Menu Close

Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra savivaldybės biudžetinė stacionari socialinės globos įstaiga, skirta gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kurie, dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.  

            2. Globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

 3.  Svarbiausi globos namų veiklos tikslai yra:

 3.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

 3.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

 3.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

4. Taisyklės nustato asmenų gyvenimo Globos namuose tvarką, gyventojų teises ir pareigas bei atsakomybę.

5. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis socialinės globos normų aprašo ir kitų teisės aktų aktualia redakcija ir atsižvelgiant į Globos namų tarybos pasiūlymus.

6. Gyventojai su vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinami pasirašytinai. Taisyklės skelbiamos viešai ir yra privalomos visiems globos namų gyventojams, lankytojams ir darbuotojams.

          7.  Globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo

priimtu 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, turintys  Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siuntimą, GKK nukreipimą su gydytojų specialistų išvadomis, savivaldybės komisijos parengtus dokumentus, jos išvadas ir sprendimą.

 8.  Asmenims, prieš apsigyvenant Globos namuose, suteikiama galimybė apsilankyti ir susipažinti su  įstaigoje teikiamomis paslaugomis, gauti informaciją apie personalą ir kita. Tokia pat galimybė suteikiama jų artimiesiems, kitiems šeimos nariams ar teisėtiems atstovams.

 9. Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

            10. Į globos namus ilgalaikei arba trumpalaikei socialinei globai priimami asmenys pasirašo Socialinės globos paslaugų teikimo dvišalę sutartį su globos namais (toliau – Sutartis). Dvišalė sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo globos namuose.

           11.  Naujai atvykęs gyventojas iki sutarties pasirašymo yra supažindinamas su globos namų  vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą įstaigoje.

           12. Gyventojas ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuojami, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Prieš nutraukiant sutartį globos namų iniciatyva,  iš anksto yra informuojamas pats gyventojas, jo globėjas, rūpintojas ir savivaldybė.

13. Gyventojo pašalinimo iš globos namų procedūra vykdoma vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) 4 priedo Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, 14 punktu.

14. Gyventojas gali būti pašalintas iš socialinės globos namų už socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti gyventojo neigiamą elgesį

            15. Mokėjimo už socialinę globą dydis nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu.

16. Jei turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

17. Gyventojai, kuriems yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, galimybė išvykti iš globos namų kiekvienam gyventojui yra vertinama individualiai (atlikus konkretaus asmens poreikių vertinimą) ir tik po to sprendžiama ar asmeniui reikalinga globos namų darbuotojų pagalba ar ne.

            18.  Gyventojams teikiamos  paslaugos, patvirtintos  Salako socialinės globos namų paslaugų teikimo tvarkos apraše.

            19.  Pagal teisės aktų reikalavimus gyventojui suteikiamas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi.

            20. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į jų sveikatą, amžių, lytį, poreikius, pomėgius, charakterio savybes.

21. Gyvenamajame kambaryje, kai gyvena du asmenys, yra derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant asmens pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno. Esant būtinumui, asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo ir kito asmens, kartu gyvensiančio su juo, sutikimą

            22. Gyventojo pageidavimu arba esant poreikiui asmens gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma.

            23. Gyventojui jo gyvenamajame kambaryje užtikrinamos sąlygos skaityti ar užsiimti kita

laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į asmens pageidavimus.

            24. Gyventojui sudaromos sąlygos saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.

            25. Gyvenamajame kambaryje sudaryta galimybė asmeninių baldų ir kitų asmeninių daiktų, kuriuos išdėsto savo nuožiūra, jei tai nekelia pavojaus kitų gyventojų sveikatai, nepažeidžia bendrų higienos reikalavimų.

            26. Kiekvienas darbuotojas prieš įeidamas į gyventojo kambarį, privalo belstis į duris.

            27. Globos namai išnaudoja visas galimybes, kad judėjimo negalią turinčio gyventojo kambaryje langų aukštis ir lovos vieta sudarytų galimybę stebėti aplinką pro langą sėdint ar gulint.

            28. Gyventojas gali naudotis jo poreikiams įrengtomis patalpomis – sale, koplyčia, poilsio zonomis, virtuvėlėmis, relaksacijos kambariu.

            29.  Slaugomam gyventojui užtikrinamos oraus gyvenimo sąlygos pagal individualius poreikius – maitinimosi, kasdieninės higienos pagalba ar kita reikalinga pagalba, sudaromos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis.

