Menu Close

Tvarkos

Tvarkos

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ CHARTIJA​

1.  Salako socialinės globos namų (toliau – Globos namai) gyventojų teisių chartijos tikslas – suteikti gyventojams galimybę išnaudoti savo potencialą, didinant arba išlaikant jų savarankiškumą, kad jie galėtų gyventi orų, pilnavertį gyvenimą.

2. Teisių chartija papildo Globos namų direktoriaus patvirtintas Salako socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles.

3. Globos namuose laikomasi bendrųjų principų: pagarbos asmens prigimtiniam orumui, nediskriminavimo, visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę, pagarbos neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių skirtumams, lygių galimybių, prieinamumo, vyrų ir moterų lygybės.

4. Teisės aktų, kuriuose reglamentuojamos žmogaus teisės, paskirtis – užtikrinti, kad visi asmenys turėtų teisę pasirinkti ir dalyvauti priimant visus jų gyvenimą veikiančius sprendimus, o jų norus privalu gerbti.

5. Globos namai, teikdami ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia įsipareigoja saugoti ir puoselėti žmogaus teises.

 7. Žmogaus teisių standartai, susiję su ilgalaike priežiūra ir Globos namų vykdoma veikla:

 
TEISĖS

TEISĖS AKTAI

GLOBOS NAMŲ VEIKSMAI UŽTIKRINANT ŽMOGAUS TEISES

1. Teisė į kokybiškas socialinės globos paslaugas

JT tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas  – 9, 12 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 19 str.

Europos socialinė chartija  – I d. 23 str.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas – 4, 15 str.

 

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Asmuo turi teisę pasirinkti socialinės globos namus ir jam ar artimiesiems giminaičiams pageidaujant sudaromos sąlygos apsilankyti globos namuose prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis, personalu ir kita.

2. Teisė į gyvybę
Konstitucijos 19 str.
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 3 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 6 str.

Europos Žmogaus Teisių  konvencija – 2 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 2 str.

Užtikrinama saugi gyventojų asmeninė priežiūra.

Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus. Taip pat sudaryta  galimybė bet kuriuo metu pasinaudoti pagalbos kvietimo sistema  ir gauti būtinąją bei tuo metu reikalingą pagalbą.

3. Teisė į sprendimų priėmimą

Europos Žmogaus Teisių konvencija – 11 str.

LR Konstitucija

JT Neįgaliųjų teisių konvencija – 12 str.

Europos socialinė chartija – 23 str.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas – 14 str. I d. ir 5 str. 3 d.

Globos normų aprašo 4 priedo – 3.3 ir 9.1-9.5 p.

Gyventojas pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų, susijusių su jo gyvenimu globos namuose priėmimą, išklausoma, vertinama jo nuomonė, gyvenimiška patirtis, siekiama tarpusavio supratimo.

Kiekvienas Globos namų gyventojas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus svarbiais savo gyvenimo klausimais: dėl paslaugų atsisakymo, dėl teisės dalyvauti rinkimuose, gyventojų apklausose, susirinkimuose, skundų, prašymų pateikime (Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka), asmeninių finansų tvarkyme (Globos namų gyventijų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarka).

Sveikatos priežiūros paslaugos pagal gyventojų poreikius organizuojamos ir teikiamos gyventojų sutikimu, gyventojai gali atsisakyti gydymo, turi teisę priimti sprendimus dėl savo gydymo, o taip pat atsisakyti gydytojo paskirto gydymo. Gyventojo valia, patvirtinama jo parašu med. dokumentuose.

Gyventojas, pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų priėmimą, susijusių su jo gyvenimu Globos namuose.

4. Teisė nebūti kankinamam, nepatirti žiauraus elgesio ir smurto (įskaitant teisę į veiksmingą teisinę gynybą)

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 5 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 7 str.

Europos Žmogaus Teisių konvencija – 3 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 15 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 4 str.

 

Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą įstaigos veiklos organizavimą ir gyventojų poreikių tenkinimą laiku. Didelis dėmesys skiriamas tinkamam darbo krūvio paskirstymui ir darbuotojų kompetencijai. Darbuotojai turi tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus asmenimis ar suaugusiais asmenimis su negalia bei teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausę mokymus, įgiję licencijas. Darbuotojai tobulina įgūdžius, mokydamiesi valdyti agresyvų elgesį, konfliktų psichologijos bei smurto prevencijos.

Tinkamos apgyvendinimo sąlygos globos namuose yra pagrindinis garantas, užtikrinantis gyventojų teisę nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio.

Gyventojams užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu gyventojų ir darbuotojų pasitikėjimu, pagarba, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

Gyventojai supažindinami su savo teise kreiptis į globos namų administraciją, personalą ar institucijas už įstaigos ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų.

5. Teisė į judėjimo laisvę, įskaitant laisvę nuo suvaržymų

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 9, 12 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 14, 18 str.

Konstitucijos 20 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 6 str.,

Užtikrinama gyventojų specialiesiems poreikiams pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti. Asmens higienos patalpos lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą ir saugumą.

Globos namuose netaikomi suvaržymai.

Darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, vadovaujasi žmogaus laisvės neliečiamumo principu. Veiksniam asmeniui taikyti bet kokią priežiūrą ar apribojimus galima tik paties asmens sutikimu. Gyventojo sveikatos priežiūrai sutikimas nereikalingas, jeigu jo gyvybei gresia realus pavojus arba būtina jį guldyti į stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą, taip siekiant apsaugoti kitus globos namų gyventojus.

Gyventojams užtikrintos palankios sąlygos ir galimybės netrukdomai išvykti iš įstaigos laikinai ar visam laiku, jeigu jis to pageidauja, laikantis gyventojo geriausio intereso principo pagal patvirtintą Globos namų gyventojų laikino išvykimo tvarką.

 
6. Teisė į orumą
Konstitucijos 21 str. 3 dalis.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 1 ir 25 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 1 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 7, 16 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 3, 12 (2-3 d.), 13, 17 str.

Darbuotojai gerbia gyventojų orumą kaip ypatingą vertybę.

Gyventojas turi teisę išsakyti savo nuomonę, pageidavimus dėl globos namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio, paslaugų teikimo,  gyvenamojo kambario kaimyno pasirinkimo ir kita. Užtikrinta galimybė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Slaugomam asmeniui užtikriname oraus gyvenimo sąlygas pagal individualius poreikius – maitinimosi, kasdieninės higienos  ar kita reikalinga pagalba, sudarome sąlygos bendrauti su kitais asmenimis.

 
7. Teisė į privatumą

Visuotinės žmogaus teisių deklaracija – 12 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 17, 23 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 22, 23 str.

Europos Žmogaus Teisių konvencija – 8 str.
Europos socialinė chartija – 16 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7 str.

Gerbiama kiekvieno gyventojo teisė į asmens tapatumą ir privačią erdvę.

Gyvenamojoje aplinkoje kiek įmanoma garantuojamas privatumas, personalas į kambarį įeina tik pasibeldęs, gyvenamosiose patalpose nenaudojamos stebėjimo kameros ar kiti stebėjimo būdai.

Gyventojams sudaroma galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintelę.

Globos namų darbuotojai vadovaujasi įstaigos direktoriaus patvirtintomis Salako socialinės globos namų privatumo užtikrinimo taisyklėmis. Taip pat įstaigoje yra patvirtinta Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politika.

8. Teisė į tinkamas gyvenimo sąlygas

Konstitucijos 52 str. Visuotinės žmogaus teisių deklaracija – 25 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 17, 23 str.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 11 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 28 str.

 

Globos namų pareiga – užtikrinti, kad gyventojai turėtų saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas bei galėtų  gyventi jiems  įprastą kasdienį gyvenimą.

Pagal nustatytas normas kiekvienam gyventojui suteiktas privatumą užtikrinantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Kiekvienam gyventojui siekiama sudaryti jam patogias gyvenimo sąlygas jas pritaikant prie gyventojo fizinių galimybių. Kuriama jauki, namų aplinkai artima aplinka, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo poreikius ir pomėgius.

9. Teisė į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

Konstitucijos 53 str. 1 d.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 12 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 25 str.

Europos socialinė chartija – I d. 11 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 35 str.

