Menu Close

Zarasų rajono Salako socialinės globos namų direktorius įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo patvirtinimo

ZARASŲ RAJONO SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PATVIRTINIMO

2018 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. V- 10Salakas

Vadovaudamasi2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais:

T v i r t i n u pridedamus:

1. Asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašą.

2. Salako socialinės globos namų darbuotojų asmens duomenų privatumo politiką.

3. Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politiką.

S k i r i u socialinę darbuotoją Laimutę Juodkienę Salako socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūnu.

Direktorė
Vilma Zarakauskienė

Skip to content