            30.  Globos namuose sudarytos sąlygos gyventojui greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė.

            31.  Užtikrinama kiek įmanoma saugi aplinka gyventojui lengvai judėti globos namų teritorijoje ir patalpose, saugiai naudotis poilsio ir rekreacijos zonomis, esančiomis globos namų

teritorijoje.

            32.  Globos namų gyventojai maitinami 4 kartus per dieną.

33.  Gyventojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis maitinimo organizavimą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir Maitinimo organizavimo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašu.

            34. Sudaromos sąlygos gyventojui suprantama forma kasdien susipažinti su valgiaraščiu (meniu), kuris iškabinamas valgomajame ir II aukšto foje. Kitus gyventojus dėl dienos meniu supažindina darbuotojai. Gyventojas gali iš anksto pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, yra atsižvelgiama.

            35. Visi gyventojai patys gali nuspręsti kur jam valgyti, valgomajame ar savo kambaryje. Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą

            36. Gyventojui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, teikiama individuali, diskretiška darbuotojo pagalba valgant. Globos namuose kiekvieno maitinimo režimo laiku, pagalbos reikalingam asmeniui, yra priskirtas pagalbą valgant teikiantis asmuo. Vienas darbuotojas suteikti pagalbą valgant gali  ne daugiau kaip 2 gyventojams.

            37. Bet kuriuo paros metu gyventojas turi sąlygas išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.

            38. Gyventojams sudarytos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla įrengtoje virtuvėlėje, naudotis skalbimo įranga.

39.  Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų gyventoją būti kuo savarankiškesniu.

            40. Globos namų gyventojams organizuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos slaugos, masažo paslaugos vadovaujantis Globos namų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo taisyklėmis, taip pat organizuojamos medikų konsultacijos, esant būtinumui gyventojai hospitalizuojami, naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis nuo gyventojo atvykimo dienos iki sutarties nutraukimo (pasibaigimo).

            41. Gyventojas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

            42. Informacija apie gyventojo sveikatos būklę teikiama tik gavus raštišką gyventojo sutikimą arba jam nurodžius konkrečius asmenis.

43. Gyventojai medikamentais ir slaugos priemonėmis aprūpinami vadovaujantis steigėjo patvirtintais finansiniais normatyvais.

           44. Gyventojas, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, pagal medikų rekomendacijas turi galimybę naudotis treniruokliais, masažo procedūromis.

           45. Gyventojai aprūpinami visomis reikalingomis jų poreikius atitinkančiomis techninės pagalbos priemonėmis, vadovaujantis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

           46. Pasikeitus gyventojo poreikiams, jo sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, globos namai asmens socialinės globos poreikį vertina iš naujo.

           47. Vykdant asmens poreikių įvertinimo, individualaus socialinės globos plano sudarymo

procedūras, dalyvauja pats gyventojas, jo atstovas bei visi atsakingi specialistai.

48. Teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojami gyventojo artimieji, rūpintojai, globėjai.

            49. Esant poreikiui, gyventojui padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose, patiriant ar išgyvenant krizes, netektis, tarpininkaujama, kad būtų išspręsti konfliktai ar sumažinti emociniai išgyvenimai, siūlant specialistų pagalbą, susitikimus su artimaisiais.

            50. Globos namai užtikrina, kad gyventojas bus apsaugotas nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kita.

           51. Gyventojas supažindinamas su jo teise kreiptis į globos namų administraciją, personalą ar institucijas už socialinės globos namų ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų.

52. Gyventojui mirštant pagalba teikiama vadovaujantis Pagalbos suteikimo mirštančiam gyventojui tvarka.

53.  Globos namuose gyvenantis gyventojas gali turėti ,,savą asmenį“ – pasirinktą globos namų darbuotoją, kuriam patiki savo problemas, juo pasitiki, yra išklausomas.

54. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius ir interesus, atsižvelgiant į globos namų galimybes.

55.  Globos namuose sudarytos sąlygos veikti Globos namų tarybai.

56.  Gyventojams sudaryta galimybė saugiai laikyti asmeninius daiktus bei materialines vertybes vadovaujantis patvirtinta Globos namų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarka.

57. Globos namuose tarpininkaujama, kad gyventojai atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Globos namuose laikomasi sanitarinio, higieninio ir priešepideminio režimo.

            59. Slaugomam gyventojui užtikrinama kasdieninės higienos ar kita reikalinga pagalba pagal individualius poreikius.

            60. Kiekvienam gyventojui sudarytos sąlygos rūpintis asmenine higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną  apiprausiami.

            61. Gyventojai turi palaikyti nuolatinę švarą ir tvarką savo gyvenamajame kambaryje ir bendro naudojimo patalpose.

            62.  Gyventojui, dėl negalios negalinčiam savarankiškai tvarkytis gyvenamojo kambario,

šį darbą padeda atlikti darbuotojai.