Įstaigoje tinkamai ir laiku organizuojamos bei teikiamos licencijuotos bendrosios asmens sveikatos priežiūros – slaugos, masažo paslaugos. Sveikatos priežiūros paslauga yra koncentruota į asmens sveikatos palaikymą, profilaktiką, slaugą ir kokybišką nuolatinę priežiūrą, aprūpinimą reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis.

Gyventojams sudaryta galimybė pasirinkti gydymo įstaigą ir gydytoją, užtikrinamas jo dalyvavimas priimant visus sprendimus, gerbiama jo teisė atsisakyti gydymo.

10. Teisė į informaciją (saviraiškos laisvė)
Konstitucijos 25 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 18, 19 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 21, 29 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 18, 19 str.

Europos Žmogaus Teisių konvencija –  9, 10 str.

JT tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 6, 7, 13 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 11 str.

Kiekvienas gyventojas turi teisę turėti savo įsitikinimus, nuomonę  ir juos laisvai reikšti.

Jokiomis priemonėmis nėra varžoma asmens laisvė išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių teikiant socialinę globą.

 Gyventojams nekliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Gyventojai turi teisę, gauti visą informaciją apie save (Žodžiu, raštu ir kt.).

Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, galimybė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje. Globos namuose sudaromos sąlygos gyventojų sielovadai.

Globos namai tarpininkauja, kad gyventojai atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Teisė skųstis
(teisė į veiksmingą teisinę gynybą)

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 13 str.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – 6, 13 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 8 str.

Gyventojai supažindinami su savo teise kreiptis į globos namų administraciją, personalą ar institucijas už globos namų ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų. Gyventojo kreipimosi teisė nėra varžoma.

Gyventojai supažindinami su skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo globos namuose tvarka ir žino, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jam priimtina forma jis bus supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais. Raštu pateikti skundai ir

prašymai bei priimti sprendimai registruojami atskirame žurnale. Sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai.

12. Teisė į lygybę (nediskriminavimas)
Europos Žmogaus Teisių konvencija – 14 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 5 str.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 3 str.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 2 str.

Europos socialinė chartija – V d. E str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 7 str.

 

Gyventojų teisės  įgyvendinamos be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais.

Visi globos namų gyventojai yra lygūs ir turi teisę į lygiavertę įstatymo apsaugą ir teisę vienodai naudotis įstatymo teikiamomis galimybėmis be jokio diskriminavimo.

13. Teisė į dalyvavimą  ir socialinė įtrauktis

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 25, 26 str.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas – 15 str.

Europos socialinė chartija – I d. 15 str.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 19, 26, 29, 30 str.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – 27 str.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 25 str. 

Gyventojams užtikrinama galimybė savarankiškai dalyvauti bendruomenės kultūriniame, politiniame ir visuomenės gyvenime. Sudarytos sąlygos dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus, balsuoti ir savarankiškai priimti sprendimus.

Stengiamasi gyventojus įtraukti į globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose globos namų veiklos srityse.

Planuojant ir teikiant pagalbą, paslaugas, priemones ar naudojant įvairius darbo metodus  ugdomas gyventojo savarankiškumas, motyvacija pačiam atlikti įvairias veiklas palaikymas, skatinimas, didinimas. Gyventojai įtraukiami dalyvauti poreikių vertinime, išsikeliant tikslą/us, bei sudarant individualų socialinės globos planą bei  teikiamų paslaugų kokybės vertinimo procese, išreiškiant savo nuomonę apklausos anketose.

Gyventojai skatinami aktyviau įsitraukti, priimant jų gyvenimą ir priežiūrą veikiančius sprendimus. Kolektyvinei gyventojų nuomonei bei pageidavimams, sprendžiant iškilusias problemas, atstovauja Globos namų taryba. Jos veikla organizuojama pagal įstaigoje paruoštus ir patvirtintus Globos namų tarybos nuostatus.

Gyventojai turi teisę gauti kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius.

 
 
          8. Globos namų gyventojų pareigos:

          8.1. gerbti visus šalia esančius ir kito žmogaus nuomonę;

          8.2. su darbuotojais bendrauti ir bendradarbiauti geranoriškai, mandagiai;

          8.3. laikytis konfidencialumo principų;

          8.4. siekti savarankiškumo;
          8.5. gerbti kitų gyventojų privatumą;

          8.6. informuoti apie nepagarbų elgesį ar patiriamą smurtą;

          8.7. dalyvauti paslaugų vertinime.

 9. Gyventojams parengiamas teisių sąrašas jiems suprantama kalba (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2) ir viešinami įstaigos stenduose.

 10. Gyventojai su Teisių chartija supažindinami susirinkimo metu arba individualiai, išaiškinant teisės reikšmę jiems suprantama kalba.

11. Gyventojų Teisių chartija įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.

12. Su Teisių chartija žodžiu supažindinami gyventojų artimieji (globėjai).

13. Globos namų darbuotojai su Teisių chartija yra supažindinami pasirašytinai.

14. Teisių chartija skelbiama viešai – Globos namų interneto svetainėje.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ PATEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO TVARKA

1. Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka (toliau – tvarka)reglamentuoja asmenų skundų ir prašymų registravimo, nagrinėjimo ir atsakymo į skundą ar prašymą, tvarką Salako socialinėsglobos namuose (toliau – Globos namai).

2. Šia tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į įstaigą, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie įstaigos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį ir kitokie asmenų kreipimaisi į įstaigą.

3. Globos namų darbuotojai, nagrinėdami skundus ir prašymus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo, nešališkumo, lygybės, viešumo, operatyvumo, bendradarbiavimo, konfidencialumo ir kitais principais.

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Pareiškėjas – žodžiu, raštu, elektroninių būdų skundą pateikęs Globos namų gyventojas ar kitas suinteresuotas asmuo.

Prašymas – pareiškėjo kreipimasis raštu ar žodžiu į Globos namus ar darbuotoją ir (arba) išdėstoma nuostata dėl tam tikro dalyko.

Skundas – pareiškėjo žodinis arba raštiškas kreipimasis į Globos namus, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos teisės aktuose nustatytos globos namų gyventojų teisės ar teisėti interesai dėl paslaugų teikimo ir prašoma tenkinti pareiškėjo reikalavimus.

Pasiūlymas – pareiškėjo žodinis arba raštiškas teikimas, prašymas tikslu pateikti savo pastabas, idėjas ir pan.

Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, išdėstyta Globos namų nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

5. Tvarka skirta užtikrinti, kad skundai ir prašymai būtų registruojami, analizuojami, tiriamos priežastys, laiku pateikiamas atsakymas.

6. Globos namai reaguoja ir atsako į visus pateiktus prašymus, skundus ir pasiūlymus.

7. Ši tvarka parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

            8. Globos namų gyventojas skundą gali pateikti pats arba tai padaryti per savo atstovą.

            9. Globos namų gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų skundai ir prašymai adresuojami Globos namų direktoriui.

            10. Gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys skundus ir prašymus gali pateikti šiais būdais:

            10.1. raštu, pateikiant tiesiogiai Globos namų administracijai;

            10.2. raštu, elektroniniu būdu, adresu: zarakauskiene@gmail.com;

            10.3. paštu, adresu: Daugailių g. 10, Salakas, 32216 Zarasų r.;

            10.4. žodžiu, atvykus pas atsakingą už gyventojų aptarnavimą vyriausiąjį socialinį darbuotoją;

             10.5. žodžiu arba raštu, perdavus savo skundą ar prašymą tiesiogiai dirbančiam darbuotojui (turintiems sunkią negalią);

             10.6. anonimiškai, įmetus savo skundą ar prašymą į „Skundai ir atsiliepimai“ dėžutes, esančias Globos namų poilsio kambariuose.          

            11.Skundo ir prašymo priėmimo faktą registruoja jį priėmęs asmuo, užpildydamas Pranešimo apie prašymo (skundo, pasiūlymo) registracijos formą (šios tvarkos priedas).

            12. Skundų ir atsiliepimų dėžutės turinį kiekvieną pirmadienį tikrina Globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas. Skundas ar pasiūlymas yra registruojamas ,,Skundų ir pasiūlymų žurnale“.

            13. Skundai ir prašymai turi būti parašyti įskaitomai ir pasirašyti sudarytojo, jeigu tai nėra anoniminis skundas ar prašymas.

            14. Pareiškėjas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti skundą ar prašymą. Skundas ar prašymas atšaukiamas raštu, nurodant vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, sprendimo motyvą arba tiesiogiai, pasirašant ,,Skundų ir pasiūlymų žurnale”.

