Menu Close

Veiklos planas 2019

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANAS 2019 m.

 Salako socialinės globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovaujasi Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 2.4. tikslas – „Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę“. 2.4.2. uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ ir prisidėti prie 2.4.2.3. priemonės – „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant 2015-2021 plėtrosplano tikslusSalako socialinės globos namai vykdo ,,Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programą“. Šios programos priemonė – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planuoja ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį veiklos planą ir vykdo tęstinį ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą įgyvendindama 2007 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Socialinės asaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ ir tolesnių jo pakeitimų, patvirtinto socialinės globos normų aprašo 4 priedo “Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams” nuostatas.

Įstaigos misija – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

Įstaigos vizija – tai nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

TIKSLAS – teikti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiami rezultatai

Įvykdymo terminas

Vykdytojas
1 2 3 4 5
1. Valdymas ir administravimas
1.1. Sekti teisinę informaciją, susipažinti su naujais įstatymais, kitais teisės aktais ir juos vykdyti Tobulinama įstaigos veikla atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus Metų eigoje Direktorius

Vyr. buhalteris

Vyr. soc. darbuotojas

1.2. Analizuoti gaunamus skundus, prašymus, operatyviai atsakyti kiekvienam pareiškėjui Sudarytos sąlygos kreiptis dėl iškilusių problemų ir gauti atsakymus pagal nustatytą tvarką Metų eigoje Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

1 2 3 4 5
1.3. Organizuoti įstaigos veiklą siekiant geriausio kliento intereso (planai, apklausos, diskusijos, veiklos vertinimas) Veikla organizuota vadovaujantis parengtu globos namų strateginiu ir metiniu veiklos planu. Veiklos ataskaita pateikta steigėjui Metų eigoje Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

1.4. Užtikrinti teisėtą ir efektyvų įstaigos finansų tvarkymą. Rūpintis, kad įstaigos finansinė veikla atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, šio tipo įstaigoms Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal Programos sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį. Ataskaitų ir kitos informacijos reguliarus teikimas steigėjui ir kitoms institucijoms užtikrina veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir informuotumo principus Pastoviai Direktorius

Vyr. buhalteris

1.5. Užtikrinti dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka Užtikrintas su globos namų gyventoju susijusios informacijos konfidencialumas.

Dokumentai valdomi ir saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis

    Nuolat Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

1.6. Užtikrinti sveiką ir saugią aplinką gyventojams ir darbuotojams įstaigoje Suteiktos žinios saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės, civilinės saugos klausimais. Apsirūpinta būtiniausiomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms teikti Nuolat Direktorius

Visi darbuotojai

1.7. Užtikrinti galimybes visiems potencialiems klientams (jų atstovams) susipažinti su įstaigos tikslais, uždaviniais, teikiamomis paslaugomis bei jų teikimo sąlygomis Sudarytos sąlygos apsilankyti ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis. Paruoštas informacinis biuletenis, veikia internetinis puslapis salakoglobosnamai.lt Nuolat Visi darbuotojai
1.8. Informuoti visuomenę apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir kita Platinamas informacinis biuletenis, nuolatos atnaujinama informacija internetiniame puslapyje Nuolat Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

1.9. Bendradarbiauti su vietos savivaldos institucijomis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, visuomeninėmis globos bei labdaros organizacijomis, fondais, agentūromis, socialiniais partneriais Stiprinamas pasitikėjimas įstaigos veikla. Tobulinama veikla, apsvarstomi gerosios praktikos pavyzdžiai ir pasikeista pažangia darbo patirtimi Nuolat Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

