Menu Close

Tarnybinio automobilio naudojimo tvarka

Tarnybinio automobilio naudojimo tvarka

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA

1. Salako socialinės globos namų (toliau vadinama – globos namai) tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo tvarka (toliau vadinama – tvarka) nustato tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.

2. Taisyklės privalomos visiems globos namų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai).

3. Tarnybinis lengvasis automobilis – globos namams teisėtu pagrindu (nuosavybės teise) priklausantis lengvasis automobilis, kurį globos namų darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

4. Tarnybinį lengvajį automobilį bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis gali naudoti darbuotojai tik tarnybos reikmėms bei numatytoms globos namų funkcijoms vykdyti.

5. Globos namai turi tarnybinį lengvajį automobilį FORD „TOURNEO CONNECT“, valstybinės registracijos numeris DHN 702, kuris naudojamas globos namų administravimui bei paslaugų teikimui.

6. Tarnybinis lengvasis automobilis draudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Tarnybiniu lengvuoju automobiliu  tarnybos reikmėms gali naudotis kiekvienas globos namų darbuotojas turintis vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę ir išduotą kelionės lapą.

8. Tarnybiniu lengvuoju automobiliu turi teisę naudotis:

8.1. globos namų administracija bei socialines ir sveikatos paslaugas teikiantis personalas;

8.2. asmenys gyvenantys globos namuose, kuriems teikiamos ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos;

8.3. įstaigos darbuotojai, jiems numatytoms funkcijoms atlikti ir kitais su jų veiklos ypatumais susijusiais atvejais, kai būtina užtikrinti jų pareigų vykdymą.

9. Pasinaudoję tarnybiniu automobiliu administracija bei socialines ir slaugos paslaugas

teikiantis personalas savo parašu patvirtina lengvojo automobilio kelionės lape įrašytą maršrutą ir nuvažiuotus kilometrus.

10. Nukrypti nuo maršruto, nurodyto kelionės lape, draudžiama.

              11. Su darbuotojais, turinčiais teisę vairuoti tarnybinį lengvąjį automobilį, sudaroma materialinės atsakomybės sutartis.

              12. Tarnybinio lengvojo automobilio ridos limitus ir degalų suvartojimo normas įsakymu nustato globos namų direktorius.

              13. Kiek lėšų reikia automobilio degalams, apskaičiuojama pagal nustatytą ridos limitą, faktinę automobilio degalų naudojimo bazinę normą ir degalų rūšį.

14. Darbuotojas, kuriam patikėtas automobilio vairavimas, atsako už automobilio techninę būklę, švarą ir saugą eksploatacijos metu, papildo automobilį kuru. Papildžius automobilį kuru, kuro pirkimo čekį pristato vyr. buhalterei, kuri įrašo į kelionės lapą koks kuro kiekis buvo pirktas.

              15. Apie eismo įvykį, kuriame dalyvauja tarnybinis lengvasis automobilis, arba automobilio vagystę nedelsiant pranešama globos namų direktoriui (jam nesant – globos namų vyriausiam socialiniam darbuotojui) tarnybiniu pranešimu.

              16. Darbuotojas, kuriam suteiktas įgaliojimas vairuoti tarnybinį automobilį, už padarytą

materialinę žalą dėl jo kaltės, atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

              17. Ūkvedys nuolat kontroliuoja, kaip naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis (ar

tvarkingas spidometras, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytą normą, o automobilio rida –

nustatytą limitą) ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša globos namų direktoriui.

              18. Globos namų išlaidų tarnybiniam lengvajam automobiliui išlaikyti nustatomas dydis:

              18.1. administravimui iki 1 procento asignavimų darbo užmokesčiui;

              18.2. tarnybiniam lengvajam automobiliui išlaikyti išlaidos tvirtinamos metiniame programos sąmatos straipsnyje – transporto išlaikymas.  

19. Tarnybinis lengvasis automobilis po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomas globos namų garaže, išskyrus tuos atvejus, kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu lengvuoju automobiliu.

               20. Tarnybinis lengvasis automobilis darbuotojų komandiruočių metu turi būti laikomas

saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže).

               21. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą. Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

22. Automobilio naudojimo kontrolei ir kuro suvartojimo apskaitai pildomas kelionės lapas (1 priedas).

              23. Pasibaigus mėnesiui užpildytas kelionės lapas per 3 darbo dienas perduodamas vyriausiam buhalteriui.

              24. Automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lape.

              25. Tarnybinio automobilio metinė rida ir degalų norma bei padangų rida ir akumuliatorių darbo apskaita bei eksploatavimo normos tvirtinamos direktoriaus įsakymu.

              26. Darbuotojas, vairuojantis automobilį, kelionės lape įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant ir grįžus. Baigęs darbą, kelionės lape pasirašo pats arba duoda pasirašyti atsakingam už kelionę asmeniui ir užpildo nustatytos formos ataskaitą apie automobilio panaudojimą (2 priedas).

              27. Ūkvedys kiekvieną mėnesį patikrina kelionės lapo užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimą, surašo degalų prekinę – piniginę ataskaitą ir pateikia vyriausiam buhalteriui.

              28. Vyriausias buhalteris kiekvieną mėnesį patikrina kelionės lapo užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimą pagal patvirtintą normą, nurašo kurą ir išveda jo likutį ir iki kito mėnesio 5 dienos surašo duomenis į atitinkamą registrą ir pateikia globos namų direktoriui patikrinti bei tvirtinti.

29. Degalų normos ir automobilio ridos limito viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo

priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir limitus viršiję darbuotojai.

              30. Degalų norma tarnybiniam lengvajam automobiliui nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 ,,Dėl automobilių kuro normų metodikos“  arba pagal priimtus ir patvirtintus automobilio gamyklinius techninius degalų sunaudojimo normos parametrus.

31. Faktinė automobilio degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo

koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir panašiai) nustatomi atlikus kontrolinį

važiavimą ir tvirtinami globos namų direktoriaus įsakymu. Degalai perkami naudojantis kreditine kuro kortele. Grynaisiais pinigais degalai perkami įvykus kreditinės kortelės gedimui. Darbuotojas apie kreditinės kortelės gedimą rašo pranešimą įstaigos direktoriui.

32. Tarnybinis lengvasis automobilis privalo būti pažymėtas – nurodytas globos namų

pavadinimas.

              33. Žymimos tarnybinio lengvojo automobilio šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio.

34. Už tarnybinio lengvojo automobilio techninės būklės kontrolę atsakingas globos namų ūkvedys.

35. Už tarnybinio lengvojo automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas darbuotojas, kuriam globos namų direktoriaus įsakymu suteikta teisė vairuoti tarnybinį automobilį.

36. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama

savarankiškai šalinti automobilio gedimų.

37. Tarnybinio lengvojo automobilio draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ūkvedys.

39. Darbuotojai turi būti supažindinami su globos namų tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklėmis.

              40. Automobilį vairuojantis darbuotojas turi laikytis kelių eismo, automobilio eksploatavimo taisyklių, gamtosaugos reikalavimų, bendrųjų elgesio normų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

              41. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

              42. Kontroliuoti, kaip laikomasi šių taisyklių, pavedama globos namų ūkvedžiui.

Patvirtinta:
Salako bendruomenės centro direktoriaus
2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V – 3

Skip to content