            15. Pareiškėjas turi teisę gauti informaciją apie skundo nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus.

            16. Pareiškėjas turi teisę asmeniškai ar per atstovą dalyvauti posėdžiuose nagrinėjant jo skundą.

           17. Skundai ir prašymai priimami ir registruojami ,,Skundų ir pasiūlymų žurnale” jų gavimo dieną.

            18. Registruojamame dokumente įrašoma skundo ar prašymo gavimo data ir registracijos numeris.

            19. Užregistruotas skundas ar prašymas perduodamas Globos namų direktoriui, kuris, susipažinęs su skundo ar prašymo turiniu, rašo rezoliuciją atitinkamam darbuotojui išnagrinėti skundą ar prašymą, nurodydamas terminą iki kada turi būti išnagrinėtas skundas ar prašymas.

            20. Darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami, draudžiama pavesti nagrinėti skundus.

            21. Užregistruotus gyventojų skundus ar prašymus vyriausiasis socialinis darbuotojas perduoda rezoliucijoje nurodytam darbuotojui.

            22. Anoniminiai skundai ir prašymai, įvertinus skunde pateiktos informacijos adekvatumą, registruojami ta pačia tvarka, kaip ir gauti raštu.

            23. Žodinių skundų ir prašymų (pasiūlymų) registraciją vykdo vyriausiasis socialinis darbuotojas Globos namų gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų žodinių pasiūlymų ir skundų registracijos žurnale.

            24. Žodžiu gauti skundai ir prašymai nukreipiami darbuotojui, kompetentingam išspręsti iškilusį klausimą ar problemą.

            25. Žodiniai skundai ir prašymai pateikti bet kokiam aptarnaujančiam darbuotojui, perduodami vyriausiajam socialiniam darbuotojui.

 

            26. Gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų skundus ir prašymus nagrinėja darbuotojai, kuriems yra pavesta atlikti šį darbą. Ypatingais atvejais pasiūlymai, pareiškimai ar skundai gali būti nagrinėjami posėdžiuose, kurių metu yra surašomas protokolas.

            27. Raštu sudaryti gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų skundai ir prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jo (skundo ar prašymo) gavimo dienos.

            28. Žodžiu pateikti skundai ir prašymai  nagrinėjami tą pačią darbo dieną, pateikiant atsakymą žodžiu. Nepavykus išsiaiškinti problemos žodžiu, prašymas ar skundas pateikiamas raštu. Negalinčiam savarankiškai raštu pateikti skundo, skundą surašo už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas.

            29. Anoniminiai gyventojų skundai ir prašymai nagrinėjami ta pačia tvarka, kaip ir gauti raštu. Atsakymas į anonimiškai gautą skundą ar prašymą pateikiamas Globos namų tarybos atstovams ir skelbiamas globos namų skelbimo lentoje.

            30. Pranešime apie nepatenkintą prašymą ar skundą nurodomi prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis, kur ir kokia tvarka gali būti apskųstas šis sprendimas.

            31. Atsakymai rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

            32. Atsakymai į gyventojų skundus ar prašymus pasirašomi Globos namų direktoriaus.

            33. Pareiškėjas, gavęs jį netenkinantį atsakymą ir turėdamas naujų argumentų, pagrindžiančių jo skundą, gali papildomai raštu kreiptis dėl pakartotinio skundo išnagrinėjimo.

            34. Pareiškėjas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti įstaigos sprendimą dėl skunde ar prašyme iškeltų reikalavimų ir siūlymų.

            35. Gyventojų skundų ir prašymų nagrinėjimo protokolai, pasiaiškinimai, saugomi  skundą ar prašymą pateikusio gyventojo asmens byloje.

 

            36. Visi Globos namų darbuotojai teikia gyventojams konsultacinę pagalbą dėl kreipimosi su skundais, pasiūlymais, prašymais.

            37. Pareiškėjui neteikiama privati informacija apie kitus asmenis.

            38. Kiekvienas globos namų gyventojas ar lankytojas, turi teisę išsakyti (raštu pateikti) savo nuomonę, kelti problemas ir teikti pasiūlymus ar pageidavimus bet kuriuo jam rūpimu klausimu.

            39. Informacija apie skundų ir prašymų priėmimo vietą ir tvarką skelbiama istaigos informaciniame stende.

 40. Gyventojai su šia Tvarka supažindinami susirinkimo metu, bei dalijami padaryti lankstinukai.

 41. Darbuotojai su šia Tvarka yra supažindinami susirinkimo metu pasirašytinai, bei paskelbta įstaigos internetinėje svetainėje salakoglobosnamai.lt.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

Procedūros etapai

Darbų seka

Atsakomybė

Gaunamas skundas ar prašymas

¯
 
 

Skundo ar prašymo registravimas

¯

Skundai ar prašymai registruojami ,,Skundų ir pasiūlymų žurnale“.

 

Vyr. socialinė darbuotoja

Skundo ar prašymo analizė

¯

Atliekama analizė. Supažindinamas asmuo dėl kurio priežasties gautas skundas.

 
Direktorė

Skundo ar prašymo nagrinėjimo pabaiga

Skundo nagrinėjimas baigiamas. Duodamas atsakymas ir padaromas įrašas ,,Skundų ir pasiūlymų žurnale“.

Direktorė

Vyr. socialinė darbuotoja

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA

1.              Etikos ir gerovės užtikrinimo politika (toliau – Politika) siekiama visos Salako socialinės globos namų (toliau – Globos namų) bendruomenės – gyventojų, darbuotojų, vadovų, gyventojų artimųjų ir kitų suinteresuotų šalių – gerbūvio, etiško sugyvenimo, bendradarbiavimo, pozityvios komunikacijos ir dalyvavimo.

2. Siekiant, kad darbuotojai būtų motyvuoti, jaustųsi saugūs, būtų lojalūs įstaigai, patenkinti savo darbu, kuriamos gerovę stiprinančios darbo sąlygos:

2.1. kolektyve palaikomas geras mikroklimatas, užkertamas kelias konfliktams;

2.2. užtikrinama saugi, nekenksminga darbo aplinka;

2.3. periodiškai mokoma darbo saugos, higienos bei sveikatos apsaugos taisyklių;

2.4. vienodai visiems darbuotojams užtikrinamos tobulėjimo galimybės;

2.5. darbuotojai keičiasi įgytomis žiniomis, patirtimi, padeda vieni, kitiems;

2.6. darbai paskirstomi tolygiai, maksimaliai įvertinant darbuotojų kompetencijas;

2.7. už gerą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, darbuotojams taikomos skatinimo priemonės.

3. Kiekvienam žmogui gyvenime labai svarbi – materialinė, emocinė, moralinė gerovė, tad Globos namų darbuotojai siekia įsiklausyti į kiekvieno gyventojo nuomonę:

3.1. pagarbiai elgiasi su visais gyventojais, nepaisydami rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, socialinės padėties, sveikatos ar neįgalumo;

3.2. taikomos prevencinės priemonės, operatyviai reaguojama į patyčias, fizinį ir psichologinį smurtą, bei diskriminaciją;

3.3. gerbia žmogaus orumą, pripažįsta kiekvieno gyventojo teisę būti savitu ir skirtingu;

3.4. užtikrinamos saugios ir aukštos kokybės paslaugos;

3.5. gyventojai moka kaip pateikti skundą ar prašymą, žino savo teises;
3.6. užtikrinamas gyventojo saugumas nepažeidžiant privatumo ir orumo;
3.7. žino ir laikosi Gyventojų etikos kodekso.

4. Globos namų darbuotojai puoselėja pagarbius santykius su kiekvieno gyventojo artimaisiais, šeimos nariais, nepažeidžiant jų orumo ir asmens teisių:

4.1. sudarytos sąlygos, apgyvendinant artimąjį, apsilankyti Globos namuose ir susipažinti su teikiamomis paslaugomis bei aplinka;

4.2. artimieji supažindinami su Gyventojų lankymo tvarka;

4.3. nuolat palaikomas ryšys, teikiama informacija apie gyventoją;

4.4. gyventojų artimieji skatinami dalyvauti, įtraukiant juos į (šeimos nario ar giminaičio) paslaugų vertinimą ar Individualaus socialinės globos plano sudarymą.

