Menu Close

Veiklos ataskaita 2020

Veiklos ataskaita 2020

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius. Tai stacionari 30 vietų socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namai teikia licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Licencijos patikslintos 2016-05-20. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16 masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.             

Veikla Globos namuose organizuota atsižvelgiant į išsikeltus tikslus, įstaigos viziją, misiją ir vertybes. Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir įvairius specialiuosius poreikių lygius turintys gyventojai. Globos namai jos gyventojams yra vieta, kur jie gauna visokeriopą pagalbą, gali lavinti savo gebėjimus, kur jaučia darbuotojų rūpestį bei dėmesį. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas, kad tiek supanti aplinka būtų jauki, patogi ir saugi, tiek ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.

Globos namų personalas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įstaigos tikslų įgyvendinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, inovacinių, veiksmingesnių komandinio darbo metodų taikymą. Viena iš svarbiausių socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo garantijų yra stipri socialinių darbuotojų ir kitų įstaigos darbuotojų kompetencija. Įstaigoje personalui sudaryta profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją, suburtas kvalifikuotas specialistų kolektyvas, sugebantis teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas.

Globos namuose įgyvendinama Equass socialinių paslaugų kokybės sistema, kurios tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. EQUASS suteikia galimybę teikiamas paslaugas vertinti ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai, atitinkant Europos standartus Globos namų veiklos kokybę lemia tinkamas veiklos organizavimas ir darbuotojų kvalifikacija bei darbo patirtis, laiku ir tinkamai atliekamos darbo funkcijos, profesionaliai teikiamos, aukštos kokybės paslaugos, formuojamas Globos namų teigiamas įvaizdis.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos socialinių paslaugų įstatymu,  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai sunkumai ir iššūkiai su kuriais Globos namai susidūrė 2020 m. vykdant veiklą karantino metu: darbų organizavimą apsunkino ekstremali situacija ir darbas karantino sąlygomis; nuolatinis nesaugumo pojūtis, emocinė įtampa, esant koronaviruso plitimo grėsmei; didelė atsakomybės našta; ženkliai išaugęs darbo krūvis ir kt.

Įveikiant visus aukščiau išvardintus sunkumus ir iššūkius 2020 m. Globos namuose veikla buvo organizuojama taip, kad būtų išvengta koronaviruso infekcijos plitimo, tinkamai paskirstyti darbo krūviai, sureguliuoti darbuotojų srautai. Globos namai vadovaujasi ekstremalios situacijos valdymo planu. Darbuotojai ir gyventojai yra aprūpinami visomis reikiamomis asmens apsaugos priemonėmis ir nuolat vedama švietėjiška prevencinė veikla siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui. 2020 metais nebuvo gauta pastabų bei skundų dėl globos namų vykdomos veiklos, teikiamų socialinių paslaugų kokybės ar gyventojų slaugos ir priežiūros.

2020 metais Globos namų veikla buvo organizuojama vadovaujantis Salako socialinės globos namų direktoriaus patvirtintu Salako socialinės globos namų 2020-ųjų metų veiklos planu, užtikrinant racionalų įstaigai skirtų lėšų panaudojimą. Šio plano tikslas atitiko Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-86 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano tikslą „užtikrinti socialinių paslaugų teikimą“.

Globos namų vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.            

Misija

Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

Veiklos tikslai:

1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Įgyvendinant veiklos tikslus užsibrėžti ir įgyvendinti veiklos uždaviniai: teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę Globos namų gyventojams palaikyti ryšius su bendruomene; rūpintis, kad Globos namų gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo ir Globos namų vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje; rūpintis, kad gyvenimo sąlygos būtų kuo artimesnės namų aplinka.

Paslaugos socialinės globos namų gyventojams teikiamos pradedant adaptacijos socialinės globos namuose periodu ir tęsiamos sudarant individualius socialinės globos planus (ISGP), kurie nuolat peržiūrimi ir tikslinami. ISGP numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuotos paslaugos, kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos.

Salako socialinės globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovavosi Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 2.4. tikslas – „Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę“. 2.4.2. uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ ir prisidėjo prie 2.4.2.3. priemonės – „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant 2015-2021 plėtros plano tikslus buvo vykdoma Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa, kurios tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planavo ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį planą ir vykdė tęstinį ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą. Visos planuotos priemonės yra įgyvendintos.

              Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei aktualiomis jų redakcijomis ir tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“.

              Užtikrinant, kad įstaigos finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatos, Salako socialinės globos namų apskaitos politika buvo įgyvendinama pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 33 patvirtintą Salako socialinės globos namų apskaitos politiką. Globos namų įvairių lėšų apskaitai tvarkyti ataskaitiniu laikotarpiu buvo naudojamos 7 banko sąskaitos AB banke „Swedbank“.

              Visiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterine programa ,,Biudžetas VS” ir pervedamas į darbuotojų indėlių sąskaitas.

Pagal buhalterinės apskaitos duomenis, nustatytais terminais ir atitinkamas formas pateikta finansinė atskaitomybė rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, Statistikos departamentui ir kitoms įstaigoms. Pervesti mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai ir pateiktos nustatytos formos ataskaitos, vykdyta išankstinė ir einamoji finansų kontrolė, atlikta materialinių vertybių metinė inventorizacija.  Inventorizacijos metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.

Salako socialinės globos namų finansų kontrolė buvo vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 29 patvirtintas Salako socialinės globos namų finansų kontrolės taisykles.

Patvirtinus 2020 m. Zarasų rajono savivaldybės biudžetą, globos namų veiklai skirta:

                                                                                                                                                                                                        

Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
 
 
 
 
 
Iš viso
 
 
 
Iš jų darbo užmo-kesčiui
 
 
 
 
 
 
 
Programos

,,Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa“

 

Specialioji tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia

 
Aplinkos ir

krašto-vaizdžio apsaugos programa

 
 
Kitos išlaidos
 
 
Biudžetinės lėšos

Spec. lėšos (globos namų gyventojų mokestis už suteiktas paslaugas)

 
2018 m.
Tūkst. eurų
90,0
101,3
22,7
214,0
97,9
%
42,1
47,3
10,6
100
45,7
 
2019 m.
Tūkst. eurų
103,9
111,4
23,0
1,3
239,6
150,1
%
43,4
46,5
9,6
0,5
100
62,6
 
2020 m.
Tūkst. eurų
118,2
129,4
30,0
1,3
3,6
2,0
6,5
291,0
190,3
%
40,6
44,5
10,3
0,5
1,2
0,7
2,2
100
65,4
 

Rajono savivaldybės biudžetinės lėšos panaudotos personalo darbo užmokesčiui (98,1%) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Spec. lėšos – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (44,0 %), valstybinio socialinio draudimo įmokoms, maitinimui, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaikymui, elektros, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, ryšių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Valstybės biudžeto (tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia) lėšos – medicininio personalo darbo užmokesčiui (36,7 %) ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, gyventojų medikamentų ir slaugos priemonių, aprangos ir patalynės, kitoms prekėms, kurios susijusios su globos namų gyventojų poreikių tenkinimu. Skiriamų valstybės tikslinių dotacijų suma priklauso nuo apgyvendinamų asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, skaičiaus.

             Vidutinis įstaigos darbuotojų darbo užmokestis –903,75 Eur (2019 m. – 755,33 Eur, 2018 m. – 493,84 Eur) neatskaičius mokesčių ir priskaičiuojant už darbą naktį ir švenčių dienomis.

