Menu Close

Salako globos namų darbuotojų asmens duomenų privatumo politika

Salako globos namų darbuotojų asmens duomenų privatumo politika

Asmens duomenų privatumo politika nustato Salako socialinės globos namų darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus asmens duomenų tvarkymo procese.

Salako socialinės globos namai – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas – 187912035, adresas – Daugailių g. 10, Salakas, Zarasų rajonas. Kontaktinė informacija – telefono numeris 8 385 59285, elektroninio pašto adresas – zarakauskiene@gmail.com, elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios politikos – ljuodkiene@gmail.com., kontaktinis telefono numeris 862048465.

Asmens duomenys – tai bent kokia informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats (pati), arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus dentifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, susipažinimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, draudimo bendrovė ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Salako socialinės globos namai yra visų globos namų veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, taip pat duomenų subjektų bei trečių šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas.

Asmens duomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą Salako socialinės globos namuose nustato asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašas.

Vidaus administravimo (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, dokumentų valdymo ir valdymo struktūros tvarkymas, esamų ir buvusių darbuotojų informacijos valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės) tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, pilietybė, adresas, asmens kodas, gimimo data, lytis, parašas, šeiminė padėtis, šeimos narių ir išlaikytinių vardai bei pavardės, asmens kodai, asmens socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų sumos, draudimo valstybės lėšomis datos, dalyvavimo pensijų kaupime duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie darbo užmokestį, išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, paso ir (ar) asmens tapatybės kortelės numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, ankstesnė darbovietė ir pareigos, buvusi pavardė, įgyto mokslo pažymėjimų numeriai, mokslo įstaigos pilnas pavadinimas, išsimokslinimo lygis, baigimo metai, diplomo numeris, įgyta specialybė, atleidimo iš darbo priežastis ir pagrindas, esamą ir buvusį kvalifikacijos kėlimą, darbo su kitais darbdaviais sutarčių duomenys, gautos padėkos, apdovanojimai, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

Tapatybės nustatymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančiam dokumente esantys duomenys.

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris, skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Globos namų atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris.

Komunikacijos su darbuotojais tikslu tvarkomi šie duomenys: darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas.

Gyvybinio duomenų subjekto intereso apsaugos tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, sveikatos duomenys.

Globos namų istorijos kūrimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, atvaizdas, gimimo data, informacija apie duomenų subjekto pasiekimus.

 
 • Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su mumis;
 • Jūs davėte sutikimą;
 • asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • siekiant mūsų teisėtų interesų;

Jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime sudaryti darbo sutarties, ir Jūsų įdarbinti.

Asmens duomenys gali būt perduoti nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas globos namų prašymu;
 • bankams, kurie vykdo Salako socialinės globos namų atsiskaitymo operacijas;
 • kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (SODRA, VMI, Lietuvos darbo birža, Darbo inspekcija, ir kt.), kai to reikalaujama pagal įstatymus ir (ar) Jūsų teisėtus prašymus;
 • Valstybės informacinėms sistemoms.

Šių paminėtų įmonių / įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums ar įstatymų apibrėžtais tikslais.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti globos namų teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Renkant ir tvarkant Jūsų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

Darbuotojų asmens duomenys saugomi asmens bylose bei atitinkamose duomenų bazėse.

Asmens duomenų tvarkymas Salako socialinės globos namuose atitinka teisinius reikalavimus, t.y. Jūsų duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Tai reiškia, kad informacija bus pašalinta, kai nebus reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.

Jūs turite šias teises:

 • teisę kreiptis į globos namus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“);
 • teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Globos namai gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 • Siekdami įgyvendinti savo teises, turėtumėte teikti, Salako socialinės globos namų duomenų apsaugos pareigūnui, adresuotą laisvos formos rašytinį prašymą arba skundą.
 • Prašymą arba skundą raštu galite pateikti asmeniškai adresu Daugailių g. 10, Salakas, 32216 Zarasų rajonas, o taip pat registruotu paštu.
 • Prašyme arba skunde turi būti pateikiamas adresas atgalinei korespondencijai. Neregistruotu paštu pateikti ar neturintys atgalinio adreso prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka, tačiau raštu neatsakoma. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė,
 • asmens kodas, pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Rekomenduojamą prašymo formą galite rasti mūsų internetinėje svetainėje.

Pateikdami prašymą, privalote patvirtinti savo tapatybę:

 • pateikdami prašymą Salako socialinės globos namų darbuotojui, registruojančiam prašymą, turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdami prašymą paštu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notarine, jai prilyginama, arba supaprastinta tvarka, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir atstovaujamojo. Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Rekomenduojamą prašymo formą galite rasti mūsų internetinėje svetainėje. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Salako socialinės globos namai, tvarkydami asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Prieigos teisės prie Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami direktoriaus įsakymu. Globos namai užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi gyventojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Globos namuose su asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti. Globos namai užtikrina patalpų, kuriose laikomi gyventojų asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės

įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumopriemonių patikimumu, jis turi kreiptis į įstaigos vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja atitinkamus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

 Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke saugo seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudoja tik būtinu atveju.  

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, globos namai imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Šios politikos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Ši politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia politika yra supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais. Globos namai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai yra supažindinami pasirašytinai.

Patvirtinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2018 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. V-10

Skip to content