5. Kad Globos namai būtų aukštos bendravimo kultūros įstaiga, su šiuo dokumentu supažindinami visi Globos namų bendruomenės nariai ir jos laikosi.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJO ETIKOS KODEKSAS

1. Salako socialinės globos namų (toliau Globos namai) darbuotojo etikos kodekso paskirtis – propaguoti Salako socialinės globos namų vertybes, apibrėžti darbuotojų profesinės etikos ir elgesio principus ir skatinti jų taikymą darbinėje veikloje: elgesyje su globos namų gyventojais, bendradarbiais, įstaigomis, žiniasklaida ir visuomene.

2. Darbuotojo etikos kodekso tikslas (toliau Etikos kodeksas) – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius įstaigos darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su globos namų gyventojais ir jų artimaisiais ir kitais asmenimis, didinti įstaigos darbuotojų reputaciją visuomenėje, gyventojų ir jų artimųjų pasitikėjimą įstaiga.

3. Etikos kodeksas papildo įstaigos darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos Įstaigos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse, pareiginiuose aprašymuose ir kituose norminiuose aktuose.

4. Šio Etikos kodekso nuostatų laikymasis yra kiekvieno globos namų darbuotojo pareiga.

5. Etikos kodekso laikymosi priežiūrą atlieka globos namų direktorius ir vyriausias socialinis darbuotojas.

 
6. Globos namų darbuotojas, atlikdamas tiesiogines pareigas:

6.1. yra nešališkas, lojalus įstaigos interesams, sąžiningas, atsakingas, laikosi visuotinai priimtų etikos normų;

6.2. nepažeidžia žmogaus teisių ir orumo, nediskriminuoja žmogaus dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

6.3. vengia skubotumo bei paviršutiniškumo, tačiau nevilkina darbo proceso;

6.4. yra kompetentingas savo srityje, geranoriškai dalinasi informacija ir patirtimi su kolegomis;

6.5. darbo ir nedarbo metu gerbia bei saugo konfidencialią informaciją, gautą vykdant profesinę veiklą, nenaudoja gautos informacijos asmeninei ar kitų asmenų naudai;

6.6. viešumoje susilaiko nuo veiksmų, kurie gali pakenkti globos namų įvaizdžiui.

 

7. Globos namų darbuotojo ir gyventojo bendravimo santykiai grindžiami pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, empatiškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Visi Įstaigoje dirbantys darbuotojai gerbia kiekvieno gyventojo orumą, jo teisę į laisvą apsisprendimą.

8. Globos namų darbuotojo elgesys su gyventoju:

8.1. kuria, palaiko ir stiprina gerus santykius su globos namų gyventojais;

8.2. aptarnauja ir gina teisėtus gyventojų interesus, santykius su jais grįsdamas nuoširdumu bei atsidavimu jiems;

8.3. yra suinteresuotas kompetentingai padėti gyventojams, įveikti jų gyvenimo sunkumus;

              8.4. atskleidžia ir įvertina paties gyventojo galimybes savarankiškai spręsti savo gyvenimo problemas;

              8.5. informuoja gyventoją apie galimą pagalbos suteikimą;

              8.6. teikia gyventojui išsamią informaciją apie jo teises, galimybes bei su tuo susijusias pareigas;

8.7. bendrauja su gyventojais geranoriškai ir korektiškai, yra nešališkas;

8.8. stengiasi atsakyti į kiekvieną gyventojo užduotą klausimą;

8.9. dirbdamas stengiasi iš anksto numatyti gyventojų poreikius, užbėgti problemoms už akių;

8.10. socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai privalomai laikosi Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso.

9. Įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, savitarpio pagalba, lygiateisiškumu, tolerancija ir taktiškumu.

10. Globos namų darbuotojų elgesys su bendradarbiais:

10.1. su pavaldžiais darbuotojais ir tarpusavyje bendrauja pagarbiai ir tolerantiškai, kolegų, gyventojų akivaizdoje neatsiliepia apie bendradarbius neigiamai, pastabas išsako tiesiogiai;

10.2. vengia konfliktų, intrigų, apkalbų, neskleidžia asmens orumą žeminančios

informacijos;
10.3. bendradarbiauja siekdami globos namų tikslų ir veiklos efektyvumo;

10.4. kuria darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą įstaigoje;

10.5. nuolat siekia tobulinti savo darbinę veiklą, didinant teikiamų paslaugų veiksmingumą ir kokybę;

10.6. yra inovatyvūs ir atviri kolegų idėjoms.

11. Bendraujant ir bendradarbiaujant darbinėje aplinkoje, visi Globos namų darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.

12. Neleistinas nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių motyvų.

              13. Atsiradus Globos namų darbuotojų tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, privaloma elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Svarbiausia – išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.       

14. Globos namų darbuotojo elgesys su visuomene ir žiniasklaida:

14.1. darbo ir nedarbo metu bendraudamas su visuomene ir žiniasklaida formuoja globos namų įvaizdį, todėl prisiima atsakomybę už skleidžiamą informaciją;

14.2. vykdydamas tiesiogines funkcijas nėra įtakojamas žiniasklaidos priemonių ar suinteresuotų asmenų spaudimo;

14.3. bendraudamas su žiniasklaida pateikia tik tikslią ir teisingą informaciją, tokią, kuri nepažeidžia privalomo konfidencialumo laikymosi, susilaiko nuo asmeninės nuomonės reiškimo.

15. Globos namų darbuotojas:

15.1. negali įsitraukti į darbinę, finansinę ar komercinę veiklą ne globos namuose, jeigu ši veikla darbuotojui sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą globos namuose;

15.2. neatlieka veiksmų, kurie gali būti suvokiami kaip dovanų (materialinę vertę turinčių daiktų, paslaugų ar kitokios naudos) laukimas, nepriima dovanų, jeigu jomis siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti globos namų darbuotojo veiksmus ir sprendimus;

15.3. neteikia dovanų, jeigu jos gali būti suvokiamos kaip siekis tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti kito asmens veiksmus ar sprendimus;

15.4. elgiasi taip, kad jo visuomeniniai, socialiniai, šeimyniniai ar kitokie santykiai nedarytų įtakos darbiniams sprendimams;

15.5. naudodamasis globos namų turtu, kontaktais, informacija ar tarnybine padėtimi, nesiekia asmeninės naudos;

15.6. neužsiima politine agitacija darbo vietoje ir darbo metu.

16. Sužinojęs apie galimą jo viešųjų ir privačių interesų konfliktą, nedelsdamas apie jį informuoja įstaigos direktorių ar vyr. socialinį darbuotoją.

17. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Etikos kodeksu. Su šiuo Etikos kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas įstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Etikos kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

18. Informacija apie Globos namų darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėjama Darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Darbuotojo elgesys, pažeidžiantis šio Etikos kodekso reikalavimus, yra pagrindas taikyti drausminę atsakomybę. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse bei Įstaigos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

20. Etikos kodeksas peržiūrimas, keičiamas pasikeitus teisės aktams, Globos namų  administracijos bei darbuotojų iniciatyva arba pagal poreikį.

21. Etikos kodeksas skelbiamas viešai − Globos namų interneto svetainėje.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

1. Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Globos namai teikia paslaugas, kurios atitinka individualų gyventojų pasirinkimą, poreikius, gebėjimus ir dera su misija, vizija ir vertrybėmis.

2. Gyvenimo kokybė, yra įvairiapusis kiekvieno žmogaus esamų gyvenimo aplinkybių įvertinimas, tai subjektyvus gerovės suvokimas, apimantis žmogaus dvasinę (emocinę), socialinę ir fizinę gerovę. Tai sąvoka, pažyminti asmens laisvės pojūtį, žmogiškąsias teises ir siekį būti

 

3. Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas – atsižvelgiant į individualias gyventojų savybes ir poreikius, tobulinti paslaugų kokybę, užtikrinant pilnavertį, atitinkantį poreikius, gyventojų gyvenimą globos namuose.

4. Gyvenimo kokybės uždaviniai:

4.1. išsiaiškinti individualius gyventojų poreikius, svarbias jų gyvenimo gerinimo sritis;

4.2. nustatyti individualius gyvenimo kokybės gerinimo tikslus ir uždavinius;

4.3. vertinti gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo pokyčius, pagal numatytus kriterijus;

4.4. tobulinti globos namuose teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į globos namų gerinimo rezultatus

5. Teikiant paslaugas atsižvelgiama į gyventojų pasirinkimą, poreikius ir gebėjimus. Paslaugomis siekiama gerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

6. Globos namų gyventojų Gyvenimo kokybės koncepcijos modelį apibrėžia 3 sritys: fizinė gerovė, emocinė gerovė ir dalyvavimas.

