Menu Close

Teisių chartija

Teisių chartija

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ CHARTIJA

  1. Salako socialinės globos namų (toliau – Globos namai) gyventojų teisių chartijos tikslas – suteikti gyventojams galimybę išnaudoti savo potencialą, didinant arba išlaikant jų savarankiškumą, kad jie galėtų gyventi orų, pilnavertį gyvenimą.
  2. Teisių chartija papildo Globos namų direktoriaus patvirtintas Salako socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles.
  3. Globos namuose laikomasi bendrųjų principų: pagarbos asmens prigimtiniam orumui, nediskriminavimo, visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę, pagarbos neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių skirtumams, lygių galimybių, prieinamumo, vyrų ir moterų lygybės.
  4. Globos namų teisių chartija pagrįsta įsitikinimu, kad kiekvienas gyventojas yra individas ir globos namų bendruomenės nariai turi gerbti jo, kaip piliečio, teises bei pritarti jo apsisprendimo laisvei.

4. Teisės aktų, kuriuose reglamentuojamos žmogaus teisės, paskirtis – užtikrinti, kad visi asmenys turėtų teisę pasirinkti ir dalyvauti priimant visus jų gyvenimą veikiančius sprendimus, o jų norus privalu gerbti.

5. Globos namai, teikdami ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia įsipareigoja saugoti ir puoselėti žmogaus teises.

 7. Žmogaus teisių standartai, susiję su ilgalaike priežiūra ir Globos namų vykdoma veikla:

 
TEISĖS

TEISĖS AKTAI

GLOBOS NAMŲ VEIKSMAI UŽTIKRINANT ŽMOGAUS TEISES

1. Teisė į kokybiškas socialinės globos paslaugas

JT tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas  – 9, 12 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 19 str.

Europos socialinė chartija  – I d. 23 str.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas – 4, 15 str.

 

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Asmuo turi teisę pasirinkti socialinės globos namus ir jam ar artimiesiems giminaičiams pageidaujant sudaromos sąlygos apsilankyti globos namuose prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis, personalu ir kita.

2. Teisė į gyvybę
Konstitucijos 19 str.
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 3 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 6 str.

Europos Žmogaus Teisių  konvencija – 2 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 2 str.

Užtikrinama saugi gyventojų asmeninė priežiūra.

Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus. Taip pat sudaryta  galimybė bet kuriuo metu pasinaudoti pagalbos kvietimo sistema  ir gauti būtinąją bei tuo metu reikalingą pagalbą.

3. Teisė į sprendimų priėmimą

Europos Žmogaus Teisių konvencija – 11 str.

LR Konstitucija

JT Neįgaliųjų teisių konvencija – 12 str.

Europos socialinė chartija – 23 str.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas – 14 str. I d. ir 5 str. 3 d.

Globos normų aprašo 4 priedo – 3.3 ir 9.1-9.5 p.

Gyventojas pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų, susijusių su jo gyvenimu globos namuose priėmimą, išklausoma, vertinama jo nuomonė, gyvenimiška patirtis, siekiama tarpusavio supratimo.

Kiekvienas Globos namų gyventojas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus svarbiais savo gyvenimo klausimais: dėl paslaugų atsisakymo, dėl teisės dalyvauti rinkimuose, gyventojų apklausose, susirinkimuose, skundų, prašymų pateikime (Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka), asmeninių finansų tvarkyme (Globos namų gyventijų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarka).

Sveikatos priežiūros paslaugos pagal gyventojų poreikius organizuojamos ir teikiamos gyventojų sutikimu, gyventojai gali atsisakyti gydymo, turi teisę priimti sprendimus dėl savo gydymo, o taip pat atsisakyti gydytojo paskirto gydymo. Gyventojo valia, patvirtinama jo parašu med. dokumentuose.

Gyventojas, pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų priėmimą, susijusių su jo gyvenimu Globos namuose.

4. Teisė nebūti kankinamam, nepatirti žiauraus elgesio ir smurto (įskaitant teisę į veiksmingą teisinę gynybą)

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 5 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 7 str.

Europos Žmogaus Teisių konvencija – 3 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 15 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 4 str.

 

Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą įstaigos veiklos organizavimą ir gyventojų poreikių tenkinimą laiku. Didelis dėmesys skiriamas tinkamam darbo krūvio paskirstymui ir darbuotojų kompetencijai. Darbuotojai turi tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus asmenimis ar suaugusiais asmenimis su negalia bei teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausę mokymus, įgiję licencijas. Darbuotojai tobulina įgūdžius, mokydamiesi valdyti agresyvų elgesį, konfliktų psichologijos bei smurto prevencijos.

