtinto socialinės globos normų aprašo 4 priedo ,,Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams“  nuostatas.

Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei aktualiomis jų redakcijomis ir tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“. Programoje dirbama su visais moduliais ir jos pagalba sudaromas Bandomasis balansas ir Finansinės būklės, Veiklos rezultatų, Pinigų srautų, Aiškinamojo rašto lentelės, Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (Forma Nr. 2), Mokėtinų ir gautinų (Forma Nr. 4) ir kitos finansinės ataskaitos. Atsargų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pinigine ir kiekine išraiška pagal materialiai atsakingus asmenis kompiuterinėje programoje ,,Biudžetas VS”.

              Užtikrinant, kad įstaigos finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatos, Salako socialinės globos namų apskaitos politika buvo įgyvendinama pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 33 patvirtintą Salako socialinės globos namų apskaitos politiką. Globos namų įvairių lėšų apskaitai tvarkyti ataskaitiniu laikotarpiu buvo naudojamos 7 banko sąskaitos AB banke „Swedbank“.

              Visiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterine programa ,,Biudžetas VS” ir pervedamas į darbuotojų indėlių sąskaitas.

Pagal buhalterinės apskaitos duomenis, nustatytais terminais ir atitinkamas formas pateikta finansinė atskaitomybė rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, Statistikos departamentui ir kitoms įstaigoms. Pervesti mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai ir pateiktos nustatytos formos ataskaitos, vykdyta išankstinė ir einamoji finansų kontrolė, atlikta materialinių vertybių metinė inventorizacija.  Inventorizacijos metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.

Salako socialinės globos namų finansų kontrolės taisyklės nustato finansų kontrolės reikalavimus įstaigai, kuri valdo, naudoja patikėjimo teise savivaldybės turtą, juo naudojasi,  disponuoja ir numato teisėtus sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims bei patikimus finansų valdymo principus. Finansų kontrolė buvo vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 29 patvirtintas Salako socialinės globos namų finansų kontrolės taisykles.

                                                                                                                                                                                                        

Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
 
 
 
 
 
Iš viso
 
 
 
Programos

,,Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa“

 

Specialioji tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia

 
Aplinkos ir
krašto-vaizdžio apsaugos programa
 
 

Kitos išlaidos

 
 
Biudžetinės lėšos

Spec. lėšos (globos namų gyventojų mokestis už suteiktas paslaugas)

Išlaidos per
2015 m.
Tūkst. eurų
81,1
75,6
15,1
0,4
1,0
173,2
%
46,8
43,6
8,7
0,3
0,6
100
Išlaidos per
2016 m.
Tūkst. eurų
83,9
81,2
17,3
0,5
1,3
184,2
%
45,5
44,1
9,4
0,3
0,7
100

Rajono savivaldybės biudžetinės lėšos panaudotos personalo darbo užmokesčiui (76,3%) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Spec. lėšos – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (22,5 %), valstybinio socialinio draudimo įmokoms, maitinimui, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaikymui, elektros, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, ryšių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Valstybės biudžeto (tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia) lėšos – medicininio personalo darbo užmokesčiui (24,8 %) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, gyventojų medikamentų ir slaugos priemonių, aprangos ir patalynės, kitoms prekėms, kurios susijusios su globos namų gyventojų poreikių tenkinimu. Skiriamų valstybės tikslinių dotacijų suma priklauso nuo apgyvendinamų asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, skaičiaus.

Globos namai yra labdaros paramos gavėjai, priima labdarą, kuri gaunama piniginėmis lėšomis ir įvairiomis prekėmis. Paramos lėšų  sukaupta 652,33 EUR.

 
Salako socialinės glonos namų mokėtinos sumos (tūkst. eurų)
                                                                                                                                                  
Išlaidų pavadinimas
Likutis metų pradžioje
2015-12-31
Likutis metų pabaigoje
2016-12-31
Pastabos
Mityba
0,4
Spec. lėšos

Elektros energija

0,2
0,1
Spec. lėšos
Transportas
0,1
Spec. lėšos
Viso:
0,6
0,2
 
           

Kreditorinį įsiskolinimą 2016-12-31 sudaro neapmokėtos sąskaitos už elektros energijos paslaugas ir automobilio kurą. Vykdant programų sąmatas, faktiškai patirtos išlaidos per 2016 metus, neviršijo patvirtinto asignavimų plano. Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal  Programos sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį.

Užtikrinant efektyvų įstaigos darbą, sudarytos palankios darbo sąlygos, kurios leidžia kiekvienam darbuotojui atsiskleisti, panaudoti ir plėtoti savo potencialą – žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-71 patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičių įstaigoje – 17,5.