6.1. Fizinė gerovė:

6.1.1. savipriežiūra: gebėjimas pasirūpinti savimi, mityba, higienos procedūromis, rūpintis savo kūnu, savo sveikata;

6.1.2. judėjimas: kūno padėties keitimas, lipimas laiptais, judėjimo priemonių naudojimas;

6.1.3. kasdieninė buitis (namų ruoša): saugi aplinka, buities priežiūros ir kitų kasdieninio gyvenimo užduočių atlikimas;

6.1.4. asmeninis tobulėjimas/įgalinimas: įgalinimas įtraukiant gyventoją į paslaugų organizavimą, teikimą ir vertinimą;

6.1.5. savęs vertinimas: galimybė pasirinkti, lavinti maisto gamybos įgūdžius, skatini judėjimą, formuoti higienos įgūdžius, tinkamą aprangos pasirinkimą, lavinti tvarkymosi buityje įgūdžius, lavinti finansinį supratimą.

6.2. Emocinė gerovė:

6.2.1. pasitenkinimas gyvenime: gebėjimas dalyvauti organizuojamuose renginiuose, šventėse, streso mažinimas, socialinių ryšių skatinimas ir ugdymas, komunikavimas/bendravimas, asmens poreikių užtikrinimas, pakankamas kiekis lėšų asmeniniams poreikiams tenkinti, emocinės sveikatos bei dvasinių poreikių užtikrinimas.

 

6.3. Dalyvavimas:

6.3.1. bendruomeninis, socialinis ir pilietinis gyvenimas: gebėjimas įsitraukti ir dalyvauti socialiniame gyvenime, bendruomenėse, socialinio ir pilietinio gyvenimo srityse;

6.3.2. asmens dalyvavimas Globos namų veikloje;
6.3.3. gebėjimas kreiptis pagalbos;
6.3.4. poilsio ir laisvalaikio pomėgių turėjimas.

7. Gyvenimo kokybė atspindi kiekvieno gyventojo pasitenkinimą esama gyvenimo situacija, lyginant su siekiamu lygiu. Siekiant gerinti gyvenimo kokybę, atsižvelgiama į kiekvieną gyventoją individualiai. Globos namuose kiekvienam gyventojui yra sudaromas Individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP), dalyvaujant pačiam gyventojui, darbuotojų komandai, o esant galimybei ir gyventojo artimiesiems.

8. ISGP turi detaliai atitikti įvertintus gyventojo poreikius ir savarankiškumo lygį. Planuojant ir teikiant pagalbą, paslaugas, priemones ar naudojant įvairius darbo metodus ugdomas gyventojo savarankiškumas, motyvacija pačiam atlikti įvairias veiklas palaikymas, skatinimas, didinimas.

9. ISGP atsispindi visi gyventojo išsikelti poreikiai ir tikslai. Su darbuotojų pagalba, išsikeliami uždaviniai kiekvienam tikslui pasiekti. Jei tikslas pasiekiamas, išsikeliami nauji tikslai, nauji siekiai, o nepasisekus įgyvendinti, siekiama kitais metais.

10. Globos namuose užtikrinamos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiama visapusė ir kvalifikuota slauga. Rengiami bei kooreguojami slaugos planai. Laiku ir tinkamai atliekamos gydytojo paskirtos procedūros. Gyventojai aprūpinami reikalingais medikamentais bei slaugos priemonėmis, registruojami bei lydimi pas pageidaujamus sveikatos priežiūros specialistus. Gyventojai pilnai aprūpinami kompensacine technika.

11. Globos namuose siekiama užtikrinti gyventojo savarankiškumą. Savarankiškumo siekiame per asmens tobulėjimą, įgalinimą, įtraukiant gyventoją į paslaugų organizavimą, teikimą ir vertinimą. Gyventojai supažindinami su jų teisėmis ir pareigomis, kas įgalina gyventojus priimti sprendimus, pasiūlymus bei prisiimti atsakomybę.

12. Laisvalaikis (užimtumas). Globos namuose dirba užimtumo specialistas, kuris planuoja, organizuoja ir teikia užimtumo paslaugas, ugdo, padeda atstatyti ir palaiko gyventojų meninius bei darbinius įgūdžius. Gyventojams yra organizuojami valstybinių, religinių švenčių paminėjimai, koncertai, vakaronės ir kitos šventės, kaip gyventojų gimtadienių paminėjimas. Organizuojamos šventės su kitomis socialinės globos įstaigomis, išvykos po Zarasų rajono įžymias vietas, susitikimai su žinomais žmonėmis. Laisvalaikį gyventojai leidžia pagal savo pomėgius: skaito knygas, žiūri televizijos laidas, klausosi radijo, meldžiasi, bendrauja su kitais gyventojais ir kt.

13. Visi gyventojai skatinami palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais, draugais, kaimynais ir kt. Asmeniui apsigyvenus Globos namuose, surašomi gyventojo byloje visi artimųjų kontaktai, adresai, el. paštai ir kt., ir sudaromos sąlygos, kad galėtų bendrauti kada nori pats gyventojas. Globos namų durys lankymo valandomis yra visada atviros artimiesiems aplankyti savo artimus žmones (išskyrus karantino metu). Karantino metu skatinami bendrauti, telefonu ar kitomis bendravimo priemonėmis.

14. Gyvenimo kokybė vertinama siekiant pagerinti poreikių patenkinimą, atsižvelgiant į gyventojų nuomonę ir lūkesčius.

15. Globos namuose yra sudaryta neanoniminė anketa gyventojams (priedas Nr. 1), kuri pildoma vieną kartą metų pradžioje. Anketoje yra surašyti klausimai, apimantys visas gyvenimo kokybės sritis. Klausimyno atsakymų variantų skalė yra 5 balų (5 – labai patenkintas, 4 – patenkintas, 3 – nei patenkintas, nei nepatenkintas, 2 – nepatenlkintas, 1 – labai nepatenkintas). Anketą pildo pats gyventojas, nesuprantamus klausimus gali konsultuoti, paaiškinti socialinis darbuotojas. Klausimyno pagalba siekiame išsiaiškinti subjektyvią gyventojų nuomonę apie jiems svarbias gyvenimo sritis ir poreikį gerinti gyvenimo kokybę tose srityse, padedame išsikelti bei įgyvendinti individualius gyvenimo kokybės gerinimo tikslus.

16. Surinktos užpildytos anketos yra peržiūrimos, analizuojamos, dalyvaujant socialiniam darbuotojui, slaugytojui, savam asmeniui, o įvertinus, kurios sritys įvertintos mažiausiais balais, numatomos priemonės toms veikloms gerinti.                                                                 

17. ISGP pažymime kurias veiklos sritis gerinsime, numatome priemones, išsikeliame uždavinius.

18. Gyvenimo kokybės pokyčio matavimas vykdomas lapkričio mėnesį. Gyventojų apklausa vykdoma pagal tą patį klausimyną (Priedas Nr. 1) ir tiems patiems gyventojams.

19. Surinkus užpildytus gyventojų įsivertinimo klausimynus, socialinis darbuotojas atlieka gyvenimo kokybės pokyčio matavimą. Pirmais metais lyginami gauti rezultatai pagal gyventojų užpildytus klausimynus metų pradžioje ir pabaigoje, o vėliau peržiūrint ir rengiant ISGP.

20. ISGP fiksuojami išsikelti tikslai, veikla, pasiekimai. Gyvenimo kokybės pokytis aptariamas su kiekvienu gyventoju atskirai. Parengiamas individualus gyvenimo kokybės pokyčio vaizdavimo grafikas ir saugomas asmens byloje.

21. Socialinis darbuotojas metų pabaigoje išanalizuoja visų gyventojų gyvenimo kokybės pokyčių matavimo rezultatus, apibendrina ir aptariama darbuotojų susirinkime.

22. Svarbia rezultatų dalimi turėtų būti ir pokyčio nebuvimas, nes senyvo amžiaus žmonės ir asmenų su negalia gyvenimas nuolat kinta įtakojamas amžiaus, negalios ir kt., todėl išlaikyti nepakitusią gyvenimo kokybę yra taip pat iššūkis Globos namų darbuotojams ir užima daug pastangų ir darbo.

