Menu Close

Korupcijos programos priemonių planas 2015-2017

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

 Tikslas

Vykdymo laikas

Vykdytojas

(-ai)

1. Korupcijos tikimybės globos namuose nustatymas Nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos reiškiniai 2015 – IV ketvirtis2016 – III ketvirtis2017 – III ketvirtis

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Surinkti informaciją dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažėjimas, priimti į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis

 Nuolat  Direktorius
3. Informacijos apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą rinkimas:
3.1. Paslaugų gavėjų apklausų organizavimas Nustatyti galimas korupcijos prielaidas Du kartus metuose Direktorius,atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.2. Viešai skelbti įstaigos kontaktus, kuriais paslaugų gavėjai ir jų artimieji galėtų tiesiogiai informuoti bei pateikti klausimus ar pasiūlymus anonimiškai Galimybės teikti informaciją, pretenziją ar pasiūlymą sudarymas Nuolat Direktorius,atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.3. Informuoti darbuotojus apie pasekmes už korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymą Didinti darbuotojų atsakomybę ir nepakantumą korupcijos apraiškoms Nuolat Direktorius,atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.4. Paslaugų gavėjų ir surinktos informacijos dėl  teikiamų paslaugų organizavimo, kokybės bei prieinamumo apibendrinimas ir analizės paviešinimas, bei priemonių iškeltoms problemoms priėmimas Nustatyti galimas korupcijos prielaidas 1 kartą ketvirtyje Direktorius,atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
4. Rašytinių prašymų, pareiškimų, bei pasiūlymų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, bei pasiūlymų registracija:
4.1. Rašytinių prašymų, skundų  bei pasiūlymų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, bei pasiūlymų nagrinėjimas ir korekcinių veiksmų nustatymas Išnagrinėti prašymų bei skundų atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones Gavus prašymą, skundą, pasiūlymą

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

5. Visuomenės įtraukimas į korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą
5.1. Įstaigos vadovaujančių darbuotojų susitikimas su paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, globos namų tarybos nariais ir reagavimas į gautą informaciją.

Gautos ir apibendrintos informacijos apie galimas korupcines veikas įstaigoje aptarimas su paslaugų gavėjais bei prevencinių priemonių nustatymas

Bendruomenės ir darbuotojų dalyvavimas programos įgyvendinime Nuolat Direktorius,atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
5.2. Kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo plano skelbimas Paviešinti informaciją susijusią su antikorupcinėmis priemonėmis  ir stiprinti įstaigos, kaip atviros institucijos įvaizdį Kiekvienais metais iki lapkričio 1 d. Socialinis darbuotojas
6. Įstaigos darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo kontrolė:
6.1. Įstaigos vadovaujančių darbuotojų privačių ir viešųjų interesų deklaracijų pildymas Išvengti privačių ir viešųjų interesų konfliktų Teisės aktais nustatytu laiku

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

6.2. Įstaigos darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais Ugdyti antikorupcinę kultūrą

Dalyvauti steigėjo ruošiamuose etikos ir korupcijos prevencijos seminaruose

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

7. Vidaus dokumentų redagavimas pagal galiojančius teisės aktus:
7.1. Viešųjų pirkimų procedūros koregavimas  pagal galiojančius teisės aktus Galimos korupcijos prielaidų išvengimas Pasikeitus teisės aktams Direktorius,ūkvedys
8. Viešųjų pirkimų procedūros ir išteklių naudojimo kontrolė:
8.1. Įstatymų numatyta tvarka privalamųviešųjų pirkimų procedūrų skelbimas internetiniame tinklalapyje Informacijos paviešinimas Nuolat Ūkvedys
9. Informacijos apie teikiamas paslaugas viešinimas Teikiamų paslaugų viešinimas Nuolat Socialinis darbuotojas
10. Internetinėje svetainėje įdiegti reklamjuostes, kurios informuotų, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis Ugdomas pilietiškumas ir nepakantumas korupcijai 2016 m. sausis Direktorius

Salako socialinės globos namų 2015-2017 metų
korupcijos prevencijos programos priedas

Skip to content