             Vidutinis socialinių paslaugų srities darbuotojo atlyginimas Lietuvoje siekė apie 1210 Eur neatskaičius mokesčių.

             Vidutinis atlyginimas Lietuvoje: 2020 IV ketv. (neatskaičius mokesčių) – 1524,2 Eur.

              Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalies nuostatą Socialinių paslaugų srities darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai padidinti 20 %. Per 2020 metus 10 darbuotojų buvo paskatinti vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Globos namai yra labdaros paramos gavėjai, priima labdarą, kuri gaunama piniginėmis lėšomis ir įvairiomis prekėmis. Paramos lėšų (1,2% GPM) sukaupta 2029,24 Eur.

 

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą nefinansinę paramą

 
Eil. Nr.
Gautos paramos teikėjas

Gauta parama

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas

Kodas
Turtu, išskyrus pinigus

1.

VŠĮ LAISVĖS TV

304405807

Respiratoriai – 400 vnt. už 584 Eur

2.

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBA

190740859

Respiratoriai – 20 vnt. už 54,00 Eur

3.

AB ŽEMAITIJOS PIENAS

180240752

Sūris ,,Džiugas“ – 60 vnt. po 40 g. už 49,08 Eur

 

4.

 

Iš viso

X

687 Eur

 
 

Salako socialinės globos namų mokėtinos sumos (tūkst. eurų)

                                                                                                                                                 

Išlaidų pavadinimas
Likutis metų pradžioje
2019-12-31
Likutis metų pabaigoje
2020-12-31
Pastabos
Elektros energija
 
0,2
0,1
Spec. lėšos
Maitinimas
0,3
Spec. lėšos

Sodros įmokos

0,1
Spec. lėšos
Viso:
 
0,2
0,5
 
           

Kreditorinį įsiskolinimą 2020-12-31 sudaro neapmokėta sąskaita už elektros energijos paslaugas bei neapmokėtos sąskaitos tiekėjams už maisto produktus paskutinę metų dieną, kai sąskaitos būna jau uždarytos. Skola Sodrai susidarė dėl nepervestos įmokos virš MMA. Vykdant programų sąmatas, faktiškai patirtos išlaidos per 2020 metus, neviršijo patvirtinto asignavimų plano. Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį.

Globos namai per 2020 metus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 2886,97 Eur: už 1886,97 Eur nupirktos 3 funkcinės slaugos lovos; už 1000,00 Eur – nešiojamas kompiuteris.

Per 2020-03-16 – 2020-12-31 laikotarpį dėl Covid-19 patirtos papildomos išlaidos sudarė 3414,10 Eur.

Dėl Covid-19 gauta parama per 2020-03-16 – 2020-12-31 laikotarpį sudarė 638,40 Eur.

Globos namų veiklos kokybę lemia tinkamas veiklos organizavimas. Siekiama, kad darbuotojai keltų kvalifikaciją, laiku ir tinkamai atliktų pavestas funkcijas, formuotų globos namų teigiamą įvaizdį. Užtikrinant efektyvų įstaigos darbą, sudarytos palankios darbo sąlygos, kurios leidžia kiekvienam darbuotojui atsiskleisti, panaudoti ir plėtoti savo potencialą – žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

Įstaigos 2020 m. veiklos rezultatai pasiekti suformavus atitinkamą personalo struktūrą, kuri užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę.

              Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-71 patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičių įstaigoje – 17,5. Lyginant su 2018 metais didžiausias leistinas pareigybių skaičius per 2019 metus nesikeitė.

              Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 nuostatas bei siekiant racionalaus ir efektyvaus paslaugų apimties ir pareigybių santykio nustatymo, Globos namų darbuotojų pareigybių sąrašas per 2020 metus nesikeitė. Įstaigos pareigybių sąrašas patvirtintas Salako socialinės globos namų direktoriaus  2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-5, valdymo schema – 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-14.

Globos namuose dirba kvalifikuota specialistų komanda, turinti tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus asmenimis ar suaugusiais asmenimis su negalia bei teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas. Siekiant efektyvesnio teikiamų paslaugų organizavimo ir kokybės bei aukštesnės gyventojų aptarnavimo kultūros, 2020 metais ypatingas dėmesys buvo skirtas nuolatiniam darbuotojų kompetencijų tobulinimui, profesinės kvalifikacijos kėlimui. Visiems įstaigos darbuotojams sudarytos sąlygos mokytis ir tobulėti bei teikti siūlymus kokių mokymų pageidautų ateinančiais metais. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka bei parengtu ir patvirtintu Atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planu 2020 metams,  13 (314 val.) darbuotojų (2019 – 15 (282val.), 2018 – 14, 2017 – 13) stiprino savo profesines kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo programose. Dėl koronaviruso COVID-19 plitimo didžioji dalis mokymų (83,3%) vyko nuotoliniu būdu. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai patenkinti 100 %. Vidutinis išklausytų mokymų valandų skaičius vienam darbuotojui – 24,2 valandos, t. y. 5,4 (28,7 %) valandomis daugiau nei 2019 metais. Tobulinant įstaigos valdymą bei siekiant tinkamai planuoti darbus ir sėkmingai vykdyti pavestas funkcijas pravesta 12 darbuotojų pasitarimų, kurių metu operatyviai ir tiesiogiai buvo keičiamasi aktualia informacija, susijusia su įstaigos veikla, diskutuota paslaugų teikimo klausimais, supažindinta su naujovėmis,  perteikta reikalinga informacija, aptarti darbo rezultatai bei iškilusios problemos, ieškota jų sprendimo būdų. 60 % dirbančiųjų Salako socialinės globos namuose sudaro darbuotojai, dirbantys juose daugiau nei dešimtmetį.

 Didėjanti socialinių darbuotojų darbo patirtis ir kompetencija, pagerino teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Personalo struktūra
                 
 

Administracinis personalas

Socialinių paslaugų srities darbuotojai

Sveikatos priežiūros personalas

Aptarnaujantis ir ūkio personalas

 
Viso
Etatų skaičius
 
2,0
7,75
2,75
5,0

(iš jų 3 sezoniniai kūrikai)

17,5
Procentais
11,4 %
44,3 %
15,7 %
28,6 %
100 %
 

Darbuotojų (etatiniais vienetais), tiesiogiai teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas, vertinant 2020 m. gruodžio 31 d. patvirtintus etatus, ir gyventojų santykį – 1 darbuotojui tenka 2,86 gyventojo (1:2,86), palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, darbuotojų (etatiniais vienetais), tiesiogiai teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas, patvirtintų etatų, ir gyventojų santykis (1:2,86) nepasikeitė.           

Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą įstaigos veiklos organizavimą. Vadovaujantis Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais (patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 ,,Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“) įstaigoje nustatoma socialinę globą teikiančio personalo sudėtis ir skaičius pagal atskiras gavėjų grupes turi būti ne mažesnis, nei reglamentuoja patvirtinti normatyvai.