1 2 3 4 5
1.10. Kaupti ,,gerąją“ socialinio darbo patirtį ir ją skleisti kitiems Pasikeista pažangia darbo patirtimi, tobulinama veikla Nuolat Socialiniai darbuotojai
1.11. Atlikti įstaigos veiklos vidinį savęs vertinimą (savianalizę) Užtikrinta socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. Vertinimas atliktas pagal parengtą įsivertinimo tvarką. Sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas III ketvirtis Vyr. socialinis darbuotojas
1.12. Formuoti socialinio darbo tikslus, kurti socialinio darbo strategijas, parinkti būdus ir priemones jiems taikyti, tikslingai taikyti socialinio darbo metodus ir formas. Parengtas strateginio ir veiklos plano projektas. Įvairesni paslaugų teikimo metodai ir formos užtikrina teikiamų paslaugų tikslingumą I ketvirtis Vyr. socialinis darbuotojas
1.13. Sudaryti sąlygas globos namų tarybos veiklai, laiku teikti atsakymus ir informaciją apie Tarybos pasiūlymų įgyvendinimą. Organizuojant įstaigos veiklą atsižvelgta į gautus pasiūlymus bei informaciją Nuolat Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

2. Personalas      
2.1. Užtikrinti atitinkamo skaičiaus ir struktūros personalo skaičių kokybiškam paslaugų gavėjų poreikių tenkinimui Personalo skaičius atitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus Nuolat Direktorius
2.2. Užtikrinti reikalingą paramą personalui, siekiant geriausio kliento intereso ir teisių užtikrinimo teikiant paslaugas Dirbantis personalas vadovaujasi žmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais ir turi teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus. Personalas dirba komandinio darbo principu ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis. Suteiktos socialinės globos paslaugos atitinkančios kiekvieno gyventojo savarankiškumo lygį ir sudarytus ISG planus Nuolat Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

2.3. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kelti savo profesinę kvalifikaciją Sudarytas kvalifikacijos tobulinimo planas. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose I ketvirtis Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

1 2 3 4 5
2.4. Siekti, kad būtų sudaroma profesinį tobulinimą palaikanti ir skatinanti inovacijų diegimo, gerinant paslaugų kokybę, aplinka Dirbama komandinio darbo principu. Tobulinama personalo veikla. Organizuojamos supervizijos Nuolat Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

2.5 Naujai priimtiems darbuotojams paskirti kolegialius supervizorius Teikiama reguliari ir kokybiška dirbančių kolegų, specialistų pagalba.

Gerinama teikiamų paslaugų kokybė

Naujai priimt. darbuot.

Vyr. socialinis darbuotojas
2.6. Organizuoti darbuotojų susirinkimus, aptarti atsiradusias problemas, veiklos rezultatus Perteikta reikalinga informacija, aptarta veikla, darbo rezultatai bei iškilusios problemos.

Vieną kartą per mėnesį

Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 3. Socialinė globa      
3.1. Sudaryti, pasirašyti ir pasikeitus aplinkybėms atnaujinti dvišales ir trišales sutartis su globos namų gyventojais Gyventojai yra pasirašę sutartis atitinkančias jų geriausius teisėtus interesus

Atvykus naujam gyventojui

/pagal poreikį

Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

3.2. Naujai atvykusius gyventojus, supažindinti su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, jų teisėmis, atsakomybe ir pareigomis, teikiamomis paslaugomis ir veikla bei kitomis įstaigos tvarkomis ir taisyklėmis Gyventojai supažindinti su gyvenimą socialinės globos namuose reglamentuojančiais dokumentais ir tvarkomis

Atvykus naujam gyventojui

Vyr. socialinis darbuotojas Socialiniai darbuotojai
3.3. Atlikti pirminį ir pakartotinius gyventojų poreikių paslaugoms vertinimus, sudaryti Individualios socialinės globos planus, bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais bei užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą Įvertinus būtinų paslaugų poreikį, dalyvaujant visiems specialistams ir pačiam gyventojui, jo artimiesiems, sudaryti Individualios socialinės globos planai atitinkantys jų savarankiškumo lygį. Pasikeitus gyventojo poreikiams ar aplinkybėms, poreikis vertinamas iš naujo.

Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Socialiniai darbuotojai
3.4. Teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas įstaigoje ir už jos ribų Suteiktos gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos Pagal poreikį Vyr. socialinis darbuotojas Socialiniai darbuotojai
1 2 3 4 5
3.5. Tarpininkauti gyventojams sprendžiant konfliktus, kasdieninio gyvenimo problemas ir kitais atvejais, stresinėse situacijose, siūlant specialistų pagalbą. Teikiama pagalba patiriant ar išgyvenant krizes, kontroliuojant elgesį stresinėse situacijose, sprendžiant konfliktus, nukreipiant pas specialistus Nuolat Socialiniai darbuotojai
3.6. Ugdyti gyventojų savarankiškumą, sudaryti savaitinės veiklos ir mėnesinius darbo planus Gyventojų kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, derinant gyventojų pageidavimus, pomėgius ir globos namų galimybes, didinant jų savarankiškumą, motyvaciją ir aktyvumą.

1 kartą per mėnesį

Socialiniai darbuotojai
3.7. Rūpintis gyventojų sveikata bei laiku organizuoti/teikti sveikatos priežiūros, slaugos paslaugas, užtikrinančias gyventojo fizinę ir psichinę sveikatą:

·užtikrinti būtinos medicininės pagalbos teikimą;

·aprūpinti medikamentais bei techninės pagalbos priemonėmis;

·aprūpinti slaugos priemonėmis (vykdyti pragulų profilaktiką);

·tarpininkauti užsiregistruojant pas pageidaujamus sveikatos priežiūros specialistus, bei padėti nuvykti;

·organizuoti profilaktinius sveikatos patikrinimus.

Pagal gyventojų poreikius organizuotos sveikatos priežiūros ir teikiamos slaugos paslaugos. Gyventojai aprūpinti medikamentais, slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Mokomi naudotis kompensacine technika.

Visi gyventojai yra prirašyti prie Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro, antrinė ir tretinė pagalba teikiama įvairiose Lietuvos gydymo įstaigose.

Nuolat Slaugytoja
3.8. Sudaryti sąlygas gyventojams konsultuotis ir gydytis kitose gydymo įstaigose pagal šeimos gydytojo ar psichoterapeuto siuntimus. Užtikrinta gyventojo teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją Nuolat Slaugytoja
3.9. Tarpininkauti ir padėti paruošti gyventojų medicininius dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui. Nuolat sekama gyventojo sveikatos būklė ir tarpininkaujama ruošiant dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui Metų eigoje Slaugytoja
1 2 3 4 5
3.10. Teikti masažo paslaugą. Gyventojams teikiamos masažo paslaugos, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikyti bei stiprinti organizmą Pagal poreikį Masažuotoja
3.11. Užtikrinti saugias ir sveikas, privatumą garantuojančias ir specialiesiems poreikiams pritaikytas, gyvenimo sąlygas atitinkančias higienos normų reikalavimus. Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus. Gyventojai naudojasi jų specialiesiems poreikiams pritaikytomis patalpomis, įrengta iškvietimo sistema Nuolat Visi darbuotojai
3.12. Organizuoti kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą. Skatinti būti savarankiškais. Palaikomi ir ugdomi gyventojo socialiniai įgūdžiai. Didinamos gyventojų savirūpos galimybės. Gyventojams sudarytos sąlygos viską, kas įmanoma atlikti pačiam – gamintis maistą, tvarkytis kambarį ir kitą. Nuolat Socialiniai darbuotojai
3.13. Ugdyti higieninius įgūdžius, skatinti gyventojus rūpintis asmenine higiena, gyvenamosios aplinkos švara ir tvarka. Ugdomi gyventojo higieniniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškumas. Higienos patalpos atitinka higienos normų reikalavimus ir garantuoja privatumą. Sudarytos sąlygos gyventojams naudotis skalbimo mašinomis, patiems skalbtis ir išsidžiovinti drabužius bei kita. Nuolat Soc. darb. padėjėjos