63. Globos namai organizuoja gyventojų drabužių bei patalynės skalbimą, lyginimą.

            64. Globos namuose ir jiems priklausančioje teritorijoje negalima šiukšlinti.

            65. Kategoriškai draudžiama vartoti narkotikus, toksines ir psichotropines medžiagas.

            66. Rūkyti galima tik tam skirtose globos namų vietose.

            67. Alkoholio vartojimas neleistinas globos namų teritorijoje, įstaigos bendro naudojimo erdvėse. Alkoholio vartojimas negali trikdyti gyvenamojo kambario kaimyno ir kitų globos namų gyventojų rimties bei įstaigos darbuotojų įprastinio darbo ritmo.

            68. Gyventojas turi saugoti ir prižiūrėti būstą ir gyvenamąją aplinką, baldus, inventorių, rūbus. Sąmoningai sugadinęs globos namuose esantį inventorių, gyventojas privalo atlyginti

nuostolius.

            69. Draudžiama savarankiškai tvarkyti elektros, santechnikos įrangą. Apie pastebėtus gedimus gyventojas turi pranešti socialiniam darbuotojui.

            70. Nuo 22 valandos iki 6 valandos globos namuose – ramybės metas. Draudžiama kambariuose, koridoriuose kelti triukšmą, garsiai leisti vaizdo ir garso aparatūrą.

           71. Gyventojų teisės – gauti kokybiškas ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

           72. Gyventojas privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių, gerbti kitų globos namų gyventojų ir darbuotojų teises ir interesus, vadovautis tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

            73. Norimą veiklą gyventojas pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į gydytojo ir darbuotojų rekomendacijas bei globos namų galimybes.

            74. Gyventojui pagal įvertintus poreikius, užtikrinant paties gyventojo dalyvavimą, sudaromas Individualus socialinės globos planas (ISGP).          

75. Greitai gendančius maisto produktus laikyti gyventojams skirtuose šaldytuvuose.

            76. Draudžiama rūkyti gyvenamuosiuose  kambariuose ir kitose įstaigos  patalpose.

77. Gyventojai turi laikytis priešgaisrinės saugos ir saugaus elgesio taisyklių.

78. Su kitais globos namų gyventojais ir personalu bendrauti mandagiai ir kultūringai.

79.  Gyventojas turi teisę į privačią erdvę.

            80. Gyventojas gali pasimatyti su visais jo pageidaujamais asmenimis pagal globos namų

gyventojų vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką, išskyrus atvejus, kai tie susitikimai kelia pavojų paties gyventojo ar aplinkinių sveikatai ir saugumui. Atvykę lankytojai registruojami pas budinčią socialinio darbuotojo padėjėją. Neblaivūs lankytojai į globos namus neįleidžiami.

            81. Gyventojas gali būti lankomas visomis savaitės dienomis nuo 10 iki 19 valandos.

            82. Karantino metu gyventojų lankymas yra ribojamas.

83. Gyventojai gali laikinai savo noru išvykti iš socialinės globos namų svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ir ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių jo (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimųjų giminaičių) prašymu, pateiktu  globos namų nustatyta tvarka, gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis).

84.  Gyventojai, iš anksto suderinę su administracija, gali laikinai  išvykti iš globos namų. Šiuo atveju būtinas gyventojo arba jį priimančių asmenų raštiškas prašymas arba pasižadėjimas dėl jo priežiūros. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį, o nuo  ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio.

           85. Laikinai išvykstantis gyventojas aprūpinamas medikamentais, skirtais lėtinių jo ligų gydymui.

            86. Gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.

            87. Gyventojas laikinai ar visam laikui išvykstant iš globos namų apiforminamas pagal nustatytą, direktoriaus patvirtintą Gyventojų laikino išvykimo ir paslaugų tęstinumo tvarką.

88. Gyventojai, išeidami iš įstaigos teritorijos ribų, turi apie tai pranešti budinčiai socialinio darbuotojo padėjėjai ar kitiems darbuotojams.

89. Gyventojas turi teisę susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia globos namuose pas jo socialinį darbuotoją ir pasakyti savo nuomonę.

90. Gyventojai turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į įstaigos administraciją.

            91. Gyventojas turi teisę be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais klausimais.

            92. Globos namų socialiniai darbuotojai padeda gyventojui tvarkyti asmeninius reikalus globos namuose ir už globos namų ribų, gina jo teises ir teisėtus interesus, padeda gauti reikiamą

informaciją konsultuojantis su globos namų bei kitų institucijų specialistais.