              Atsižvelgiant į įstaigoje gyvenančių gyventojų skaičių jų specialiuosius poreikius ir turimą negalią bei siekiant užtikrinti kuo geresnes socialinės globos paslaugas šiuo metu įstaigoje trūksta psichologo – 0,5 pareigybės, dietisto – 0,5 pareigybės, individualios priežiūros personalo – 1,9 pareigybės. Dar didesnis personalo trūkumas jaučiamas darbuotojams susirgus, išėjus atostogų. Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų pagrindinis darbas yra rūpintis globos namų gyventojais, užtikrinti jų emocinę gerovę ir spręsti kylančias problemas. Toks darbas reikalauja ne tik daug žinių, bet ir mokėjimo bendrauti, ištvermės, supratimo, atjautos bei žmogiškosios šilumos. Ne mažiau svarbios yra darbuotojų asmeninės savybės, vertybių sistema, motyvacija dirbti su senais, neįgaliais žmonėmis. Dirbant globos namuose darbuotojų ir gyventojų sąveika, priklausomybė vienų nuo kitų yra labai didelė: bendraujama ilgą laiką, čia vyksta visas senų ir neįgalių žmonių gyvenimas, gyventojai yra iš dalies ar visiškai nesavarankiški ir priklausomi nuo pagalbos, todėl personalo asmeninės savybės turi didelės įtakos įstaigos mikroklimatui bei gyventojų gyvenimo kokybei.

              Visi darbuotojai, pagal atliekamo darbo pobūdį aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (specialioji apranga, įvairios pirštinės ir kt.) ir suteiktos specialiosios darbo (slaugai, priežiūrai, masažui, sveikatos priežiūrai, aplinkos ir pastato priežiūrai) priemonės. Metų pradžioje buvo atliktas darbuotojų 2019 m. veiklos užduočių vertinimas ir suformuotos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2020 metams.  

 

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (paskaičiuoti pagal vidutinį normatyvą)

 
Eil. Nr.
 
Gavėjai
 

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas 1 paslaugų gavėjui

Etatų skaičius pagal vidutinį normatyvą paslaugų gavėjams

Įstaigoje patvirtinti etatai

Trūks-tamas parei-gybių skaičius

1.

senyvo amžiaus asmuo – 15

Socialinis darbuotojas
 
0,04–0,1
Vid. 0,07
1,05
1,05
Individualios priežiūros personalas*
0,08–0,3
Vid. 0,19
2,85
2,85
2.
 suaugęs asmuo su negalia – 4
Socialinis darbuotojas
 
0,04–0,1
Vid. 0,07
0,28
0,2

Individualios priežiūros personalas*/ Slaugytojo padėjėjas*

0,14–0,36
Vid. 0,25
1,0
0,5

     0,5

3.

 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia – 11

Socialinis darbuotojas
 
0,03–0,06
Vid. 0,045
0,5
0,5

Individualios priežiūros personalas*/ Slaugytojo padėjėjas*

0,3–0,5
Vid. 0,4
4,4
3,0
1,4
4.

Visi gavėjai įstaigoje (papildo-mai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas / Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

iki 50 gavėjų –
0,5–1 pareigybė

 
0,5
Vyriau-siasis socialinis darbuoto-jas
Užimtumo specialistas

25–50 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
0,5
 
0,5
Slaugytojas

10–30 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
1,0
 

Kineziterapeutas / Masažuotojas/ Ergoterapeutas

30–70 gavėjų –
1 pareigybė

 
 
0,25
Masa-žuotojas
0,25
Psichologas

0,5–1 pareigybė

 
0,5
Sielovados darbuotojas

0,5–1 pareigybė

 
Dietistas

0,5–1 pareigybė

 
0,5
 

 Dalyvaujant Užimtumo didinimo programoje pagal Laikino pobūdžio darbų organizavimo ir finansavimo sutartį buvo įdarbinti 2 asmenys.

Turto valdymas. Globos namai patikėjimo teise valdo, naudoja bei disponuoja savivaldybės nekilnojamąjį turtą – 933,43 kv. m. ploto Salako socialinės globos namų pastatą su priklausiniais (katilinė, pavėsinės), esantį Daugailių g. 10, Salako mstl., Zarasų r., vadovaujantis įstatymais, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Globos namų patalpos atitinka higienos normos HN 125:2019 ,,Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos; bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Socialinės globos normų aprašo reikalavimams, pritaikytos gyventojams turintiems specialius poreikius, aprūpintos reikiama įranga ir inventoriumi.

Dokumentų valdymas. Dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Dokumentų valdymui naudojama Elektroninių dokumentų valdymo sistema ,,@vilys” ( EDVS). Rengiami dokumentai įforminami vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis.

Organizuojant Globos namų veiklą rengiami įsakymai ir tvirtinami paslaugų teikimo, ūkinės, finansinės veiklos, vidaus kontrolės, personalo valdymo, įstaigos veiklos organizavimo, ekstremalios situacijos veiklos planai, paslaugų teikimo tvarkos aprašai ir kiti dokumentai.

Visi dokumentai peržiūrimi ir tvirtinami keičiantis teisės aktams ar atsiradus poreikiui

vykdant veiklą ir tobulinant teikiamų paslaugų kokybę Globos namuose.

 

Dokumentacija (vnt.)

                                                                                                                                       

 
Gautų raštų skaičius
 (iš įstaigų)
 

Išsiųstų raštų skaičius

 

Parengta sutarčių dėl paslaugų teikimo

Parengta įsakymų
 

Pasirašytų sutarčių skaičius

Veiklos klausimais
Personalo klausimais

Atostogų, komandiruočių klausimais

39
80
33
22
6
27
15
 

              Darbų sauga ir sveikata. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti, jų veikla įstaigoje organizuota vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą. Parengti ir patvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo (2020-07-09 įsakymu Nr. V-9), Darbuotojų ir gyventojų saugos ir sveikatos užtikrinimo (2020-11-16 įsakymu Nr. V-19) tvarkų aprašai. Pagal naujai parengtas ir patvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas visi darbuotojai instruktuoti ir pagal grafiką pasitikrino sveikatą. Darbuotojams pravesti ,,Darbuotojų, dirbančių biologinės rizikos dėl pavojingų ir užkrečiamųjų ligų sąlygomis“ mokymai.

              Gaisrinė sauga. Gaisrinė sauga organizuojama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą ir gaisrinės saugos taisyklėmis. Įstaigoje įrengta gaisrinė signalizacija, darbuotojai instruktuoti pagal patvirtintą priešgaisrinės saugos instrukciją, parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, darbuotojams pravesti mokymai, atlikta kasmetinė gesintuvų, gaisrinės signalizacijos patikra, naujai parengta ir patvirtinta Gaisrinės saugos įvadinė instrukcija (2020-11-16 įsakymu Nr. V-18).

               Civilinė sauga. Įstaigoje laikomasi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių civilinę saugą. Darbuotojams pravesti mokymai ,,Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje“ tema, pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintą Salako socialinės globos namų darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarką.

              Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai globos namuose vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir globos namų direktoriaus patvirtintomis viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėmis.

               Per 2020 m. atlikti 96 (2019 – 118) maisto produktų ir kitų prekių bei paslaugų ir darbų pirkimai, kurių vertė  83 971 Eur (2019 – 83 558,28).        

               Korupcijos prevencija. Korupcijos prevencija vykdyta vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą ir Savivaldybės korupcijos prevencijos programa. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Motyvuotos korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados pateiktos rajono Savivaldybės administracijai ir paskelbtos įstaigos interneto svetainėje. Nuo korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo pradžios įstaigoje negauta pareiškimų (skundų ar pranešimų) dėl galimų korupcijos atvejų.

               Asmens duomenų apsauga. Vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą parengtas ir patvirtintas (Salako socialinės globos namų direktoriaus 2018-09-27 įsakymu Nr. V-10) Asmens duomenų tvarkymo globos namuose tvarkos aprašas, Globos namų darbuotojų bei Globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politikos. Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymo priemonės įgyvendintos. Paskirtas Asmens duomenų apsaugos pareigūnas darbuotojus informuoja apie duomenų apsaugos ir konfidencialumo tvarkas įstaigoje.

