Menu Close

Viešųjų pirkimų taisyklės

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR KOMISIJOS PATVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 31  d. Nr. V-58

Salakas

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ,,Dėl biudžetinės įstaigos Salako bendruomenės centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ Nr. T-180,

1. T v i r t i n u Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą.

2. S u d a r a u  Viešųjų pirkimų komisiją šios sudėties: pirmininkas Bronius Gaidelis, nariai – Vita Tumėnienė ir Laimutė Juodkienė.

3. P r i p a ž į s t u netekusius galios Salako bendruomenės centro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą ,,Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-10, Salako bendruomenės centro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-5 ,,Dėl viešųjų pirkimų komisijos pakeitimo“ ir Salako bendruomenės centro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymą ,,Dėl viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento“ Nr. V-19.

Patvritinta:
Direktorė
Vilma Zarakauskienė

Skip to content