Menu Close

Salako globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politika

Salako globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politika

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų privatumo politika nustato Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus asmens duomenų tvarkymo procese.

Salako socialinės globos namai – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas – 187912035, adresas – Daugailių g. 10, Salakas, Zarasų rajonas. Kontaktinė informacija – telefono numeris 8 385 59285, elektroninio pašto adresas – zarakauskiene@gmail.com, elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios politikos – ljuodkiene@gmail.com., kontaktinis telefono numeris 862048465.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų valdytojas yra Zarasų rajono savivaldybė, iš kurios asmuo yra atvykęs į globos namus.

Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų tvarkytojas yra Salako socialinės globos namų darbuotojai, pagal kompetenciją dirbantys su įstaigos gyventojų asmens duomenimis.

Salako socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūnas yra įstaigos socialinė darbuotoja Laimutė Juodkienė.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, susipažinimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Asmens duomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą Salako socialinės globos namuose nustato asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašas.

Salako socialinės globos namai renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai ir kokybiškai teikti socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugas:

 • sudaryti socialinės globos paslaugų teikimo sutartis ir tinkamai jas vykdyti;
 • vykdyti ir oganizuoti socialinės globos procesą;
 • nagrinėti skundus, prašymus ir pareiškimus;
 • administruoti gyventojų asmenines lėšas;
 • atstovauti Jūsų interesus Valstybės ir savivaldybių įstaigose, teismuose;
 • vykdyti kitas pareigas pagal Salako socialinės globos namų veiklos nuostatus.

Aukščiau nurodytais tikslais atsakingi Salako socialinės globos namų darbuotojai tvarko šiuos gyventojų asmens duomenis:

 • vardus ir pavardes;
 • gyvenamosios vietos adresus;
 • gimimo datą;
 • asmens kodą;
 • banko sąskaitų numerius;
 • informaciją apie šeiminę padėtį, gyventojo artimuosius, globėjus, patikėtinius;
 • asmeninius bei gyventojo artimųjų telefono numerius;
 • informaciją, susijusią su asmens socialine ir sveikatos būkle;
 • informaciją, susijusią su asmens teisiniu statusu;
 • kitus duomenis, reikalingus tinkamai vykdyti veiklą pagal Salako socialinės globos namų veiklos nuostatus.

Salako socialinės globos namai, tvarkydami asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Salako socialinės globos namai renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, siekdami sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Salako socialinės globos namų teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). Dažniausiai teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė) ir imperatyvūs teisės aktai (įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinės globos paslaugų teikimą).

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Salako socialinės globos namai, tvarkydami asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia socialinės globos paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

 Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip Jūsų duomenų tvarkytojo, vardu. Šie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje ar darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytus įsipareigojimus.

Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys:

 • buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;
 • informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei gydymo įstaigoms galime teikti Jūsų duomenis, vykdydami socialinės globos paslaugų teikimo veiklą pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Salako socialinės globos namų nuostatus;
 • Gyventojo (jo globėjo, rūpintojo) socialinėje ir medicininėje bylose nurodytiems asmenims, kurie identifikuojami pagal gimimo datą ar kitus asmeninius požymius. Gyventojo mirties atveju, nesant gyventojo nurodytų kontaktinių asmenų, globos namai apie gyventojo mirtį gali pranešti asmenims pagal įstaigos turimą informaciją nesilaikant asmens identifikavimo pareigos.

Renkant ir tvarkant Jūsų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Surinkti asmens duomenys saugomi ranka rašytuose, spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt dėl ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos. Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu. Salako socialinės globos namai įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. Salako socialinės globos namai naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo.

Techninės saugumo priemonės apima nuolatinį programinės įrangos atnaujinimą ir aprūpinimą antivirusinėmis programomis. Organizacinės saugumo priemonės: bylos, kuriose yra Jūsų asmens duomenys, yra saugomos atsakingų darbuotojų rakinamuose kabinetuose rakinamose spintose ar seifuose; asmenys, dirbantys su Jūsų duomenimis , yra saistomi teisės aktuose nustatytų konfidencialumo pareigų.

Jūs turite teisę pateikę tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir / ar kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis;
 
Jūs taip pat turite teisę:
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • į duomenų perkeliamumą.
 • Jeigu Jūs manote, kad Salako socialinės globos namai nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į įstaigos administraciją ar duomenų apsaugos pareigūną su laisvos formos rašytiniu skundu ar prašymu. Rekomenduojamą prašymo formą galite rasti mūsų internetinėje svetainėje. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Prieigos teisės prie Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami direktoriaus įsakymu. Globos namai užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi gyventojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Globos namuose su asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti. Globos namai užtikrina patalpų, kuriose laikomi gyventojų asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į įstaigos vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke saugo seife kabinete ar kitoje saugioje vietoje ir naudojasi tik būtinu atveju.

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, globos namai imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Šios politikos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Ši politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia politika yra supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais. Globos namai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai.

Patvirtinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2018 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. V-10

Skip to content