Kontrolė. Salako socialinės globos namų vidaus kontrolės sistema sukurta ir vykdoma pagal Salako socialinės globos namų direktoriaus 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-11 patvirtintą Vidaus kontrolės tvarką. Metų pabaigoje pradėta kurti nauja Vidaus kontrolės politika.

Išorės kontrolę atliko:

              2020 m. gruodžio 2 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Globos namuose laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“  reikalavimų.             

2020 m. gruodžio 21 d. elektroniniam inspektavimui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių.

Kontrolės ir audito tarnybai pateikti 4 dokumentų rinkiniai:

1. Dėl ilgalaikio turto audito. Gauta 1 rekomendacija. Rekomendacija įgyvendinta , pergrupavus pastatą į atskyrus vienetus pagal NT registro centrinio duomenų banko išrašą (pastatas, katilinė, tvora).

2. Dėl atsargų audito. (Dėl įstaigos atsargų apyvartų).

3. Dėl skolų audito. (Dėl finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, veiklos nuomos sutarčių, kurios pagal VSAFAS laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų.)

4. Dėl konsoliduotų ataskaitų audito. (Dėl premijų, priedų, darbo užmokesčio koeficientų ir kitų įstaigos pavirtintų naujų tvarkų ar taisyklių bei klausimynų apie kompetenciją, vidaus kontrolę pateikimo kontrolės tarnybai).

Globos namų kokybės politikos įgyvendinimas.

Salako socialinės globos namų Kokybės politika paruošta ir patvirtinta Salako socialinės globos namų direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-20. Globos namai prisideda prie Valstybės gerovės kūrimo, sprendžiant aktualias socialinių paslaugų kokybės gerinimo problemas. Pagal tai, kad globos namuose nėra laisvų vietų, galima spręsti, kaip reikalingi tokio tipo Namai negalintiems savimi pasirūpinti asmenims.

Kokybės politikos tikslas – įvertinti globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti kokybės principų nuolatinį tobulinimą, inovacijų bei naujų technologijų taikymą ir rezultatyvumo didinimą.

Globos namų veiklos kokybė – tai profesinės kompetencijos ir gero įstaigos vardo pamatas.

Globos namų kokybės politika yra neatsiejama nuo įstaigos vizijos, misijos, vertybių, principų ir veiklos tikslų.

Globos namų kokybės politika yra sutelkta į šias sritis:

              1. socialinių paslaugų kokybės kontrolė (socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms vertinimas/įsivertinimas, teikiamų paslaugų kokybės vertinimas, apklausos, gyventojų pasitenkinimo rodikliai teikiamų socialinių paslaugų kokybe);

               2. sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas (globos namų gyventojo saugos užtikrinimas, gyventojo teisės ir pareigos, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymas ir gerinimas);

               3. maitinimo paslaugų kokybės užtikrinimas (savikontrolė, gyventojų mitybos poreikių vertinimas, apklausos);

               4. globos namų vidaus kontrolė (personalo darbo kokybės ir atitikimo einamoms pareigoms patikra, vertinimas);

               4.1. finansinė kontrolė;

               4.2. nuolatinio paslaugų gerinimo pokyčių stebėjimas, kiekybinių ir kokybinių efektyvumo rezultatų fiksavimas, analizė, tobulinimas.

Kita veikla.

              Siekiant taupyti išlaidas elektros energijai įgyvendinamas projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Zarasų rajono Salako socialinės globos namuose“. Projekto vertė – 30456,21 Eur.             

              Vykdomas  projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto tikslas – diegti EQUASS kokybės sistemą bei siekti EQUASS Assurance kokybės sertifikato. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Visi darbuotojai sistemingai mokosi kokybiškai dirbti diegiant Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą įstaigoje. Vykdant šį projektą buvo atnaujintos ir naujai paruoštos skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka, darbuotojų konfidencialios informacijos laikymosi tvarkos aprašas, nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema, fizinio ir psichologinio smurto prieš gyventojus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas, globos namų gyventojų teisių chartija, kas sudaro galimybę užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.              

Globos namų gyventojams buvo teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę. Socialinės globos teikimo senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia principus ir charakteristikas reglamentuoja Socialinės globos normų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46. Šios normos nustato privalomus socialinės globos įstaigoms teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kokybės reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis įstaigoje parengti ir patvirtinti socialinės globos paslaugų kokybės procedūriniai dokumentai bei tvarkos.

Užtikrinant socialinės globos kokybės ir globos normų laikymąsį įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka pagal įstaigoje parengtą ir patvirtintą tvarką, atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas. Atlikus kasmetinį socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimą, esminių neatitikimų nenustatyta. Vertinimas atliktas pagal atskiras normų sritis: paslaugų paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas; asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę globą; įvairiapusiškų asmens poreikių užtikrinimas, asmens įgalinimas; asmens teisių apsauga; aplinka ir būstas; personalas; valdymas ir administravimas.

Salako socialinės globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Asmuo turi teisę pasirinkti socialinės globos namus ir jam ar artimiesiems giminaičiams pageidaujant ir suderinus su globos namų administracija sudaromos sąlygos apsilankyti globos namuose prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą. Asmeniui ar artimiesiems giminaičiams įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie gyvenimo sąlygas, teikiamas paslaugas, personalą, mokėjimo sąlygas ir kitą juos dominančią informaciją.

Mokėjimo už socialinę globą dydį nustato savivaldybė, atsižvelgdama į asmens pajamas ir turtą, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ir globos namų pasirašytą dvišalę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia, o ypač su sunkia negalia, buvo koreguota socialinės globos kaina, kad būtų užtikrintas socialinę globą reglamentuojančių, higienos normų, kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas, personalo skaičiaus ir struktūros atitiktis socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvams, kad būtų užtikrinti ne tik būtiniausi gyventojų poreikiai, bet ir kokybiškas, visavertis jų gyvenimas Salako socialinės globos namuose.

 
 
 
 
 
 
 
Socialinės globos kaina vienam paslaugos gavėjui per mėnesį
                                                                                                                                                                                                   
Ilgalaikė ( trumpalaikė ) socialinė globa teikiama globos namuose

Salako socialinės globos namai

(nustatyta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020-02-28 sprendimu

Nr. T(1.2E)-35

Lietuvos vidutinė kaina

(iki 2020-03-01)

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia 640,03 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus asmenims 728,17 Eur/mėn.

Suaugusiems asmenims su negalia 733,11 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia 750,88 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia  836,66 Eur/mėn.

 

Globos namų gyventojų socialinės padėties, kaitos ir pasiskirstymo analizė

                                                                                                                                                                                        

Rodiklio pavadinimas
2016
2017
2018
2019
2020

Gyventojų skaičius metų pradžioje

   30
   27
27
28
29
Atvyko per metus
   6
     15
10
12
5
 
Iš jų
Iš kitos globos įstaigos
    –
1
Iš savų ar giminių, globėjų namų
    –
5
1
4
2
Iš kitur (ligoninės)
    6
9
8
8
3
Išvyko per metus
    9
15
9
11
5
 

Iš jų

Į kitą globos įstaigą

    1
2
1
1
1

Nuolat gyventi į namus, pas artimuosius

    1
1
Mirė
    7
13
    8
10
3

Gyventojų skaičius metų pabaigoje

   27
27
28
29
29
Iš jų vieniši
   8
13
9
10
8
Našliai
   16
15
16
14
18

Gyventojai, kurie turi vaikų, skaičius

   11
14
16
17
18
 

Per 2020 metus ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 34 gyventojams.  Globos namų gyventojų socialinė padėtis lyginant 2019 m. ir 2020 m. kito nežymiai. Kasmet į globos namus gyventi atvykstantys asmenys dažniausiai atvyksta iš šeimų, turi giminaičių, šeimos narių, su kuriais bendravimas nenutrūksta. Apie 79 % įstaigoje gyvenančių asmenų, turinčių artimuosius, palaiko glaudžius ryšius su jais.