            93. Globos namai garantuoja, kad personalas užtikrins informacijos apie asmenį, jo globėją, rūpintoją, šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą.

           94. Išlaikant konfidencialumą gyventojui užtikrinama galimybė išreikšti savo valią dėl asmeninių daiktų tvarkymo, laidojimo ir kitų su gyventojo galima mirtimi susijusių dalykų tvarkymo.

           95. Mirties akivaizdoje gyventojas turi teisę į dvasinių, socialinių, psichologinių, fizinių, religinių reikmių tenkinimą, užtikrinant privatumą ir orumą. Jis gali kreiptis į personalą dėl religinių patarnavimų organizavimo bei sielovados pagalbos teikimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti paliatyvią slaugą.

           96. Esant galimybei, mirštančiajam pagalba suteikiama gyvenamajame kambaryje, nepažeidžiant kitų kartu gyvenančių asmenų privatimo bei orumo.

           97. Sunkios ligos atveju ar gyventojui mirštant globos namai nedelsdami informuoja apie jo būklę globėją (rūpintoją), šeimos narius, o esant poreikiui ir galimybėms, ir kitus artimuosius giminaičius bei sudaro sąlygas jiems būti prie mirštančiojo.

            98. Gyventojui užtikrinamas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, teisė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, dalyvauti visuomeninėje veikloje be apribojimų.

99. Gyventojas turi teisę atlikti savo pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka

100.  Gyventojai gali savarankiškai skalbti ir išsidžiovinti savo drabužius, tvarkyti ir prižiūrėti savo kambarį, skaityti spaudos leidinius, knygas.

101. Gyventojas turi teisę pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.  

102. Gyventojai turi teisę ir gali kreiptis į įstaigos administraciją, personalą  ar instituciją už įstaigos ribų dėl galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų.

103. Gyventojai, jų artimieji turi teisę pasakyti savo nuomonę, kelti problemas ir pageidavimus bet kuriuo jam rūpimu klausimu.

104. Gyventojai turi teisę apstatyti kambarį savo baldais ir sutvarkyti pagal savo pageidavimus.

105. Gyventojai turi teisę pareikšti savo nuomonę ir vertinimus, dalyvauti vertinant kaip įgyvendinamos įstaigos globos normos.

106. Kiekvienas globos namų gyventojas ar jo artimieji turi teisę pasakyti (pateikti raštu) savo nuomonę, kelti problemas ir pageidavimus, bet kuriuo jam rūpimu klausimu.

107. Gyventojų skundai ir prašymai nagrinėjami vadovaujantis patvirtinta Skundų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką.

            108. Gyventojas įsipareigoja tausoti globos namų turtą, o padarius tyčinę žalą, ją atlyginti.

            109. Gyventojas vartoja gydytojų paskirtus medikamentus, laikosi nustatyto gydymo kurso, lankosi pas gydytojus.

            110. Gyventojas pagal galimybes ir sveikatos būklę laikosi asmens higienos, tvarkosi kambarį.

            111. Globos namuose draudžiama smurtauti, kelti pavojų savo ir kitų globos namų gyventojų, darbuotojų, kitų asmenų saugumui.

            112. Gyventojas privalo dalyvauti svarstant jo poelgį, turi teisę pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais. Sprendimas dėl jam paskiriamos nuobaudos priimamas gyventojui dalyvaujant.

            113. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas įforminamas darbuotojų

tarnybiniu pranešimu, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem liudytojams.

 

114. Savavališkai pasišalinus gyventojui iš globos namų administracija nedelsdama imasi priemonių jį surasti ir apie tai praneša policijos komisariatui, prokuratūrai, artimiesiems bei steigėjui.

            115. Jei veiksnus globos namų gyventojas padaro materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, turi ją atlyginti įstatymo nustatyta tvarka.

116. Kiekvienas gyventojas yra atsakingas už savo kambarį, jo priežiūrą, švarą jame ir visos įstaigos aplinką, kiek tai leidžia jo sveikatos būklė ir savarankiškumas.

117.  Visa informacija susijusi su globos namų gyventoju laikoma konfidencialia. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį gyventojo sutikimą ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais ir tik tiek, kiek tai būtina gyventojo interesams apsaugoti.

 118. Taisyklės tvirtinamos globos namų direktoriaus įsakymu.

 119. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

 120. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Salako socialinės globos namų darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V- 46

Suderinta:
Darbuotojų atstovas
Valerija Sadauskienė 

Skip to content