Įstaigos etatų sąrašas ir valdymo schema patvirtinti Salako socialinės globos namų  direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl etatų sąrašo ir valdymo schemos tvirtinimo“.

Įstaigoje dirbantis personalas, turi teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas ir didelę darbo patirtį. Darbuotojams yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose apibrėžtos darbuotojo pareigos, funkcijos, atsakomybė ir kvalifikaciniai reikalavimai. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas vykdomas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka ir įstaigoje patvirtintu Atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planu. Darbuotojai stiprino savo profesines kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo programose, įvairiuose mokymo kursuose ir seminaruose, įgijo naujų ir gilino turimas žinias.  2016 m. 13 darbuotojų (2015 – 11, 2014 – 11, 2013 – 6)  dalyvavo  kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Visiems įstaigos darbuotojams vykdyti, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos mokymai, surengta 13 darbuotojų pasitarimų, kurių metu perteikta reikalinga informacija, aptarta veikla, darbo rezultatai bei iškilusios problemos.

 
 
 
Personalo struktūra
                  
 

Administracinis personalas

Socialinio darbo personalas

Sveikatos priežiūros personalas

Aptarnaujantis ir ūkio personalas

 
Viso
Etatų skaičius
 
2,0
7,25
2,25
6,0

(iš jų 3 sezoniniai kūrikai)

17,5
Procentais
11,4 %
41,4 %
12,9 %
34,3 %
100 %
 

Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą įstaigos veiklos organizavimą. Vadovaujantis Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais (patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 ,,Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“) įstaigoje nustatoma socialinę globą teikiančio personalo sudėtis ir skaičius pagal atskiras gavėjų grupes ir jis turi būti ne mažesnis, nei reglamentuoja patvirtinti normatyvai. Atsižvelgiant į įstaigoje gyvenančių gyventojų skaičių ir neįgalumą, reikėtų užimtumo specialisto – 1 pareigybės, psichologo – 0,5 pareigybės, dietisto – 0,5 pareigybės, individualios priežiūros personalo – 0,87 pareigybės.

 

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (paskaičiuoti pagal vidutinį normatyvą)

 
Eil. Nr.
 
Gavėjai
 

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas 1 paslaugų gavėjui

Etatų skaičius pagal vidutinį normatyvą paslaugų gavėjams

Įstaigoje patvir-tinti etatai

Trūks-tamas parei-gybių skaičius

1
2
3
4
5
6
7
1.
senyvo amžiaus asmuo –
18
Socialinis darbuotojas
 
0,04–0,1
Vid. 0,07
1,26
1,25
Individualios priežiūros personalas*
0,08–0,3
Vid. 0,19
3,42
3,0
0,42
2.
 suaugęs asmuo su negalia –
1
Socialinis darbuotojas
 
0,04–0,1
Vid. 0,07
0,07

Individualios priežiūros personalas*/ Slaugytojo padėjėjas*

0,14–0,36
Vid. 0,25
0,25
0,25
3.

 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia –

8
Socialinis darbuotojas
 
0,03–0,06
Vid. 0,045
0,36
0,5

Individualios priežiūros personalas*/ Slaugytojo padėjėjas*

 
 
 
0,3–0,5
Vid. 0,4
3,2
3,0
0,2
1
2
3
4
5
6
7
4.

Visi gavėjai įstaigoje (papildo-mai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas / Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

iki 50 gavėjų –
0,5–1 pareigybė, daugiau nei 
50 gavėjų –
1–2 pareigybės

 
0,5
Vyriau-siasis socialinis darbuoto-jas
Gydytojas

iki 100 gavėjų –
0,5–1 pareigybė

 
Užimtumo specialistas

25–50 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
1,0
Slaugytojas

10–30 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
1,0
 
1,0

Kineziterapeutas / Masažuotojas/ Ergoterapeutas

30–70 gavėjų –
1 pareigybė

 
0,25
Masa-žuotojas
 
 
Psichologas

0,5–1 pareigybė

 
0,5
Sielovados darbuotojas

0,5–1 pareigybė

 
Dietistas

0,5–1 pareigybė

 
0,5
 

 Įgyvendinant Viešųjų darbų programą, su Utenos teritorine darbo birža 2016 m. gegužės 24 d. pasirašyta „Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis” Nr. VD-13-32. Nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2015 m. liepos 28 d., pagal šią programą buvo įdarbinti 2 asmenys.

Vykdant praktinius mokymus su Zarasų žemės ūkio mokykla 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašytos 4 trišalės praktinio mokymo sutartys pagal kurias praktiniam mokymui realiose darbo vietose priimti 4 mokiniai, besimokantys pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą nuo 2016-11-07 iki 2017-01-05.