Per 2020 metus trumpalaikė socialinė globa nebuvo teikiama.

 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, negalią                                                                                                  

                                                                                                                                                 

Rodiklio
pavadinimas
Amžius, metais
IIš viso
30-49
50-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 ir vyresni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gyventojų skaičius (2020-12-31):
 
2
3
2
2
3
2
6
9
29
vyrai
1
3
2
1
2
2
2
13
moterys
1
1
1
4
9
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Su fizine negalia
1
3
2
1
4
4
15

Su psichine negalia

2
1
1
1
2
7

Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

2
1
1
4
3
11

Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

2
1
1
1
2
3
10
 

Gyventojų amžiaus vidurkis – 75,7 (2019 m. – 74,4) metai, (moterų – 83,2, vyrų – 66,8). Procentine išraiška globos namuose gyvenančių vyrų – 55 %, moterų – 45 %. Jauniausiam gyventojui 48 m., o vyriausiam – 95 metai. Apie 73 % (2019 m. – 56 %) globos namų gyventojų nustatyti specialieji poreikiai. Per 2020 metus 8 % padidėjo gyventojų skaičius kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir 10 % – kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Pastaruoju metu stebima tendencija, kad į globos namus atvyksta sunkesnės sveikatos būklės gyventojai, 80 % (2019 m. – 65 %) gyventojų diagnozuota įvairių formų demencija, Alzheimerio liga.

Globos namai – tai gyventojų namai, kuriuose jie praleidžia visą savo laiką. Todėl skiriamas didelis dėmesys, kad jie būtų patogūs, jaukūs ir saugūs, užtikrintų gyventojams galimybes gyventi įprastą kasdienį gyvenimą, atsižvelgiant į jų specialuosius poreikius dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, mažesnio savarankiškumo.

              Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus.

Teikiant globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, siekta užtikrinti kiekvieno asmens geriausią interesą, sudarant galimybę gauti socialines paslaugas, atitinkančias jo savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualios globos planus. Įstaigoje gyventojams teiktos individualaus bei grupinio bendravimo, konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo, užimtumo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros paslaugos, bei užtikrintos reikalingos buitinės ir asmens higienos paslaugos, pagal galimybes įtraukiant pačius gyventojus. Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti laiškais, telefonu, internetu, jie skatinti būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė. Gyventojams buvo užtikrinti reikalingi komunaliniai patogumai bei higieniška, geranoriška gyvenamoji aplinka, kurioje gyventojas jautėsi vertinamas ir saugus.

Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugos teiktos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 bei aktualiomis redakcijomis ir įstaigos Paslaugų teikimo tvarkos aprašu patvirtintu Salako socialinės globos namų direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-22.

 
Teiktų paslaugų organizavimo ir kokybės apžvalga
                                               
Paslauga
 

Trumpas komentaras apie paslaugų kokybės įsivertinimo rezultatus ir

veiklos rezultatus, gerinant konkrečios paslaugos kokybę

1. Informavimas

Įstaigos specialistai 19 gyventojų ir jų artimiesiems suteikė informaciją apie socialinės globos paslaugas globos namuose ir kitais jiems aktualiais klausimais. Taip pat buvo sudarytos sąlygos gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrintas informacijos apie asmenį konfidencialumas. Informavimo paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

 
2. Konsultavimas

 Gyventojai konsultuoti finansiniais, tarpusavio konfliktų sprendimo, atostogų pas artimuosius laiko trukmės pasirinkimo, savarankiško išvykimo ir sugrįžimo į įstaigą bei kitais jiems svarbiais klausimais. Nuolat teiktos konsultavimo paslaugos teisių, pareigų asmeninės atsakomybės, elgesio normų, vertybių, bendravimo ir tarpusavio santykių svarbos bei kitais klausimais. Kartu su gyventoju, jo artimaisiais analizuojama probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų. Gyventojams buvo sudarytos sąlygos konsultuotis su kitų institucijų specialistais bei gauti juos dominančią informaciją. Gyventojų artimieji buvo konsultuojami apie galimybę perkelti gyventoją į kitus globos namus, išvykti gyventi į savo namus.

Paslaugos poreikis patenkintas 100 %.

 
3.Tarpininkavimas ir atstovavimas

Pagalbos gyventojui suteikimas, sprendžiant įvairias problemas: telefono sąskaitų apmokėjimas (31,4 %), mokestis už šiukšlių išvežimą (3,5 %), dėl pensijų išmokėjimo tvarkos dokumentų tvarkymas Sodroje (17,25 %) , atkuriant ir palaikant socialinius ryšius su artimaisiais (31,5 %) bei atlikinėjant įvairias dokumentų tvarkymo procedūras kitose institucijose (93,3 %), sprendžiant įvairias sveikatos problemas (100 %). Buvo nuolat atstovaujami ir ginami gyventojo interesai.

4. Apgyvendinimas

Pagal nustatytas normas kiekvienam gyventojui suteiktas privatumą užtikrinantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Kiekvienam gyventojui siekiama sudaryti jam patogias gyvenimo sąlygas jas pritaikant prie gyventojo fizinių galimybių. Kuriama jauki, namų aplinkai artima aplinka, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo pomėgius. Globos namuose yra 16 gyvenamųjų kambarių, iš jų 8 kambariai su atskiru sanitariniu mazgu. 14 kambarių gyvena po 2 ir 2 – gyvena po vieną gyventoją.

Patalpų oro temperatūra, apšvietimas, priešgaisrinė apsauga atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Gyvenamieji kambariai aprūpinti 100 % pagrindiniais baldais: lova, spinta rūbams, spintele asmeniniams daiktams laikyti, kėdėmis ir reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis. Kiekvienam gyventojui prie lovos sumontuota belaidė personalo iškvietimo sistema. Funkcinėmis slaugos lovomis naudojasi 76,7 % gyventojų, o įvairiomis pagalbinėmis techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ir pan.) 65,5 % (2019 m. – 49,3 %) gyventojų. Asmeniui pageidaujant, kambaryje galima turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Savo asmeniniais daiktais (lova, televizorius, virdulys ir kt.) naudojasi 34,5 %.