23. Kiekvieno gyventojo ISGP koreliuoja su gyvenimo kokybės koncepcija ir įgalinimo koncepcija.

24. Su Gyvenimo kokybės koncepcija supažindinami visi darbuotojai pasirašytinai.

25. Gyventojai su šia koncepcija supažindinami susirinkimo metu.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMA

Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai ) skiria didelį dėmesį nuolatiniam veiklos tobulinimui. Nuolat mokomasi, analizuojamas, vertinamas ir gerinamas paslaugų teikimas. Naudodamiesi įrodymais grįsta informacija ir gerindami teikiamų socialinių paslaugų kokybę siekiame tenkinti paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių poreikius. Tam Globos namuose naudojama nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema (1 priedas), kuriai būdingas cikliškumas. Sistema įgyvendinama visose Globos namų veiklos srityse, ją žino ir naudoja įstaigos personalas.

Globos namų nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema reglamentuoja nuolatinio paslaugų teikimo planavimo ir gerinimo, paslaugų teikimo procesus, paslaugų teikimo veiklos rezultatų analizę ir lyginimą bei nuolatinio tobulinimosi veiksmus:

Globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovaujasi Zarasų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame iškeltas uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ bei numatyta priemonė – „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“. Įgyvendinant plėtros plano tikslus vykdoma Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa, kurios tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planuoja ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį planą. Globos namai, vadovaudamiesi strateginiu planu ir kokybės politika, išsikelia tikslus, planuoja metines veiklas. Įstaigos personalas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įstaigos tikslų įgyvendinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, inovacinių, veiksmingesnių komandinio darbo metodų taikymą. Viena iš svarbiausių socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo garantijų yra stipri socialinių darbuotojų ir kitų įstaigos darbuotojų kompetencija. Siekiant efektyvesnio teikiamų paslaugų organizavimo ir kokybės bei aukštesnės gyventojų aptarnavimo kultūros, ypatingas dėmesys skiriamas nuolatiniam darbuotojų kompetencijų tobulinimui, profesinės kvalifikacijos kėlimui. Atsižvelgiant į kasmetinio darbuotojų veiklos vertinimo išvadas ir darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimą Globos namuose kasmet rengiamas Kompetencijų tobulinimo planas. Įstaigos direktorius užtikrina, kad darbuotojai gautų kokybiškus mokymus, vertingas profesines žinias bei kompetencijų tobulinimo įgūdžius;

Globos namai jos gyventojams yra vieta, kur jie gauna visokeriopą pagalbą, gali lavinti savo gebėjimus, kur jaučia darbuotojų rūpestį bei dėmesį. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas, kad tiek supanti aplinka būtų jauki, patogi ir saugi, tiek ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos. Globos namai identifikuoja paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, apibrėžia aiškius rezultatus. Kiekvienam gyventojui sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP), kuriame aiškiai apibrėžiami asmens tikslai ir iškelti uždaviniai, rezultatų rodikliai ir kuriuo siekiama gerinti paslaugų gavėjo gyvenimo kokybę. Globos namai tenkina identifikuotus paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, gerina gyvenamąją aplinką;

Globos namų veikla vertinama analizuojant gautus kokybinius ir kiekybinius veiklos rezultatus. Atliekama gyventojų apklausa teikiamų paslaugų kokybės, aptarnavimo kultūros, prašymų ir skundų nagrinėjimo klausimais taip pat sudarytos sąlygos globos namų gyventojams ir lankytojams atsiliepimus teikti anonimiškai. Rezultatai objektyviai matuojami ir analizuojami, lyginami su praėjusių metų rezultatais bei kitų panašių įstaigų rezultatais;

Globos namai numato nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi veiksmus, imasi rezultatų gerinimo iniciatyvų, lyginant veiklos, požiūrių efektyvumą, paslaugų teikimo rezultatus. Gauti paslaugų gavėjų pasitenkinimo paslaugomis ir palyginimo su kitais paslaugų teikėjais rezultatai apibrėžia Globos namų nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi veiksmus, suteikia galimybę vertinti pokytį ir taikyti naujus metodus, inovacijas bei technologijas.

Tobulinimo iniciatyvos yra įgyvendinamos visose grandyse. Turėdami bendrą suvokimą ir tikslą Globos namai gali pasiekti efektyvių ir kokybiškų rezultatų.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKA IR PRICEDŪROS

1. Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) užtikrina gyventojų dalyvavimą, aktyvų integravimą ir atstovavimą visuose organizacijos lygmenyse ir bendruomenėje.

2. Globos namai įtraukia gyventojus į aktyvų sprendimų priėmimą paslaugų teikimo komandoje, siekdami gyventojų lygiateisio dalyvavimo ir integravimo.

3. Globos namai užtikrina gyventojų teisių atstovavimą, kad sudarytų lygias galimybes gyventojams ir skatintų jų dalyvavimą paslaugų planavime, teikime ir jų vertinime.

4. Globos namai reaguoja ir vertina gyventojų indėlį, nuomonę, požiūrius.

5. Gyventojų dalyvavimas socialinių paslaugų planavime, teikime ir vertinime vyksta dviem lygiais: individualiu ir kolektyviniu.

6. Individualiu lygiu gyventojai skatinami įsitraukti į individualaus socialinės globos plano sudarymą ir peržiūrą, išsakyti savo poreikius, norus, svajones. Paslaugų teikimo procese, grupinių užsiėmimų ir individualių pokalbių metu gyventojai raginami pateikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus žodžiu tiesiogiai darbuotojams arba raštu, paliekant savo pasiūlymą ar skundą tam skirtoje dėžutėje. Globos namų teikiamų paslaugų vertinimas įstaigoje atliekamas kasmet ir visi gyventojai kviečiami dalyvauti šiame procese užpildant klausimynus apie pasitenkinimą paslaugomis ir jų naudą.

7. Kolektyviniu lygiu gyventojai paslaugų planavime, teikime ir vertinime dalyvauja per Globos tarybos veiklas – aptariami svarbūs įstaigos dokumentai, teikiamų paslaugų kokybė, pageidaujamos bendruomeninės veiklos, diskutuojama dėl naujovių ir priimamas suderintas kolektyvinis sprendimas – nutarimas/pasiūlymas Globos namų administracijai.

Eil. Nr.
Veiklos data
Veikla
Numatomas rezultatas
Atsakingi asmenys
1.
Kartą per ketvirtį arba esant poreikiui.

Bendri gyventojų ir darbuotojų susirinkimai.

– Informacijos teikimas;

– abipusis bendravimas;

– iškilusių problemų sprendimas.

Vyr. socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai

2.
 

Kartą per ketvirtį arba esant poreikiui.

Globos namų tarybos posėdžiai.

– Iškilusių problemų sprendimas;

– pasiūlymų, pageidavimų svarstymas;

– bendravimas;

– pritarimas planams ataskaitoms ir kitiems paslaugų teikimo dokumentams;

susipažinimas su naujovėmis ir kt.

Globos namų tarybos nariai
3.
Kratą per metus arba esant poreikiui.

Gyventojai dalyvauja poreikių vertinimo procese.

– Dalyvaudami šiame procese, gyventojai (pagal galimybes) kartu su specialistais įsivertina savo poreikius, gebėjimus ir galimybes atliekant įvairias veiklas.

 
Vyr. socialinis darbuotojas,
socialiniai
darbuotojai,   slaugytojas ir kiti
specialistai
 
4.
Kartą per metus arba esant poreikiui.

Gyventojai dalyvauja individualių socialinės globos planų sudarymo procese.

– Gyventojai (pagal galimybes) įsivertinę savo poreikius, kartu su specialistais sudaro individualų socialinės globos planą, kuriame numato savarankiškumo lygį srityse, kuriuose reikalingas įgūdžių stiprinimas ar jų palaikymas.

 
Vyr. socialinis darbuotojas,
socialiniai
darbuotojai, slaugytojas ir kiti
specialistai
5.
Kartą per metus

Gyventojai dalyvaudami susirinkimuose teikia pasiūlymus, kuriuos darbuotojai įtraukia sudarydami veiklos planą.

– Gyventojų teikiami siūlymai leidžia tiksliau patenkinti jų poreikius teikiant paslaugas.