Tinkamos apgyvendinimo sąlygos globos namuose yra pagrindinis garantas, užtikrinantis gyventojų teisę nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio.

Gyventojams užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu gyventojų ir darbuotojų pasitikėjimu, pagarba, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

Gyventojai supažindinami su savo teise kreiptis į globos namų administraciją, personalą ar institucijas už įstaigos ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų.

5. Teisė į judėjimo laisvę, įskaitant laisvę nuo suvaržymų

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 9, 12 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 14, 18 str.

Konstitucijos 20 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 6 str.,

Užtikrinama gyventojų specialiesiems poreikiams pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti. Asmens higienos patalpos lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą ir saugumą.

Globos namuose netaikomi suvaržymai.

Darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, vadovaujasi žmogaus laisvės neliečiamumo principu. Veiksniam asmeniui taikyti bet kokią priežiūrą ar apribojimus galima tik paties asmens sutikimu. Gyventojo sveikatos priežiūrai sutikimas nereikalingas, jeigu jo gyvybei gresia realus pavojus arba būtina jį guldyti į stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą, taip siekiant apsaugoti kitus globos namų gyventojus.

Gyventojams užtikrintos palankios sąlygos ir galimybės netrukdomai išvykti iš įstaigos laikinai ar visam laiku, jeigu jis to pageidauja, laikantis gyventojo geriausio intereso principo pagal patvirtintą Globos namų gyventojų laikino išvykimo tvarką.

 
6. Teisė į orumą
Konstitucijos 21 str. 3 dalis.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 1 ir 25 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 1 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 7, 16 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 3, 12 (2-3 d.), 13, 17 str.

Darbuotojai gerbia gyventojų orumą kaip ypatingą vertybę.

Gyventojas turi teisę išsakyti savo nuomonę, pageidavimus dėl globos namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio, paslaugų teikimo,  gyvenamojo kambario kaimyno pasirinkimo ir kita. Užtikrinta galimybė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Slaugomam asmeniui užtikriname oraus gyvenimo sąlygas pagal individualius poreikius – maitinimosi, kasdieninės higienos  ar kita reikalinga pagalba, sudarome sąlygos bendrauti su kitais asmenimis.

 
7. Teisė į privatumą

Visuotinės žmogaus teisių deklaracija – 12 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 17, 23 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 22, 23 str.

Europos Žmogaus Teisių konvencija – 8 str.
Europos socialinė chartija – 16 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7 str.

Gerbiama kiekvieno gyventojo teisė į asmens tapatumą ir privačią erdvę.

Gyvenamojoje aplinkoje kiek įmanoma garantuojamas privatumas, personalas į kambarį įeina tik pasibeldęs, gyvenamosiose patalpose nenaudojamos stebėjimo kameros ar kiti stebėjimo būdai.

Gyventojams sudaroma galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintelę.

Globos namų darbuotojai vadovaujasi įstaigos direktoriaus patvirtintomis Salako socialinės globos namų privatumo užtikrinimo taisyklėmis. Taip pat įstaigoje yra patvirtinta Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politika.

8. Teisė į tinkamas gyvenimo sąlygas

Konstitucijos 52 str. Visuotinės žmogaus teisių deklaracija – 25 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 17, 23 str.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 11 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 28 str.

 

Globos namų pareiga – užtikrinti, kad gyventojai turėtų saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas bei galėtų  gyventi jiems  įprastą kasdienį gyvenimą.

Pagal nustatytas normas kiekvienam gyventojui suteiktas privatumą užtikrinantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Kiekvienam gyventojui siekiama sudaryti jam patogias gyvenimo sąlygas jas pritaikant prie gyventojo fizinių galimybių. Kuriama jauki, namų aplinkai artima aplinka, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo poreikius ir pomėgius.

9. Teisė į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

Konstitucijos 53 str. 1 d.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 12 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 25 str.

Europos socialinė chartija – I d. 11 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 35 str.

Įstaigoje tinkamai ir laiku organizuojamos bei teikiamos licencijuotos bendrosios asmens sveikatos priežiūros – slaugos, masažo paslaugos. Sveikatos priežiūros paslauga yra koncentruota į asmens sveikatos palaikymą, profilaktiką, slaugą ir kokybišką nuolatinę priežiūrą, aprūpinimą reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis.

Gyventojams sudaryta galimybė pasirinkti gydymo įstaigą ir gydytoją, užtikrinamas jo dalyvavimas priimant visus sprendimus, gerbiama jo teisė atsisakyti gydymo.