    
5. Maitinimas

Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2E)-36 patvirtintas maitinimo išlaidų paros finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui – 3,40 Eur. Maitinimas vykdomas vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis. Įstaigoje sudaryti 30 dienų perspektyviniai valgiaraščiai. Sudarant valgiaraščius atsižvelgiama į gyventojų pageidavimus, poreikius. Atsižvelgiant į sveikatos būklę ir savarankiškumą, gyventojai turėjo teisę pasirinkti, kur jiems valgyti – savo kambaryje ar valgykloje. 46,7 % (2019 m. – 34,5 %) gyventojų maistas buvo nešamas į kambarius. Siekiant individualizuoti ir vykdyti racionalų maisto produktų naudojimą ant kiekvieno stalo atskirai pateikiami papildomi pagardai (druska, pipirai,  krienai, garstyčios ir pan.), kuriuos gyventojai savo nuožiūrą gali naudoti patiektam maistui. Gyventojams sudarytos sąlygos, bet kuriuo paros metu išgerti arbatos, kavos ar pasigaminti maistą savo poreikiams, atskirai įrengtose virtuvėlėse. Be kasdienių valgiaraščių sudarinėjami ir proginiai – šventiniai valgiaraščiai. Atliktos 2 anketinės gyventojų apklausos siekiant atlikti gyventojų mitybos poreikio vertinimą, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą bei siekiant išsiaiškinti pokyčius ir nustatyti poreikius jų mityboje. Į surinktus apklausos duomenis 100 % buvo atsižvelgta gerinant maitinimo paslaugų kokybę bei gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus.

Per 2020 m. skundų dėl maitinimo negauta. Virtuvėje vykdoma higieninė kontrolė, periodiškai atliekama virtuvės įrenginių profilaktinė kontrolė, vykdomas nuolatinis (1 kartą per metus) geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) vidaus auditas.

 
6. Sveikatos priežiūra
 
 

Įstaigoje tinkamai ir laiku organizuotos bei teiktos licencijuotos bendrosios asmens sveikatos priežiūros – slaugos, masažo paslaugos. Sveikatos priežiūros paslauga yra koncentruota į asmens sveikatos palaikymą, profilaktiką, slaugą ir kokybišką nuolatinę priežiūrą, aprūpinimą reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra užtikrinama teisė gyventojams laisvai pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir gydantį gydytoją. Gyventojams organizuotos 262 šeimos gydytojo konsultacijos. Gydytojų specialistų konsultacijos suteiktos 21 gyventojui (poreikis patenkintas 100 %). Stacionare (Utenos, Visagino, Zarasų ligoninėse ir Vilniaus ,,Santaros“ kl.) gydėsi 10  gyventojų. Greitosios medicinos pagalbos specialistai būtinosios pagalbos teikimui į globos namus kviesti 18 kartų. Sveikatos profilaktikai 29 gyventojai paskiepyti nuo gripo Vaxi gripo suspensija. Per 2020 m. nebuvo užfiksuotas nei vienas gripo atvejis. Ligų prevencijos programose dalyvavo 21,4 % gyventojų. Savalaikis gyventojo pasitikrinimas pas šeimos gydytoją, prevencijos programų ir tyrimų atlikimas sumažina ligų progresavimą, todėl mažėjo apsilankymų pas I-II-III lygio specialistus, šeimos gydytojo bei greitosios medicinos pagalbos (GMP) iškvietimų skaičius. Kiekvienam globos namuose gyvenančiam asmeniui yra sudaromas slaugos poreikių vertinimas ir slaugos planas, pagal kurį teikiamos slaugos ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos. Poliatyvinės slaugos paslaugos suteiktos 5 gyventojams. Nuolat vykdoma pragulų profilaktika. Didelis dėmesys skiriamas žalingų įpročių prevencijai. Gyventojai informuoti apie rūkymo, alkoholio neigiamą poveikį jų sveikatai. Vykdomas nuolatinis tikslinis ar bendro pobūdžio žinių ar informacijos perdavimas ir aiškinimas, individualiai ir/arba grupei, dėl sveikos gyvensenos, vaistų vartojimo ir jų terapinį ir šalutinį poveikį, asmeniui būdingos ligos simptomus, būsenas ir kaip su jomis susidraugauti.

Buvo ruošiami gyventojų dokumentai ir tarpininkauta dėl nedarbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, pratęsimo.

Gyventojai aprūpinami visais reikiamais medikamentais ir slaugos priemonėmis. Stengiamasi, kad kiekvienas gyventojas būtų kuo daugiau savarankiškas ir aprūpintas reikalinga kompensacine technika, kuri jiems palengvintų judėjimą ir pasirūpinimą pačiu savimi. 2020 m. medikamentų paros finansinis normatyvas vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 0,30 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 0,50 Eur, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu  Nr. T(1.2E)-36).

Masažo paslaugų poreikis patenkintas 100 %.

Vykdomas medicininių atliekų rinkimas, saugojimas ir išvežimas pagal medicininių atliekų tvarkymo ir saugos reikalavimus. Duomenys skelbiami GPAIS sistemoje.

 
7. Socialinis darbas, bendravimas

Socialinis darbas orientuotas į efektyvių bei kokybiškų paslaugų teikimą globos namų gyventojams. Pagrindinės socialinio darbo paslaugos – gyventojų socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas; aktyvinimas dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje, ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti: paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes; gyventojo pageidavimu, sąlygų sudarymas be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas jam svarbiais klausimais; esant poreikiui, reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ir už jos ribų; pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkos sąlygų, motyvacijos, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir aplinka skatinimas ir palaikymas.

Vienas iš svarbiausių socialinio darbo aspektų globos namuose –  užtikrinti galimybę gyventojams bendrauti ar laikinai išvykti pas artimuosius. Ryšių su artimaisiais palaikymas yra ne tik saugumo, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą ir turi įtakos žmogaus motyvacijai ir pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams prisitaikyti. Socialinius ryšius su artimaisiais palaikė 79% gyventojų. Neturinčių artimųjų ar nebendraujančių ir nelankomų gyventojų buvo 21 % (2019 m. – 25 %). 2020 metais bendravimas su artimaisiais buvo gerokai apsunkintas dėl karantino. Kadangi gyventojų lankymas globos namuose buvo ribojamas, gyventojams buvo sudarytos sąlygos bendrauti su artimaisiais telefono ar kitų ryšio priemonių pagalba. Taip pat karantino laikotarpiu gyventojai negalėjo laikinai išvykti pas artimuosius.

Kiekvieno gyventojo poreikis konkrečioms paslaugoms gauti rėmėsi išsamiu ir visapusišku pirminiu bei pakartotiniais poreikių vertinimais bei individualaus socialinės globos plano sudarymu. Teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrintas peržiūrint ir patikslinant individualų socialinės globos planą. 100 % naujai apgyvendintų asmenų atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai. Metų bėgyje buvo peržiūrėti visų globos namų gyventojų individualūs planai, užsibrėžti tikslai pasiekti, numatyta tolimesnės socialinės globos eiga. Socialiniai darbuotojai stebėjo ir vertino socialinių darbuotojų padėjėjų darbą, atliko gyventojų apklausas teikiamų paslaugų kokybės klausimais. Įstaigoje darbas su gyventojais vyko komandinio darbo principu, kuomet į problemos sprendimą įtraukiami kitų sričių specialistai, gyventojų artimieji.

8. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Kasdieninė veikla organizuojama ir paslaugos teikiamos taip, kad nuolat palaikytų, skatintų ir motyvuotų gyventoją būti kuo savarankiškesniu. Užtikrinamos ir ginamos gyventojų teisės, kiekvieno gyventojo nuomonė, problemos, nusiskundimai išklausomi, išanalizuojami ir į juos reaguojama operatyviai. Globos namuose siekiama užtikrinti aplinką, pagrįstą abipusiu gyventojų ir Globos namų darbuotojų pasitikėjimu ir pagarba. 3,4 % globos namų gyventojų išmoko naudotis kompensacine technika – vežimėliu ir vaikštyne, kavos ir arbatos gėrimas gyvenamojoje aplinkoje tapo kasdienybe 46,4 % įstaigos gyventojų. 17,2 % – iš dalies tvarkosi savo gyvenamąsias patalpas pagal savo sugebėjimus ir sveikatos būklę, 10,3 % – skalbiasi smulkius rūbus, lygina. 51,7 % gyventojų naudojasi mobiliaisiais telefonais. 100 % gyventojų skatinami ir mokomi naudotis stalo įrankiais.