Slaugytojo padėjėja

3.14. Plėtoti ir palaikyti gyventojų socialinius ryšius su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene. Tobulinami bendravimo įgūdžiai. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis, tarpininkaujama atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius ryšius su artimaisiais Pagal poreikį Socialiniai darbuotojai
3.15. Užtikrinti nepriklausomybę ir pagalbą, gyventojams tvarkant savo reikalus. Sudarytos sąlygos gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais ir kitais klausimais Pagal poreikį Socialiniai darbuotojai
3.16. Sudaryti sąlygas gyventojams atlikti pilie- tines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiama tarpininkavimo paslauga, kad gyventojas atliktų savo pilietines pareigas Nuolat Vyr. socialinis darbuotojas
3.17. Atsižvelgti į gyventojo nuomonę, perkeliant į kitą kambarį. Tenkinami gyventojų pripažinimo poreikiai. Derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai. Įvertinamas sugebėjimas prisitaikyti prie kaimyno Pagal poreikį Socialiniai darbuotojai
1 2 3 4 5
3.18. Užtikrinti ir ginti gyventojų teises bei saugoti ir ginti nuo prievartos. Tenkinami gyventojų savisaugos poreikiai. Užtikrintas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, viešai reikšti savo nuomonę ir dalyvauti visuomeninėje veikloje. Gyventojai supažindinti su savo teise kreiptis į administraciją, personalą. Kreipimosi teisė nėra varžoma Nuolat Visi darbuotojai
3.19. Užtikrinti galimybę gyventojui išvykti iš globos namų laikinai ar visam laikui, laikantis geriausio kliento intereso principo. Palaikomi socialiniai ryšiai, tenkinami bendravimo poreikiai. Gyventojai laikinai savo noru išvyksta svečiuotis pas artimuosius pagal patvirtintą Gyventojų laikino išvykimo tvarką Pagal poreikį Vyr. socialinis darbuotojas
3.20. Sudaryti galimybę pačiam gyventojui kontroliuoti savo pinigus ir saugiai juos laikyti. Gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaita vykdoma pagal globos namų patvirtintą tvarką. Pagal poreikį Socialiniai darbuotojai
3.21. Užtikrinti gyventojams gyvenimo sąlygas kiek galima artimesnes namų aplinkai, sudarant galimybę tvarkytis pagal savo pomėgius ir supratimą. Gyvenamieji kambariai sutvarkyti jaukiai, apstatyti būtiniausiais baldais. Gyventojai gali turėti ir turi savo asmeninių daiktų. Sudarytos sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla Pastoviai Socialiniai darbuotojai
3.22. Užtikrinti visavertę gyventojo kasdienybę atitinkančia jo poreikius bei savarankiškumo lygį. Rūpintis gyventojų užimtumu ir socialinių įgūdžių gerinimu. Stiprinamas pasitikėjimas savimi. Gyventojai dalyvauja jų poreikius bei savarankiškumo lygi atitinkančiose užimtumo programose. Vystomi ir tobulinami gyventojo individualūs sugebėjimai Pastoviai Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

3.23. Užtikrinti tinkamo maisto ir maitinimo organizavimą, priklausomai nuo gyventojo sveikatos būklės ir individualių poreikių. Tenkinami gyventojų fiziologiniai poreikiai. Užtikrinama reikiama, kokybiška mityba ir maisto įvairovė. Gyventojų maitinimas organizuojamas pagal teisės aktų reikalavimus, individualius poreikius ir pageidavimus Nuolat SlaugytojaVirėjos
3.24. Užtikrinti sąlygas, gyventojams pagal pageidavimus, užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, bei bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos ar arbatos Globos namuose veikia 2 virtuvėlės kuriose gyventojai savarankiškai ar su darbuotojo pagalba gaminasi maistą, geria kavą ar arbatą, užsiima norima veikla. Stiprinamas savarankiškumas, tobulinami bendravimo įgūdžiai Pastoviai Socialiniai darbuotojai
3.25. Organizuoti gyventojų apklausą, susijusią su maitinimu globos namuose Suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę. Atsižvelgta į pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento

2 kartus per metus

Vyr. socialinė darbuotoja
1 2 3 4 5
3.26. Tenkinti gyventojų informacinius poreikius, mokyti kompiuterinio raštingumo Įrengta kompiuterine darbo vieta su internetine prieiga Pagal poreikį Socialiniai darbuotojai
3.27. Organizuoti gyventojų laisvalaikį. Surengti gyventojų darbelių parodas. Mokyti žaisti stalo žaidimus Realizuojami individualūs polinkiai, tenkinami saviraiškos poreikiai. Gyventojai turiningai leidžia laisvalaikį Nuolat Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

3.28. Organizuoti kultūrines paslaugas: koncertus, vakarones, spektaklius, pasikviečiant įvairius meno kolektyvus. Tenkinami gyventojų emociniai, kultūriniai  poreikiai. Pastoviai Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

3.29. Teikti religines paslaugas. Sudaryti sąlygas gyventojams tenkinti tikėjimo poreikius bei organizuoti religines šventes. Tenkinami gyventojų dvasiniai poreikiai Pagal poreikį. Socialiniai darbuotojai

Kunigas

3.30. Skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti organizuojamuose renginiuose, talkose, tvarkant globos namų aplinką, būreliuose, visos bendruomenės gyvenime. Tenkinami gyventojų socializacijos ir savirealizacijos poreikiai, didinamas savarankiškumas Pastoviai Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

3.31. Teikti gyventojams edukacines paslaugas. Tenkinami žinių ir pažinimo poreikiai. Pagal poreikį gyventojai aprūpinami spaudos leidiniais, knygomis.Skatinamas gyventojų žingeidumas bei orientavimasis kas vyksta aplinkoje Pastoviai Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

3.32. Fiksuoti asmens byloje ypatingus įvykius įvertinant gyventojo situaciją Analizuojamos priežastys, numatomi sprendimo būdai ir prevencinės priemonės Nuolat Socialiniai darbuotojai
3.33. Užtikrinti gyventojo ir personalo santykius grindžiamus konfidencialumu, tarpusavio supratimu, susitarimu ir pagarba Gyventojai išklausomi, vertinama jų nuomonė, atsižvelgiama į jo pageidavimus dėl personalo atliekamų funkcijų, turi pasirinke ,,savą asmenį“ Nuolat Visi darbuotojai
3.34. Užtikrinti reikalingą kvalifikuotą priežiūrą ir dvasinę pagalbą mirštančiam. Gyventojui pageidaujant organizuotas religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimas, paliatyvi slauga. Pagal poreikį Slaugytoja
1 2 3 4 5
3.35. Teikti laidojimo paslaugas. Laikomasi įsipareigojimų, duotų gyventojui, kaip jį palaidoti. Paslauga teikiama pagal įstaigoje patvirtintą tvarką. Pagal poreikį Vyr. socialinis darbuotojas
3.36. Atlikti globos namuose teikiamų paslaugų kokybės vertinimą. Pateikti išvadas. Gauta informacija vertinama ir analizuojama. Numatomos priemonės veiklos tobulinimui

Du kartus per metus

Vyr. socialinis darbuotojas
3.37. Supažindinti su atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis suinteresuotus asmenis. Supažindinti visi globos namų gyventojai ir suinteresuoti asmenys Pagal poreikį Vyr. socialinis darbuotojas
3.38. Nagrinėti socialinės globos atitikties globos normoms vertinimo rezultatus, ruošti veiklos tobulinimo planus. Parengtas veiklos tobulinimo planas Nuolat  Socialiniai darbuotojai ir sveikatos priežiūros specialistai

Suderinta:
Zarasų rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Alina Sklinsmontienė

Skip to content