10. Teisė į informaciją (saviraiškos laisvė)
Konstitucijos 25 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 18, 19 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 21, 29 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 18, 19 str.

Europos Žmogaus Teisių konvencija –  9, 10 str.

JT tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 6, 7, 13 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 11 str.

Kiekvienas gyventojas turi teisę turėti savo įsitikinimus, nuomonę  ir juos laisvai reikšti.

Jokiomis priemonėmis nėra varžoma asmens laisvė išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių teikiant socialinę globą.

 Gyventojams nekliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Gyventojai turi teisę, gauti visą informaciją apie save (Žodžiu, raštu ir kt.).

Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, galimybė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje. Globos namuose sudaromos sąlygos gyventojų sielovadai.

Globos namai tarpininkauja, kad gyventojai atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Teisė skųstis
(teisė į veiksmingą teisinę gynybą)

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 13 str.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – 6, 13 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 8 str.

Gyventojai supažindinami su savo teise kreiptis į globos namų administraciją, personalą ar institucijas už globos namų ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų. Gyventojo kreipimosi teisė nėra varžoma.

Gyventojai supažindinami su skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo globos namuose tvarka ir žino, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jam priimtina forma jis bus supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais. Raštu pateikti skundai ir

prašymai bei priimti sprendimai registruojami atskirame žurnale. Sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

12. Teisė į lygybę (nediskriminavimas)
Europos Žmogaus Teisių konvencija – 14 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 5 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 3 str.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 2 str.

Europos socialinė chartija – V d. E str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 7 str.

 

Gyventojų teisės  įgyvendinamos be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais.

Visi globos namų gyventojai yra lygūs ir turi teisę į lygiavertę įstatymo apsaugą ir teisę vienodai naudotis įstatymo teikiamomis galimybėmis be jokio diskriminavimo.

13. Teisė į dalyvavimą  ir socialinė įtrauktis

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 25, 26 str.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 15 str.

Europos socialinė chartija – I d. 15 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 19, 26, 29, 30 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 27 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 25 str. 

Gyventojams užtikrinama galimybė savarankiškai dalyvauti bendruomenės kultūriniame, politiniame ir visuomenės gyvenime. Sudarytos sąlygos dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus, balsuoti ir savarankiškai priimti sprendimus.

Stengiamasi gyventojus įtraukti į globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose globos namų veiklos srityse.

Planuojant ir teikiant pagalbą, paslaugas, priemones ar naudojant įvairius darbo metodus  ugdomas gyventojo savarankiškumas, motyvacija pačiam atlikti įvairias veiklas palaikymas, skatinimas, didinimas. Gyventojai įtraukiami dalyvauti poreikių vertinime, išsikeliant tikslą/us, bei sudarant individualų socialinės globos planą bei  teikiamų paslaugų kokybės vertinimo procese, išreiškiant savo nuomonę apklausos anketose.

Gyventojai skatinami aktyviau įsitraukti, priimant jų gyvenimą ir priežiūrą veikiančius sprendimus. Kolektyvinei gyventojų nuomonei bei pageidavimams, sprendžiant iškilusias problemas, atstovauja Globos namų taryba. Jos veikla organizuojama pagal įstaigoje paruoštus ir patvirtintus Globos namų tarybos nuostatus.

Gyventojai turi teisę gauti kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius.

 
 
          8. Globos namų gyventojų pareigos:

          8.1. gerbti visus šalia esančius ir kito žmogaus nuomonę;

          8.2. su darbuotojais bendrauti ir bendradarbiauti geranoriškai, mandagiai;

          8.3. laikytis konfidencialumo principų;

          8.4. siekti savarankiškumo;
          8.5. gerbti kitų gyventojų privatumą;

          8.6. informuoti apie nepagarbų elgesį ar patiriamą smurtą;

          8.7. dalyvauti paslaugų vertinime.

  1. Gyventojams parengiamas teisių sąrašas jiems suprantama kalba (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2) ir viešinami įstaigos stenduose.
  2. Gyventojai su Teisių chartija supažindinami susirinkimo metu arba individualiai, išaiškinant teisės reikšmę jiems suprantama kalba.
  1. Gyventojų Teisių chartija įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.
  2. Su Teisių chartija žodžiu supažindinami gyventojų artimieji (globėjai).
  3. Globos namų darbuotojai su Teisių chartija yra supažindinami pasirašytinai.
  4. Teisių chartija skelbiama viešai – Globos namų interneto svetainėje.

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V- 13

Suderinta:
Darbuotojų atstovas
Valerija Sadauskienė 

Skip to content