 
9. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas)

Gyventojų gyvenimo kokybė globos namuose gerinama per darbinę veiklą ir užimtumą. Stengiamasi gyventojus įtraukti į globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose globos namų veiklos srityse. Svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus bei grupinis socialinis darbas siekiant palaikyti gyventojo savarankiškumą ir didinti motyvaciją pačiam savimi pasirūpinti, užsiimti mėgstama veikla pagal savo pomėgius, poreikius ir interesus. 62,1 % gyventojų – mezga, neria, siuvinėja, piešia, spalvina. Darbo terapijos grupėje (aplinkos tvarkymas, šiltnamio ir kapinių priežiūra) dalyvauja 27,6 % gyventojų. Virtuvėje talkina 6,9 % ir buities remonto darbais užsiima 3,4 % gyventojų. Organizuojant gyventojų darbinį užimtumą, atsižvelgiama ne tik į pomėgius bei poreikius, bet ir į amžių, sveikatos būklę. Siekiama teikti gyventojams kokybiškas užimtumo paslaugas, individualizuoti ir diferencijuoti užsiėmimų turinį, pritaikant jį pagal globos namų gyventojų poreikius ir sugebėjimus.

Socialiniai darbuotojai kartu su gyventojais tvarkė globos namų teritoriją, prižiūrėjo gėlynus, kapines, augino daržoves. Prižiūrėdami ir puoselėdami savo gėlynus gyventojai mokosi išreikšti save, mylėti aplinkinius, saugoti savo turtą. Gyventojų įgūdžiams lavinti socialiniai darbuotojai kiekvieną dieną vedė individualius ir grupinius užsiėmimus, kurie apima: savitvarkos ugdymą, maisto gaminimą, rankdarbius, buities darbus. Gyventojų kūrybiniai darbai puošia globos namų sienas.

 
10. Laisvalaikio organizavimas

Laisvalaikis organizuojamas kryptingai pagal globos namų metinį ir mėnesio planus. Globos namų gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius, pomėgius ir interesus.Šių paslaugų organizavimas gyventojams padeda išvengti daugelio socialinių problemų, mažina socialinę atskirtį, skatina bendravimą.

Globos namuose minimos visos valstybinės šventės. Didžiosios metų šventės, švenčiamos pagal visas tradicijas, siekiant sukurti namų aplinką. Organizuota 12 įvairių šventinių renginių, juose dalyvavo 76 %  gyventojų.

Gyventojai laisvalaikio praleidimui ir užsiėmimams naudoja 3 poilsio kambarius, koplytėlę, relaksacijos kambarį su 2 masažiniais foteliais, 2 virtuvėles. Pirmo ir antro aukšto poilsio kambariuose yra 3 televizoriai, knygų bibliotekėlė, laikraščių ir žurnalų.

Dėl sukeltos Covid -19 pandemijos ir paskelbto karantino, laisvalaikio užsiėmimai vyko valdant gyventojų srautus. Gyventojai galėjo rinktis veiklas pagal pomėgius, išsakyti savo nuomonę ir pageidavimus dėl užimtumo tobulinimo. Gyventojams sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriu su internetine prieiga. Dalyvauti piešimo, spalvinimo užsiėmimuose, įvairių rankdarbių ir dekoracijų gamyboje, knygų skaitymo, filmų peržiūrose, žaisti stalo žaidimus. Globos namų gyventojai prisidėjo prie šiltnamio, aplinkos tvarkymo ir gražinimo, kapinių  lankymo ir priežiūros darbų. Tačiau įvestas karantinas ir susidariusi ekstremali situacija įstaigoje, stipriai apribojo užimtumo organizavimą. Gyventojų išvykos į miestelio ar kitus renginius nebuvo vykdomos. Kai kurios veiklos buvo vykdomos individualiai, gyventojų kambariuose, nesirenkant į bendras erdves ir nesibūriuojant. Užimtumo specialistas taikė įvairius metodus, kad kiek įmanoma palaikytų globos namų gyventojų užimtumą, ypatingai karantino laikotarpiu, kuomet įprasti renginiai ir susibūrimai yra draudžiami.

 Gyventojų poreikiams buvo užsakyta 14 spaudos leidinių: ,,Zarasų kraštas“, ,,Lietuvos rytas“, ,,Obzor“ (rusų kalba), ,,Rasos“, ,,Rankdarbiai“, ,,Savaitė“, ,,Bičiulystė“, ,,Gyvenimiškos istorijos“, ,,XXI amžius“ ir kt.

 

11. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba

Globos namų gyventojams, kurie dėl savo sveikatos būklės, savarankiškumo ar specialiųjų poreikių patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių, buvo teikiama nuolatinė pasikartojanti, individuali bei diskretiška personalo pagalba valgant – 20,7 % (2019 m. – 13,8 %), maudantis, prausiantis – 82,8 %, rengiantis ir pan. – 48,3 % (2019 m. – 41,4 %).

 
12. Asmeninės higienos paslaugų organizavimo

Sudaromos sąlygos ir galimybės padedančios gyventojams kuo ilgiau išlikti savarankiškais ir patiems savimi pasirūpinti. Gyventojai skatinami savarankiškai rūpintis savo asmens higiena. Kai dėl negalios ar nepakankamo savarankiškumo to padaryti negali jiems padeda darbuotojai gerbdami žmogaus orumą. Asmens higienos patalpos (dušai, vonia, tualetai) pritaikytos asmenims su negalia (specialios kėdės, turėklai, vonioje įrengtas keltuvas), patogiai pasiekiamos su vaikštyne, ramentais, vežimėliu, spec. keltuvu. Asmens higienos įgūdžiai ugdomi ir palaikomi kiekvieną dieną. Atliekant asmens higienos procedūras suteikta pagalba 82,8 % gyventojų. Visi gyventojai (100 %) yra aprūpinti asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis (muilu, šampūnu, dantų pasta). Siekiant užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą paslaugų teikimą, socialinio darbuotojo padėjėjai veda atliktų darbų žymėjimo žurnalus.

 

13. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius

Globos namuose organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, lyginimas, gyvenamųjų kambarių tvarkymas. Gyventojams sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – patiems tvarkytis savo kambarius, skalbtis bei lygintis rūbus. Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, drabužiais, avalyne pagal poreikį ir finansines galimybes. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T(1.2E)-36 patvirtintas patalynės ir aprangos finansinis normatyvas vienam globos namų gyventojui – 3,48 Eur.

Sielovados patarnavimų poreikiui tenkinti visiems pageidaujantiems gyventojams ir rūpinantis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių gyventojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, globa, sudarytos sąlygos, kad gyventojas galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai. Dėl

COVID-19 infekcijos išplytimo buvo atšauktos kiekvieną mėnesį ir religinių švenčių metu įstaigos koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.

Gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaita vykdoma pagal globos namų patvirtintą tvarką. Pagalba sudarant pirkinių sąrašą ir pagalba apsiperkant suteikta 79,3 % (2019 m. – 58,6 %) gyventojų.