Dokumentų valdymas ir dokumentų saugojimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

Ataskaitiniu laikotarpiu savo kompetencijai priskirtais klausimais pasirašiau sutartis ir įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių, atostogų klausimais, organizavau ir kontroliavau jų vykdymą.

 

Dokumentacija (vnt.)

                                                                                                                                        

 
Gautų raštų skaičius
 (iš įstaigų)
 

Išsiųstų raštų skaičius

 

Parengta sutarčių dėl paslaugų teikimo

Parengta įsakymų
 

Pasirašytų sutarčių skaičius

Veiklos klausimais
Personalo klausimais

Atostogų, komandiruočių klausimais

22
64
60
16
2
26
20
 

              Darbų sauga ir sveikata. Siekiant apsaugoti  darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti, jų veikla įstaigoje organizuota vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą. Pagal parengtas ir patvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos visi darbuotojai instruktuoti ir pagal grafiką yra pasitikrinę sveikatą.

              Gaisrinė sauga. Gaisrinė sauga organizuojama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą ir gaisrinės saugos taisyklėmis. Įstaigoje įrengta gaisrinė signalizacija, darbuotojai instruktuoti pagal patvirtintą priešgaisrinės saugos instrukciją, parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, darbuotojams pravesti mokymai.

               Civilinė sauga. Įstaigoje laikomasi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių civilinę saugą.  Darbuotojams pravesti mokymai pagal civilinės saugos mokymo programą.

              Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai globos namuose vykdyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir globos namų direktoriaus patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis bei patvirtintu viešųjų pirkimų planu. Taisyklės paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

               Per 2016 m. atlikti 100  maisto produktų ir kitų prekių bei paslaugų ir darbų pirkimai, kurių vertė 54 503,50 Eur. Atliktas vienas elektrononis pirkimas CVP informacinėje sistemoje, kurio vertė 17 564,65 Eur ir 6 pirkimai pagal preliminariąsias sutartis (cpo.lt kataloge), kurių vertė 4 676,94 Eur.

 Vidaus kontrolė.

 Salako socialinės globos namų vidaus kontrolės sistema sukurta pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11 patvirtintą Vidaus kontrolės tvarką. Įstaigos valgykloje atliktas vidinio rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) auditas pagal geros higienos praktikos taisykles, kurio tikslas – vykdyti vidinę kontrolę, kurios metu būtų išsiaiškinami svarbūs maisto saugos veiklos etapai ir užtikrinama, kad nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiūrimos maisto saugos procedūros: atliekama rizikos analizė, nustatomi žingsniai, kur maistas gali tapti nesaugus.

Globos namų gyventojams buvo teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę. Šiuo metu socialinių paslaugų kokybę reglamentuoja socialinės globos normų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis įstaigoje parengti ir patvirtinti socialinės globos paslaugų kokybės procedūriniai dokumentai bei tvarkos.

Užtikrinant socialinės globos kokybės ir globos normų laikymąsį įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka pagal įstaigoje parengtą ir patvirtintą tvarką,  atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas, sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas.

Salako socialinės globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Mokėjimo už socialinę globą dydį nustato savivaldybė, atsižvelgdama į asmens pajamas ir turtą, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 
Socialinės globos kaina vienam paslaugos gavėjui per mėnesį

                                                                                                                                                                                                   

Ilgalaikė ( trumpalaikė ) socialinė globa teikiama globos namuose

Salako socialinės globos namai

(nustatyta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016-01-29 sprendimu Nr. T-2)

 

Lietuvos vidutinė kaina

(iki 2016-03-01)

Senyvo amžiaus  ir suaugusiems asmenims su negalia 499,13 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus asmenims  528,45 Eur/mėn.

Suaugusiems asmenims su negalia  540,85 Eur/mėn.

 

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia  607,25 Eur/mėn.

 

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia  638,13 Eur/mėn.

 
Gyventojų socialinė padėtis

                                                                                                                                                                                          

Rodiklio pavadinimas
 
2012
2013
2014
2015
2016

Gyventojų skaičius metų pradžioje

28
28
30
24
30
Atvyko per metus
8
8
1
13
6
 
Iš jų
Iš kitos globos įstaigos
1
Iš savų ar giminių, globėjų namų
2
5
1
7
Iš kitur  (ligoninės)
6
3
5
5
Iš kitur  (laikino gyvenimo namų)
1
Išvyko per metus
8
6
7
7
9
 

Iš jų

Į kitą globos įstaigą

1

Nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus

1
1
Mirė
8
6
6
7
7

Gyventojų skaičius metų pabaigoje

28
30
24
30
27
Iš jų vieniši
12
6
13
10
8
Našliai
14
16
10
21
16

Gyventojai, kurie turi vaikų, skaičius

9
9
7
15
11

Vietų globos įstaigoje skaičius metų pabaigoje

30
30
30
30/32
30/32
 

Per 2016 metus ilgalaikė socialinė globa buvo teikiama 36 gyventojams.