 
Visi Globos namų darbuotojai.
6.
Visus metus
 

Gyventojai teikia, skundus, pageidavimus ir pasiūlymus juos palikdami skundų, pageidavimų ir pasiūlymų dėžutėje.

– Skundai, pageidavimai ir pasiūlymai leidžia stiprinti, papildyti veiklos sritis gyvenimo kokybės gerinimui (tobulinimui).

 
7.

Visus metus individualiai

 
 
 
 
 

Gyventojai teikia pasiūlymus globos namų direktorei,  vyriausiajam socialiniam darbuotojui,

socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų

padėjėjams, slaugytojui, tarybos nariams.

– Teikiami pasiūlymai leidžia stiprinti, papildyti veiklos sritis,  gerinti (tobulinti) gyvenimo ir paslaugų kokybę.

Visi Globos namų darbuotojai.
8.
Kartą per metus

Gyventojai dalyvauja apklausose apie gyvenimo ir teikiamų paslaugų kokybę, globos namų veiklą, maitinimą, poilsį ir kt.

– Atliktos apklausos leidžia nustatyti globos namų gyventojų poreikius, parodo tobulintinas veiklos sritis.

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytoja

9.
Visus metus

Gyventojai vieni kitus palydį į ambulatoriją, polikliniką, miestelį, renginius, ekskursijas, autobusų stotį ir pasitinka atvykstančius ir kt.

– Bendravimas tarpusavyje;
– komunikavimas;
– aplinkos pakeitimas;
– integracija į visuomenę.
 

Socialiniai darbuotojai, slaugytoja

10.
Visus metus

Gyventojai padeda organizuojant renginius GN taip pat dalyvauja Respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose, bendruomenėse vykstančiose veiklose.

– Bendravimas;

– įgūdžių ugdymas per veiklą;

– integracija į visuomenę.

Socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai.

8. Gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika ir procedūros yra peržiūrimos ir gali būti keičiamos.

9. Gyventojai yra supažindinami su priimtais sprendimais, bei raginami dalyvauti teikiant pasiūlymus.

10. Darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiuo aprašu ir įsipareigoja vadovautis.

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas skirtas Salako socialinės globos namų darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimui, atestacijai, bendradarbiavimui ir patirties sklaidai.

2. Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Slaugytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-549 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001m. spalio 1d. įsakymo Nr. 512 ,,Dėl slaugytojų profesinio tobulinimo, privalomo bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų licencijų ir sertifikatų (kai jie privalomi) perregistravimo ar galiojimo atnaujinimo tvarkos ir masto nustatymo“ pakeitimo“.

4. Kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas reglamentuoja darbuotojų kompetencijų tobulinimo tikslus, uždavinius, principus, formas, organizavimą ir kompetencijų tobulinimui skirtų lėšų, naudojimą.

5. Kompetencijų tobulinimo tikslas – kelti įstaigos darbuotojų žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygį, plėtoti jų kompetencijas, siekiant užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

6. Kompetencijų tobulinimo uždaviniai:

6.1. Tenkinti įstaigos darbuotojų kompetencijų tobulinimo poreikius;

6.2. Skatinti įstaigos darbuotojus dalyvauti kompetencijų tobulinimo renginiuose, įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje;

6.3. Didinti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus ir socialinių paslaugų kokybę, skatinti domėtis ir diegti socialinio darbo naujoves ir kūrybiškai, sėkmingai dirbti;

6.4. Plėtoti darbuotojų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, siekiant gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

6.5. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams įgyti tokią profesinę kompetenciją, kuri atitiktų keliamus reikalavimus ir padėtų pasiekti geriausių rezultatų;

6.6. Racionaliai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas.

7. Kompetencijų tobulinimo principai:

7.1. Lygiateisiškumas. Tobulinti savo profesines kompetencijas turi teisę visi įstaigos darbuotojai;

7.2. Tęstinumas. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas – nenutrūkstamas procesas. Profesinė kompetencija nuolat ir sistemingai tobulinama.

7.3. Pasirenkamumas. Darbuotojai turi teisę laisvai pasirinkti kokiuose mokymuose ar seminaruose dalyvauti, atsižvelgiant į tobulintinas sritis ir kompetencijas;

7.4. Suinteresuotumas. Įgytas žinias ir gebėjimus darbuotojai taiko praktinėje veikloje ir dalinasi su kolegomis, siekiant geresnės teikiamų socialinių paslaugų kokybės;

7.5. Individualizacija – tobulinant profesinę kompetenciją  individualizuojami kiekvieno darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiai pagal turimus gebėjimus ir žinias, atliekamas užduotis;

7.6. Tikslingumas. Darbuotojo mokymasis naudingas Globos namams bei pačiam darbuotojui.

8. Kompetencijų tobulinimo formos yra: mokymai, paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, dalyvavimas supervizijos procese, savišvieta, dalinimasis patirtimi, kitų asmenų mokymas ( vadovavimas studentų profesinei praktikai).

9. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir vertinimo sistema  organizuojama taip, kad didintų darbuotojų motyvaciją tobulėti.

10. Kompetencijų tobulinimas siejamas su  įstaigos paslaugų kokybės tobulinimu, strateginio ir metinio veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

11. Metinio veiklos vertinimo pokalbio metu įvertinama darbuotojo praėjusių metų  veikla ir kompetencijų tobulinimo poreikiai.

12. Po atliktų metinių veiklos vertinimo pokalbių, atsižvelgiant į darbuotojų išreikštą poreikį, gauti rezultatai susisteminami ir pateikiami vyriausiam socialiniam darbuotojui.

13. Įstaigos vyriausias socialinis darbuotojas iki kovo 1 dienos parengia ir teikia direktoriui tvirtinti Kompetencijų tobulinimo planą (Priedas Nr.1)

14. Įstaigos darbuotojas, pasirinkęs mokymus ne pagal patvirtintą planą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pateikia raštišką prašymą ir dokumentą, įrodantį apie vykstantį kvalifikacijos tobulinimo renginį, direktoriui. Sprendimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

15. Darbuotojai, išklausę mokymus, įstaigos direktoriui pateikia dalyvavimą jame paliudijančio dokumento kopiją ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas ir užpildo Darbuotojų pasitenkinimo mokymais vertinimo anketą ( Priedas Nr. 2). Pažymėjimai saugomi darbuotojų asmens bylose.

16. Darbuotojai dalyvavę mokymuose, darbuotojų susirinkimo metu pristato bendrą informaciją apie mokymus ir praktinių žinių pritaikymo galimybes, pasidalina mokymų medžiaga.

17. Socialinių paslaugų srities darbuotojai turi nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias ir praktinius socialinio darbo įgūdžius bei gebėjimus.

18. Socialinių paslaugų srities darbuotojai privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus.

19. Individualios priežiūros personalas, pradėdamas dirbti įstaigoje, išklauso įžanginius mokymus, kurių trukmė turi būti ne trumpesnė nei 40 valandų.

20. Individualios priežiūros personalui įžanginiai mokymai vykdomi pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka suderintas programas.

21. Socialiniai darbuotojai skatinami siekti didesnės profesinės kompetencijos ir įgyti jų profesinę kompetenciją atitinkančią kvalifikacinę kategoriją. Jų profesinė kompetencija  vertinama socialinių darbuotojų atestacijos metu.

22. Slaugytojas, turintis licenciją, privalo kelti savo profesinę kvalifikaciją (profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 60 val. kas penkeri metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 12 val. kasmet) ir ją perregistruoti kas 5 metai.

23. Slaugytojo padėjėjas savo kvalifikaciją atitinkančią kompetenciją įgyja išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą.

24. Masažuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

25. Kiti darbuotojai tobulina savo profesinę kompetenciją dalyvaudami aukštųjų mokymo įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų vykdomose profesinės kompetencijos tobulinimo programose, tiesiogiai susijusiose su darbuotojo praktine veikla.

26. Įstaiga investuodama į darbuotojų mokymą atsako už jų veiklą ir siekia turėti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie sugebėtų nepriekaištingai atlikti savo pareigas ir siektų gerų darbo rezultatų. Už profesinį tobulėjimą yra atsakingas pats darbuotojas ir  įstaiga.

               27. Globos namų išlaidų sąmatose kiekvienais metais numatomos lėšos darbuotojų  profesinei kompetencijai tobulinti.

               28. Darbuotojų kompetencijos tobulinimas finansuojamas:

               28.1. Globos namų biudžeto, bet neviršijant kvalifikacijai skirtų lėšų;

               28.2. Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų.