Būtiniausiais drabužiais ir avalyne aprūpinti 100 % (2019 m. – 79,3 %) gyventojų.

 
     

Įstaigos veikla vertinama analizuojant gautus kokybinius ir kiekybinius veiklos rezultatus. Atlikta gyventojų apklausa teikiamų paslaugų kokybės, aptarnavimo kultūros, prašymų ir skundų nagrinėjimo klausimais taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

Atlikus gyventojams teikiamų paslaugų kokybės gyventojų apklausą buvo įvertinta darbuotojų profesinė kompetencija, darbinio užimtumo, laisvalaikio praleidimo veikla, pasitenkinimas socialinių paslaugų kokybe. Apklausoje dalyvavo 69 % gyventojų.

Socialinių paslaugų kokybės gyventojų anketiniai vertinimo rezultatai :

 
 
Taip

Dažniausiai taip

Dažniausiai ne

Ne

Sunku atsakyti

Ar Jūs turite galimybę pareikšti savo nuomonę, sudarant Jūsų individualų globos planą?

80 %
20 %

Ar įstaigos darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pageidavimus ir interesus, organizuojant kasdienę veiklą?

70 %
30 %

Ar pakankamai turite informacijos apie globos namų veiklą?

65 %
15 %
20 %

Ar globos namuose švenčiamos tradicinės šventės?

95 %
5 %

Ar Jūs dalyvaujate globos namuose organizuojamose veiklose?

50 %
25 %
15 %

Iš jų: nedalyvauja dėl sveikatos problemų 60 % ir neturi noro – 30 %

10 %

Ar globos namuose esamą tvarką aptariate su kitais globos namų gyventojais?

35 %
25 %
35 %
5 %

Ar Jums užtenka palaikymo ir supratimo iš kitų globos namų gyventojų?

45 %
30 %
5 %
20 %
Ar Jūs pasitikite globos namų darbuotojais?
90 %
10 %
 

Savo gyvenimu globos namuose labai patenkinti 45 % (2019 m. – 31,6 %) ir patenkinti – 55 % (2019 m. – 68,4 %) gyventojų.

 

Teikiamų paslaugų vienam paslaugų gavėjui kaštų ekonominis įvertinimas

 
 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Gyventojų skaičius

30
30
30
30

Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam tiesiogiai socialinę globą teikiančiam darbuotojui globos įstaigoje

3,16
2,93
2,86
2,86

Vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos globos įstaigoje, Eur/dieną.

19,86
19,56
22,12
26,24

Vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos globos įstaigoje, Eur/mėn.

595,83
586,94
663,61
787,22

Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur/mėn.

293,83
301,15
320,11
359,44
 

Gerinant bendradarbiavimo funkcijas, harmonizuojant bendruomenės mikroklimatą, įstaigos personalas, teikdamas paslaugas ir atlikdamas jam priklausančias funkcijas, vadovavosi bendražmogiškomis vertybėmis, bendrosios ir profesinės etikos kodeksais bei Salako socialinės globos namų darbuotojo etikos kodeksu patvirtintu Salako socialinės globos namų  direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-11.

Kolektyvinei gyventojų nuomonei bei pageidavimams, sprendžiant iškilusias problemas, atstovavo Globos namų taryba. Jos veikla organizuota pagal įstaigoje paruoštus ir patvirtintus Globos namų tarybos nuostatus.

2020 m. reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl Covid-19 infekcijos plitimo, Globos namuose vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės; Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Zarasų rajono savivaldybės rekomendacijomis. Globos namuose laikomasi ekstremalios situacijos valdymo plano, skelbiamas karantinas, ribojamas gyventojų lankymas, darbuotojai pilnai aprūpinti visomis reikiamomis asmens apsaugos priemonėmis ir instruktuoti kaip jas tinkamai naudoti, darbuotojai pildė sveikatos deklaraciją (nurodydami ar neturi koronavirusui būdingų požymių, ar neturėjo kontaktų su įtariamai infekuotais asmenimis), sustiprinta gyventojų sveikatos priežiūra, ypatingai sustiprinti patalpų valymo ir dezinfekavimo darbai, sureguliuoti darbuotojų srautai, vykdomas nuolatinis bendravimas su individualios priežiūros darbuotojais – vykdant prevencines veiklas, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.

Globos namai palaiko glaudžius ryšius su kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis. Globos namų gyventojai dalyvauja įvairiuose renginiuose, priima įvairius kolektyvus ir atstovus pas save.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padeda sėkmingai plėtoti veiklą, atskleisti įstaigos savitumą. Gebėjimas ir noras dalytis žiniomis, patirtimi skatino palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su kitomis socialinės globos (Utenos, Anykščių, Leliūnų, Dūkšto, Šeduvos, Šėtos ir kt.) įstaigomis, dalyvaujame Lietuvos savivaldybinių globos įstaigų vadovų asociacijos veikloje. Su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis dalijamės gerąja profesine patirtimi ir probleminiais klausimais, lyginame veiklos rezultatus, taip perimdami gerąją patirtį, didiname teikiamų paslaugų kokybę ir plečiame teikiamų paslaugų spektrą.

Bendradarbiaujant su kultūros ir meno srities atstovais, paįvairiname globos namų gyventojų laisvalaikį ir užimtumo veiklas, karantino laikotarpiu Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio padalinio darbuotojai suteikė galimybę globos namų gyventojams naudotis audio knygų bilioteka.

              Globos namų bendruomenė dalyvauja rajono organizuojamuose renginiuose, iniciatyvose. Gerinant socialinių paslaugų teikimą glaudūs ryšiai siejo su seniūnijos ir rajono medicinos ir kitomis įstaigomis. tačiau 2020 metais dėl COVID-19 susitikimų su partneriais buvo nedaug. Nuotolinių būdu bendradarbiauta su savivaldybe gyventojų socialinių paslaugų teikimo klausimais. Sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, partnerystės ryšiai su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, NVO, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis, dalijantis gerąja veiklos patirtimi.

              Globos namuose naudojama Interneto svetainės turinio valdymo sistema – tai Globos namų skaitmeninis veidas. Svetainėje talpinama  informacija apie Globos namų veiklą ir veiklos rezultatus.

              Veikia globos namų profilis Facebook’o socialiniame tinkle, kuriame viešinamos globos namų aktualijos, veiklos, renginiai, dalijamasi patirtimi.

Plėtodami tolimesnę veiklą 2021 m. Globos namai sieks užtikrinti darnią, orią ir saugią aplinką bei sąlygas kiekvienam globos namų gyventojui gauti individualią, jo poreikius atitinkančią pagalbą, kokybiškas ilgalaikės socialinės globos paslaugas bei gerinti Globos namų gyventojų gyvenimo kokybę. Įvertinus globos namų veiklą, bus siekiama:

1. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.

2. Tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, atitinkančių kintančius gyventojų poreikius, didinti teikiamos pagalbos veiksmingumą.

3. Užtikrinti darbuotojų kompetencijų tobulinimą.

4. Rengti vidaus veiklos procedūras ir keisti esamas pagal veiklą reglamentuojančių teisės aktų pokyčius.

5. Tobulinti vykdomą apskaitos politiką įgyvendinant vidaus kontrolės sistemos reikalavimus.

6. Dalintis gerąją patirtimi su kitomis globos įstaigomis.
7. Užtikrinti efektyvų įstaigos veiklos organizavimą.

Patvirtinta:
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T – 69
2021 m. kovo 29 d. Nr. V2 -2
Salakas

 

Direktorė
Vilma Zarakauskienė

Skip to content