Gyventojų pasiskirstymas: atvykusių iš Zarasų m. – 25,0 %, Dusetų sen. – 8,4 %, Degučių sen. –  11,1 %, Antazavės, Zarasų ir Imbrado sen. po – 5,5 %.Turmanto, Suvieko ir Antalieptės sen. po –  2,8 %, Salako sen.  – 30,6 %.

              Globos namuose gyvena 77,8 % lietuvių, 11,1 % lenkų ir 11,1 % rusų tautybės žmonės.

              

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, negalią                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Rodiklio
pavadinimas
Amžius, metais
IIš viso

Iki 30

30-49
50-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 ir vyresni

Gyventojų skaičius (2016-12-31):
2
1
5
4
2
5
8
27
vyrai
1
1
4
3
1
2
1
13
moterys
1
1
1
1
3
7
14
 
Rodiklio
pavadinimas
Amžius, metais

Iš viso

Iki 30

30-49
50-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 ir vyresni

Per 2016 metus:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su fizine negalia
1
1
1
1
1
5

Su psichine negalia

2
3
2
1
3
6
17
Nustatyta senatvinė demencija
1
6
7

Reikalingos slaugos priemonės

1
2
2
2
4
11
Nustatyti  dideli spec. poreikiai
1
1
3
7
12

Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

2
2
4
8

Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

1
1
3
1
2
5
13
 

Teikiant globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, siekta užtikrinti kiekvieno asmens geriausią interesą, sudarant galimybę gauti socialines paslaugas, atitinkančias jo savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualios globos planus. Įstaigoje gyventojams teiktos individualaus bei grupinio bendravimo, konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo, užimtumo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros paslaugos bei užtikrintos reikalingos buitinės ir asmens higienos paslaugos, pagal galimybes įtraukiant pačius gyventojus. Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene. Gyventojai skatinti būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė. Gyventojams buvo sudarytos gyvenimo sąlygos kiek galima artimesnės namų aplinkai, užtikrinti reikalingi komunaliniai patogumai bei higieniška, geranoriška gyvenamoji aplinka, kurioje gyventojas jautėsi vertinamas ir saugus.

Globos namų gyventojams socialinės paslaugos teiktos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 bei aktualiomis redakcijomis.

 
Teiktų paslaugų organizavimo ir kokybės  apžvalga
                                               
Paslauga
 

Trumpas komentaras apie paslaugų kokybės įsivertinimo rezultatus ir

veiklos rezultatus, gerinant konkrečios paslaugos kokybę

1. Informavimas

Įstaigos specialistai 8 gyventojams ir jo artimiesiems suteikė informaciją apie socialinės globos paslaugas globos namuose ir kitais jiems aktualiais klausimais. Taip pat buvo sudarytos sąlygos gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrintas informacijos apie asmenį konfidencialumas. Informavimo paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

2. Konsultavimas

 Gyventojai konsultuoti finansiniais, tarpusavio konfliktų sprendimo, atostogų pas artimuosius laiko trukmės pasirinkimo, savarankiško išvykimo ir sugrįžimo į įstaigą bei kitais jiems svarbiais klausimais. Nuolat teiktos konsultavimo paslaugos teisių, pareigų asmeninės atsakomybės, elgesio normų, vertybių, bendravimo ir tarpusavio santykių svarbą bei kitais klausimais. Gyventojams buvo sudarytos sąlygos konsultuotis su kitų institucijų specialistais bei gauti juos dominančią informaciją.

Paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

3.Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkauta gyventojams  atkuriant ir palaikant socialinius ryšius su artimaisiais (29,6 %) bei atlikinėjant įvairias dokumentų tvarkymo procedūras kitose institucijose (77,7 %), sprendžiant įvairias sveikatos problemas (96,6%).Buvo nuolat atstovaujami ir ginami gyventojo interesai.

4.Apgyvendinimas

Globos namų  bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitiko technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus. Gyventojai naudojosi jų specialiesiems poreikiams pritaikytomis ir privatumą užtikrinančiomis patalpomis. Globos namuose yra 16 gyvenamųjų kambarių, iš jų 8 kambariai su atskiru sanitariniu mazgu. 14 kambarių gyvena po 2 ir 2 – gyvena po vieną gyventoją. Vienam globos namų gyventojui tenka 6,21 kv. m. miegamojo ploto ir 13,5 kv. m.  bendro gyvenamojo ploto (normatyvas – ne mažiau 5 kv. m. ir 9 kv. m.).

