Menu Close

Vadovas

Direktorė
Vilma Zarakauskienė

  • +370 385 59285
  • zarakauskiene@gmail.com


Direktoriaus metinės veiklos užduotys

Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedas

 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvados forma

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

_________________________________________________________________

Direktorė VILMA ZARAKAUSKIENĖ

_________________________________________________________________

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ KASMETINIO VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2022-02- 07 Nr. ________

Salakas

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Tobulinti  įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. Inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis 2.1.1.1. Įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis
2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius 2.2.1.Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos
2.2.2. Numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti
2.2.1.1. Įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas
2.2.1.2. Parengta ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas
2.3.Stiprinti tarpinstitucinį
bendradarbiavimą
2.3.1.Sustiprinti partnerystės ryšiai, bendradarbiaujant su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, NVO, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis, dalijantis gerąja veiklos patirtimi 2.3.1.1. Iki 2022 metų gruodžio 31 d. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 susitikimai, sudarytos ne
mažiau kaip 3 bendradarbiavimo sutartys.
2.4. Tobulinti savo profesinę kompetenciją 2.4.1. Įgytos naujos profesinės kompetencijos  socialinių paslaugų
kokybės gerinimo srityje ir pritaikytos įstaigos veikloje
2.4.1.1. Įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, pritaikant seminarų, konferencijų  metu įgytas žinias ar patirtį

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti
neįvykdytos
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
3.1. Žmogiškieji faktoriai.
3.2. Žmogiškieji faktoriai, teisės aktų pasikeitimai, Finansinių lėšų trūkumas .
3.3. Epidemiologinė situacija.
3.4. Finansinių lėšų trūkumas, žmogiškasis faktorius.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30

Parsisiųsti >

Pareigybių sąrašas

Pareigybių sąrašas

Skip to content