               29. Darbuotojai savo profesinę kompetenciją gali tobulinti ir savomis lėšomis.                

               30. Apie kompetencijų tobulinimui skirtas lėšas kalendorinių metų pradžioje Globos namų direktorius informuoja darbuotojus susirinkimo metu.

               31. Skirstant lėšas atsižvelgiama į mokymų, seminarų ir t. t. svarbą, kokybę bei jų reikalingumą Globos namų ar konkretaus darbuotojo siekiamiems tikslams ir kompetencijos tobulinimo sritims.

                32. Darbuotojų kompetencijų tobulinimo rezultatai vertinami vieną kartą metuose.

                33. Su šiuo tvarkos aprašu supažindinami visi Globos namų darbuotojai.

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PLANAS ____________ METAMS
 
 
 

Kompetencijų tobulinimo plano tikslas ________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas
Vykdymo terminas
Vykdytojas
Laukiamas rezultatas
1.
 
 
 
 

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAS

1. Salako socialinės globos namų (toliau – Globos namai) gyventojų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo procedūrų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo procedūras.

 2. Aprašas parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-377 patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 4 priedu „Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams“, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos žmogaus teisių konvencija, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

 3. Šio Aprašo reikalavimai privalomi visiems Globos namų darbuotojams.

   4. Privatumo užtikrinimas gyvenamuosiuose kambariuose:

4.1. gyventojai apgyvendinami tik tam tikslui pritaikytose patalpose (viename kambaryje gyvena 1-2 asmenys), užtikrinant draugišką ir jaukią gyvenimo aplinką;

4.2. apgyvendinant derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno. Esant būtinumui, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, tik apie tai iš anksto pranešus ir gavus jo ir kito asmens, kartu gyvensiančio su juo, sutikimą;

4.3. gyvenamosiose patalpose ant langų yra pakabinti roletai, kurie saugo ne tik nuo tiesioginių saulės spindulių, bet ir suteikia gyventojui privatumo. 

4.4. gyventojo saugumas gyvenamajame kambaryje užtikrinamas nepažeidžiant jo privatumo ir orumo. Globos namų personalas į asmens gyvenamąjį kambarį gali įeiti tik pasibeldęs;

4.5. gyvenamosiose patalpose nenaudojamos stebėjimo kameros ar kiti stebėjimo būdai, gyventojas negali būti užrakinamas savo gyvenamajame kambaryje;

4.6.gyventojams  sudaroma  galimybė  užsirakinti  savo  asmenines  gyvenamąsias  patalpas (jeigu, įvertinus jų savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jų ar kitų gyventojų saugumui);

4.7. gyventojams sudaryta galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus. Kiekvienam gyventojui įrengta atskira rakinama vieta asmeniniams daiktams saugoti – užsirakinti  savo spintą;

4.8. slaugomam asmeniui užtikrinamos oraus gyvenimo sąlygos pagal individualius poreikius – maitinimosi, kasdienės higienos ar kita reikalinga pagalba, esant poreikiui, gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma;

4.9. gyvenamuosiuose kambariuose yra įrengta pagalbos kvietimo sistema, prie kiekvienos lovos, papildomai įrengtas vietinis dirbtinis apšvietimas;

4.10. gyventojų drabužiai yra indivizualizuojami ir skalbiami kiekvieno atskirai.

              5. Privatumo užtikrinimas teikiant asmens higienos paslaugasiratliekant medicinines apžiūras:

5.1. Globos namai užtikrina, kad asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi/ maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą ir saugumą, juose įrengti vidiniai užraktai;

5.2. asmens higienos patalpų užraktai įmontuoti taip, kad prireikus, darbuotojai galėtų patekti į patalpą;

5.3. atskiros asmens higienos patalpos įrengtos 8 (50 %) gyvenamuosiuose kambariuose. Bendro naudojimo tualetai, asmens higienos ir dušo patalpos įrengtos ne daugiau kaip prie trijų gyvenamųjų kambarių;

5.5. slaugomam gyventojui  kasdienės asmens higienos paslaugos (keičiant sauskelnes, apiprausiant) ar kitos reikalingos pagalbos metu, gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė naudojant mobiliąją širmą;

5.6. darbuotojai su asmens higiena susijusius veiksmus atlieka, užtikrindami gyventojų orumą ir privatumą, tiek, kiek to reikia paties asmens psichologiniam ir fiziniam saugumui užtikrinti;

5.7. Globos namuose netaikomos jokios fizinio suvaržymo priemonės, kaip fiksavimo diržai ar kt.;

5.8. kiekviena intervencija į gyventojo sveikatą, įskaitant tyrimus, yra atliekama tik su gyventojo sutikimu, laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų;

5.9. gyventojų apžiūra ar konsultacijos atliekamos gyventojo kambaryje, slaugytojos kabinete arba Salako ambulatorijoje, nevaikštantys gyventojai apžiūrimi savo gyvenamuosiuose kambariuose. Apžiūros metu patalpoje būna tik gydytojas ir gyventojas, esant reikalui, gyventojui sutikus, gali dalyvauti ir kitas medicinos personalas. Apžiūrint gyventojus kambariuose ar kabinete yra naudojamos širmos;

5.10. kad nebūtų pažeista asmens teisė į medicininės apžiūros ir gydytojo konsultacijos privatumą, slaugytojas dalyvauja gyventojo apžiūroje tik tuo atveju, kuomet to prašo pats gyventojas. Esant poreikiui, slaugytojas turi galimybę aptarti gyventojo sveikatos būklę po konsultacijos;             

5.11. gyventojai vakcinuojami tik turint raštišką sutikimą ir neįtraukiami į jokius medicininius bandymus.

              6. Globos namų gyventojų galimybės privačiai bendrauti su artimaisiais, kitais gyventojais:

6.1. Globos namai tarpininkauja, kad gyventojas palaikytų arba atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, pažįstamais (jei tai neprieštarauja jo interesams), esant poreikiui, padedama palaikyti kontaktus su bendruomene, dalyvauti visuomeninėje veikloje ir kita;

6.2. esant poreikiui, sudaromos galimybės tiesiogiai bendrauti laiškais (gauti ir siųsti laiškus), naudotis įvairiomis ryšio priemonėmis (telefonu, internetu);

6.3. gyventojai turi galimybę būti lankomi šeimos ir draugų. Jiems sudarytos tinkamos sąlygos nekliudomai bendrauti su savo artimaisiais bei su kitais gyventojais: įrengti poilsio kambariai;

6.4. su visais pageidaujamais asmenimis gyventojas gali pasimatyti pagal Globos namų vidaus tvarkos taisyklėse ir Lankymosi Salako socialinės globos namuose nustatytą tvarką, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui. Globos namuose ši tvarka yra aptarta su Globos namų taryba;

6.5. gyventojas yra skatinamas bendrauti su kitais Globos namų gyventojais, gerbiant kito asmens norus, interesus.

               7. Kiekvienas Globos namų darbuotojas, pastebėjęs privatumo, orumo ar fizinės neliečiamybės pažeidimą, turi nedelsiant reaguoti ir sustabdyti pažeidimą bei informuoti vyr. socialinį darbuotoją ir direktorių.

               8. Direktoriaus įgaliotas asmuo ar sudaryta komisija ištiria atvejį ir pateikia išvadas direktoriui.

               9. Direktorius priima sprendimą dėl atitinkamų drausminių priemonių skyrimo, numatytų teises aktuose, darbo tvarkos taisyklėse.

               10. Atvejis aptariamas darbuotojų susirinkime, numatomos prevencinės priemonės, kad pažeidimas nepasikartotų.

              11. Darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami darbuotojų susirinkimo metu ir pasirašytinai.

              12. Gyventojai supažindinami jiems priimtinu būdu: žodinėmis, vaizdinėmis priemonėmis (1 priedas).

              13. Gyventojai savo pasiūlymus, pageidavimus ir skundus gali teikti tiesiogiai ar anonimiškai pagal Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką.

              14. Aprašas kartą per metus peržiūrimas ir atnaujinamas pagal poreikį.

              15. Aprašas skelbiamas viešai – Globos namų interneto svetainėje www.salakoglobosnamai.lt.

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V- 21

Suderinta:
Darbuotojų atstovas
Valerija Sadauskienė 

Skip to content