 Gyvenamieji kambariai aprūpinti 100 % pagrindiniais baldais: lova, spinta rūbams, spintele asmeniniams daiktams laikyti, kėdėmis ir reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis. Funkcinėmis slaugos lovomis naudojasi 70 % gyventojų, o įvairiomis pagalbinėmis techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ir pan.) 83,3 % gyventojų. Gyventojams pageidaujant spintose įrengti užraktai (100 %). 86,6 %  gyventojų  turi savo asmeninių daiktų.    

5. Maitinimas

Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Maitinimas organizuotas pagal sudarytus ir įstaigos vadovo patvirtintus 30 dienų perspektyvinius valgiaraščius. Atsižvelgiant į sveikatos būklę ir savarankiškumą, gyventojai turėjo teisę pasirinkti, kur jiems valgyti – savo kambaryje ar valgykloje. 44,4 % gyventojų  maistas buvo nešamas į kambarius. Gyventojams sudarytos sąlygos, bet kuriuo paros metu išgerti arbatos, kavos ar pasigaminti maistą savo poreikiams, atskirai įrengtose virtuvėlėse. Šia galimybe pasinaudojo 18,5 %  gyventojų.   

Be kasdienių valgiaraščių sudarinėjami ir proginiai – šventiniai valgiaraščiai (Kūčių, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, Šv. Velykų, Užgavėnių ir kt.). Atliktos 2 anketinės apklausos, kurių metu gyventojai išsakė savo nuomonę apie maitinimo kokybę, porcijų dydį, pageidaujamus ir nepageidaujamus maisto gaminius, ruošiamus patiekalus. 100% buvo atsižvelgta į gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus.

Per 2016 m. skundų dėl maitinimo negauta.

6. Sveikatos priežiūra
 
 

Sveikatos priežiūros paslauga yra koncentruota į asmens sveikatos palaikymą, profilaktiką, slaugą ir kokybišką nuolatinę priežiūrą, aprūpinimą reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Gyventojams organizuotos 202 šeimos gydytojo konsultacijos, antrinio lygio sveikatos priežiūros specialistai (okulistas, kardiologas, traumotologas, endokrinologas, psichiatras, reabilitologas, neurologas ir kt.) gyventojus konsultavo 77 kartus, trečio lygio – 11 kartų. Gyventojai stacionaruose (Nacionaliniame vėžio institute, Antakalnio, Utenos, Visagino ir Zarasų ligoninėse) gydėsė 18 kartų. Atlikti įvairūs tyrimai – 81 kartą. Sveikatos profilaktikai 30 gyventojų paskiepyti nuo gripo Vaxi gripo suspensija. Poliatyvinės slaugos paslaugos suteiktos 7 gyventojams. Nuolat vykdoma pragulų profilaktika. Didelis dėmesys skiriamas žalingų  įpročių prevencijai. Gyventojai informuoti apie rūkymo, alkoholio neigiamą poveikį jų sveikatai. Sveikatos priežiūros paslaugos suteiktos 100 % gyventojų.

Masažo paslaugų poreikis patenkintas 100 %.

7. Socialinis  darbas, bendravimas

Socialinis darbas orientuotas į efektyvių bei kokybiškų paslaugų teikimą globos namų gyventojams. Pagrindinės socialinio darbo paslaugos – globos namų gyventojų socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas; aktyvinimas dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje, ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti: paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes; gyventojo pageidavimu, sąlygų sudarymas be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas jam svarbiais klausimais; esant poreikiui, reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ir už jos ribų; pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkos sąlygų, motyvacijos, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir aplinka skatinimas ir palaikymas.

Vienas iš svarbiausių socialinio darbo aspektų globos namuose yra įstaigos gyventojų ryšių su artimaisiais palaikymas, nes tai yra ne tik saugumo, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą ir turi įtakos žmogaus motyvacijai ir pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams prisitaikyti. Nutrūkusių kontaktų atkūrimas ir ryšių su artimaisiais palaikymas lieka vienu iš pagrindinių socialinio darbo tikslų įstaigoje. Įstaigoje sudarytos sąlygos gyventojams bendrauti laiškais, telefonu, internetu. Socialinius ryšius su artimaisiais palaiko 70,4 % globos namų gyventojų. 29,6 % gyventojų ryšių nepalaiko ar neturi artimųjų. Artimieji gyventojus aplankė 236 kartus per metus. Siekiama palaikyti bendravimą su artimaisiais kvietimais į renginius. Taip pat skatinamas artimųjų dalyvavimas socialinių problemų sprendimo, socialinių paslaugų  tobulinimo, organizavimo ir vertinimo procesuose.

Individualaus bendravimo paslaugos suteiktos 100 % gyventojų.

8. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugos tikslas – atstatyti ir palaikyti kuo didesnį gyventojo savarankiškumą. Kad gyventojai tapo savarankiškesni kasdieninėje gyvenimo veikloje rodo tai, kad 18 % globos namų  gyventojų išmoko naudotis kompensacine technika – vežimėliu ir vaikštyne, kavos ir arbatos gėrimas gyvenamojoje aplinkoje tapo kasdienybe 37 % įstaigos gyventojų. 22 %  gyventojų savarankiškai ir individuliai rūpinasi asmens higiena –  apsiprausia, 14,8 % – iš dalies tvarkosi savo gyvenamąsias  patalpas pagal savo sugebėjimus ir sveikatos būklę, 17 % – skalbiasi smulkius rūbus ir geba naudotis buitine technika (elektriniais virduliais), 25 % globos namų gyventojų savarankiškai išvyksta apsipirkti į parduotuvę, 14,8 % – naudojasi bankinėmis pinigų kortelėmis. 7,4 % gyventojų išmoko savarankiškai naudotis relaksacijos kabineto įranga. 33,3 % gyventojų naudojasi mobiliaisiais telefonais. 100 % gyventojų mokomi naudotis stalo įrankiais. 

9. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas)

Svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus bei grupinis socialinis darbas siekiant palaikyti gyventojo savarankiškumą ir didinti motyvaciją pačiam savimi pasirūpinti, užsiimti mėgstama veikla pagal savo pomėgius, poreikius ir interesus. Globos namų gyventojai labiausiai vertina tai, kad užimtumo veiklos nėra „primetamos“. 51,9 % gyventojų – mezga, neria, siuvinėja, piešia, spalvina. Darbo terapijos grupėje (aplinkos tvarkymas, kapinių priežiūra) dalyvauja 22,2 % gyventojų. Virtuvėje talkina 7,4 % ir buities remonto darbais užsiima 7,4 % gyventojų. Organizuojant gyventojų darbinį užimtumą, atsižvelgiama ne tik į pomėgius bei poreikius, bet ir į amžių, sveikatos būklę. Galėdami laisvai rinktis veiklas pagal pomėgius gyventojai išsako savo nuomonę ir pageidavimus dėl užimtumo paslaugų tobulinimo.

10. Laisvalaikio organizavimas

 Šių paslaugų organizavimas gyventojams padeda išvengti daugelio socialinių prblemų, mažina socialinę atskirtį, skatina bendravimą. Organizuoti renginiai – Trys karaliai, Ligonių dienai, Užgavėnės, Velykos, Gedulo ir vilties dienos minėjimas, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Kūčių vakarienė ir Kalėdoms. Išvykos į Zarasų kultūros centrą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, prie Stelmužės ąžuolo, Ilgio ežero, apsilankymas Kiečių take. Gyventojus aplankė ir suorganizavo renginius: ,,Senučiukai“ savanoriai, ,,Swedbanko“ Vilniaus skyriaus darbuotojai, ponia Giedrė su grupe ,,Subtilus-Z“, jaunimo grupė ir brolis Jonas iš Baltriškių vienuolyno, firmos ,,AbbVie“ darbuotojai su JAZZU koncertu, Ignalinos ansamblis ,,Putinas“ ir kapela ,,Putinėlis“.

 22,2 % gyventojų žaidžia stalo žaidimus, 70,3 % – skaito knygas, spaudos leidinius, 88,9 % – žiūri televizijos ir 14,8 % – klausosi radijo laidų.

Spaudos leidiniais gyventojai aprūpinti atsižvelgiant į jų poreikius ir įstaigos galimybes. Gyventojų poreikiams buvo užsakyti šie spaudos leidiniai: ,,Zarasų kraštas“, ,,Lietuvos rytas“, ,,Obzor“ (rusų kalba), ,,Rasos“, ,,Rankdarbiai“, ,,Savaitė“, ,,Bičiulystė“, ,,Močiutės žolelės“.  

11. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba

Globos namų gyventojams, kurie dėl savo sveikatos būklės, savarankiškumo ar specialiųjų poreikių patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių, buvo teikiama nuolatinė pasikartojanti ir individuali bei diskretiška personalo pagalba valgant – 7,4 %, maudantis, prausiantis – 74,1 %, rengiantis ir pan. – 74,1 %.

12. Asmeninės higienos paslaugų organizavimo

Asmens higienos įgūdžiai ugdomi ir palaikomi kiekvieną dieną. Globos namų gyventojams sudarytos sąlygos patiems rūpintis asmenine higiena, o turintiems specialiųjų poreikių teikiama pagalba. Atliekant asmens higienos procedūras suteikta pagalba 79,3 % gyventojų. Visi gyventojai (100 %) yra aprūpinti asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis (muilu, šampūnu, dantų pasta).

13. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius

Kiekvieną mėnesį aukojamos Šv. Mišios įstaigos  koplytėlėje. Gyventojams, negalintiems dalyvauti Šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių tenkinimui organizuoti parapijos klebono individualūs apsilankymai kambariuose. Organizuotos 7 globos namų gyventojų  laidotuvės. Tvarkomi ir prižiūrimi 4 kapai.

Gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaita vykdoma pagal globos namų  patvirtintą tvarką. 14,8 % gyventojų teikiama pinigų saugojimo paslauga, pagalba sudarant pirkinių sąrašą ir pagalba apsiperkant suteikta 37 % gyventojų.

Būtiniausiais drabužiais ir avalyne aprūpinti 70,4 % gyventojų.   

  
 

Globos namai – tai gyventojų namai, kuriuose jie praleidžia visą savo laiką. Todėl skiriamas didelis dėmesys, kad jie būtų patogūs, jaukūs ir saugūs, užtikrintų gyventojams galimybes gyventi įprastą kasdienį gyvenimą, atsižvelgiant į jų specialuosius poreikius dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, mažesnio savarankiškumo. Patogesniam naudojimui, gyventojų kambariuose įrengtas individualus vietinis dirbtinis apšvietimas. Kiekvienam gyventojui prie lovos sumontuota belaidė personalo iškvietimo sistema. Gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gyventojams, turintiems specialiųjų poreikių, sudaryta galimybė lengvai judėti globos namų patalpose. Įrengtas keltuvas. Gyventojams sudarytos saugios ir sveikos gyvenimo sąlygos, globos namų patalpos pritaikytos  gyvenimui ir buitiniams gyventojų poreikiams tenkinti, yra šiltos, gerai vėdinamos, tvarkingos ir švarios. Pagal socialinės globos namuose nustatytą tvarką vykdytas kasdienis patalpų valymas.   

Gyventojai laisvalaikio praleidimui ir užsiėmimams naudoja 3 poilsio kambarius, koplytėlę, relaksacijos kambarį su 2 masažiniais foteliais, 2 virtuvėles, įrengtą  kompiuterinę darbo vietą su internetine prieiga. Gyventojų poreikiams skirti 2 šaldytuvai (maisto laikymui), įrengtos elektrinės viryklės, skirti naudojimui elektriniai virduliai, indai ir kitos priemonės, skalbimo, džiovinimo ir lyginimo įranga. Pirmo ir antro aukšto poilsio kambariuose yra 3 televizoriai, knygų bibliotekėlė, laikraščių ir žurnalų. Globos namų internetiniame puslapyje buvo nuolat  skelbiama išsami informacija apie renginius, įvykius bei vykdomą veiklą.

Viena iš globos namų vykdomų funkcijų yra pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoti racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgiant į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medikų rekomendacijas ir jų pačių poreikius.

 Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu  Nr. T-223 patvirtintas maitinimo išlaidų paros finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui  2,72 Eur.

Maisto ruošimo patalpoje buvo nuolat vykdoma higienos kontrolė, atliekamas vidaus auditas, periodiškai atliekama virtuvės įrenginių profilaktinė patikra, valgykloje įrengtos 2 plautuvės rankų plovimui.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos globos namuose teikiamos savarankiškai pagal bendruomenės slaugytojo medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant bei dirbant komandoje su socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais, bei Salako ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistais. Gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę įstaigoje paruošti ir patvirtinti procedūriniai dokumentai bei tvarkos, apsirūpinta  būtiniausiomis slaugos priemonėmis, palengvinančiomis slaugytojo darbą bei skatinančiomis gyventojų savarankiškumą. Per 2016 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugos vidutiniškai teiktos 30 gyventojų.

              Medikamentų paros finansinis normatyvas vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 0,30 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 0,40 Eur,   patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu  Nr. T-223. Visi globos namų gyventojai buvo aprūpinti pagrindiniais medikamentais, skirtais palaikomajam gydymui, taip pat medikamentais ir vienkartinėmis medicininėmis priemonėmis, skirtomis pirmajai pagalbai, kompensacine technika ir slaugos priemonėmis.  

Slaugytojas kiekvienam gyventojui veda sveikatos vertinimo bylą, atlieka gyventojo slaugos poreikių vertinimą, pildo gyventojo slaugos lapą, vertina ir pildo gyventojo sveikatos būklės įvertinimo lapus, sudaro slaugymo, sveikatos priežiūros planus.

Visi gyventojai gauna Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir yra aprūpinti kompensuojamų vaistų pasais.

Buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų gyventoją būti kuo savarankiškesniu. Globos namuose organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, lyginimas, gyvenamųjų kambarių tvarkymas. Gyventojams sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – patiems tvarkytis savo kambarius, skalbtis bei lygintis rūbus. Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, pagal poreikį ir galimybes. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu  Nr. T-223 patvirtintas patalynės ir aprangos finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui – 3,48 Eur.

Socialinį darbą įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Gyventojams teikiama kvalifikuota ir kokybiška pagalba. Sprendžiant iškilusias problemas, dirbama komandinio darbo principu ir bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis.

Socialinis darbuotojas vertina kiekvieno globos namų gyventojo poreikį konkrečioms socialinėms paslaugoms gauti atlikdamas išsamų ir visapusišką pirminį bei pakartotinus poreikio vertinimus pagal įstaigos patvirtintą poreikių vertinimo tvarką ir formą. Poreikio vertinimas padeda kompleksiškai išanalizuoti gyventojo situaciją, įvertinti jo sveikatos būklę, socialinius, ekonominius, psichologinius ir aplinkos veiksnius, kurie lemia reikalingų paslaugų pobūdį ir apimtį.

Įvertinus gyventojo poreikius, planuojamos būtinos paslaugos, palaikančios ir skatinančios gyventojo savarankiškumą, gerbiant jo nepriklausomybę bei išsaugant orumą – sudaromas Individualus globos planas (pagal įstaigos patvirtintą tvarką ir formą). Teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas periodiškai peržiūrint ir patikslinant individualų socialinės globos planą. Individualus globos planas sudaromas kartą per metus, jeigu nėra esminių fizinės ar psichinės sveikatos pokyčių. Jį sudarant, užtikrinamas paties asmens dalyvavimas, atsižvelgiant į jo nuomonę, savarankiškumą ir komandoje dirbusių darbuotojų vertinimo išvadas.

Ypatingas dėmesys skiriamas naujų gyventojų adaptacijai, sėkmingai jų integracijai į Globos namų bendruomenę. Gyventojai  supažindinami su įstaigoje patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, skundų ir prašymų pateikimo, bei nagrinėjimo tvarka.   

Atlikta gyventojų apklausa teikiamų paslaugų kokybės klausimais.

Gerinant bendradarbiavimo funkcijas, harmonizuojant bendruomenės mikroklimatą, įstaigos personalas, teikdamas paslaugas ir atlikdamas jam priklausančias funkcijas, vadovavosi bendražmogiškomis vertybėmis, bendrosios ir profesinės etikos kodeksais.

Kolektyvinei gyventojų nuomonei bei pageidavimams, sprendžiant iškilusias problemas, atstovauja Globos namų taryba. Jos veikla organizuota pagal įstaigoje paruoštus ir patvirtintus Globos namų tarybos nuostatus.

Įstaigos personalas daug dėmesio skyrė globos kokybei, kurią gyventojas gauna per paskutiniąsias gyvenimo dienas. Vertinami ir tenkinami gyventojo dvasiniai, emociniai poreikiai, užtikrinama reikalinga priežiūra, atsižvelgiant į gyventojo pageidavimus bei funkcinę būklę, individualiai vertinami kiekvieno mirštančiojo poreikiai bei teikiama reikiama pagalba.

Įstaigoje buvo laikomasi įsipareigojimų, duotų gyventojui, kaip jį palaidoti. Į šį procesą įtraukiami velionio artimieji. Jiems suteikta kompetentinga pagalba organizuojant laidotuves ir tvarkant su laidojimu susijusius dokumentus. Jei gyventojas artimųjų neturėjo, o jeigu ir turėjo, bet jie atsisakė rūpintis laidotuvėmis, tai jomis pasirūpino įstaigos personalas pagal įstaigoje patvirtintą tvarką.

1.  Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.

2. Tobulinti vykdomą apskaitos politiką įgyvendinant vidaus kontrolės sistemos reikalavimus.

3. Tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, didinti teikiamos pagalbos veiksmingumą.

3. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-377 patvirtintas Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės)  socialinės globos normas, taikomas socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams, principus.

4. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 patvirtintus Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, kelti darbuotojų kompetencijos lygį, gerinti komandinį darbą.

5. Rengti vidaus veiklos procedūras ir keisti esamas pagal veiklą reglamentuojančių teisės aktų pokyčius.

6. Sutvarkyti globos namų teritoriją ir pritaikyti patogiam naudojimuisi asmenims turintiems specialiųjų poreikių.

Pagrindinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų kokybei ir efektyvumui, žmogiškųjų ir finansinių išteklių ekonomiškam naudojimui.

Patvirtinta:
Direktorė
Vilma Zarakauskienė

Skip to content