Menu Close

Veiklos planas 2021

Veiklos planas 2021

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

 Salako socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra Zarasų rajono savivaldybės biudžetinė 30 vietų socialinės globos įstaiga, skirta nuolat ar laikinai gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Globos namų gyventojams teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę.

Globos namų misija – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą.

             Globos namų vizija – tai nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

             Globos namų veiklos tikslai:

1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.        

Globos namai teikia licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Licencijos patikslintos 2016-05-20. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos ir nuo 2015-12-16 masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.

Globos namų veikla yra nuolatinė, grindžiama pagarbos žmogui, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo, pavyzdingumo, įstatymo viršenybės, bendradarbiavimo bei žmogiškos etikos normomis ir profesiniais darbuotojų etikos kodeksų principais.

Stacionarioms socialinės globos įstaigoms keliami reikalavimai vadovavimui ir veiklos organizavimui, personalui, teikiamų paslaugų kokybei, įpareigoja teikti aukštos kokybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, garantuojant gyventojams saugią ir kokybišką aplinką, užtikrinant reikalingas socialines paslaugas. Globos namų 2021 metų veiklos plano įgyvendinimas padės vykdyti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą, įgyvendinti socialinės globos normų atitiktį, kurti saugią socialinę aplinką, kur senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems neįgaliesiems bus prieinamos kokybiškos socialinės paslaugos, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, nepažeidžiant jų teisių ir orumo.

Išorės aplinkos veiksniai:

Politiniai veiksniai. Salako socialinės globos namai įsteigti Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu veiklą pradėjo 1999-02-01. Stacionarioms socialinės globos įstaigoms keliami reikalavimai įpareigoja teikti aukštos kokybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, garantuojant gyventojams saugią ir kokybišką aplinką, užtikrinant reikalingas socialines paslaugas.

2015 m. įgyvendintas projektas ,,Salako bendruomenės centro stacionarių globos namų Zarasų rajone infrastruktūros modernizavimas“. Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Patalpos pritaikytos gyventojams turintiems specialius poreikius ir atitinka higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos; bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Socialinės globos normų aprašo reikalavimams, aprūpintos reikiama įranga ir inventoriumi, pagerėjo gyventojų gyvenimo ir teikiamų paslaugų kokybė.

2016 m. atlikta globos namų pastato renovacija, įgyvendintas ,,Salako globos namų pastato atnaujinimo (modernizavimo)“ projektas.         

2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Zarasų rajono Salako socialinės globos namuose“ bei Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

Socialiniai veiksniai. Statistiniais duomenimis mūsų visuomenė sparčiai senėja, daugėja vienišų senyvo amžiaus žmonių, kurie dėl senatvės, ligos ar negalės nebegali pasirūpinti savimi, jaučiasi socialiai nesaugūs, o ypač tie, kurie gyvena vieni atokiuose kaimuose. Nustatyta, kad didėjantį socialinių paslaugų poreikį sąlygoja ir tai, jog jaunimas išvyksta studijuoti ir dažnai lieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis darbingo amžiaus žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, lieka seni tėvai, seneliai, pastaruoju metu daugėja šeimų, dėl įvairių priežasčių, dirbančių ir nepajėgiančių suderinti slaugymo su darbu ar, tiesiog nenorinčių globoti ir slaugyti neįgalių ar senyvo amžiaus šeimos narių, todėl poreikis socialinėms paslaugoms didėja. Žemas pragyvenimo lygis ir sunki materialinė padėtis neužtikrina žmogaus orumo nežeminančių gyvenimo sąlygų ir saugios senatvės.

Ekonominiai veiksniai. Esant sudėtingai valstybės ekonominei situacijai, globos namų finansavimas yra pakankamas tik būtiniausiems įstaigos poreikiams tenkinti: išmokėti darbuotojų atlyginimams, atsiskaityti už komunalines paslaugas, už maistą ir kitas būtiniausias prekes ir paslaugas. Rajono savivaldybės biudžetinės lėšos naudojamos personalo darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Spec. lėšos (globos namų gyventojų mokestis už suteiktas paslaugas) – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui, valstybinio socialinio draudimo įmokoms, maitinimui, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaikymui, elektros, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, ryšių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Valstybės biudžeto (tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia) lėšos – medicininio personalo darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, gyventojų medikamentų ir slaugos priemonių, aprangos ir patalynės, kitoms prekėms, kurios susijusios su globos namų gyventojų poreikių tenkinimu.

Technologiniai veiksniai. Informacinių technologijų teikiamos galimybės leidžia mažinti darbo laiko sąnaudas. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“. Dirbama su finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS (viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinė sistema), Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema. Įstaigos finansinė ir turto apskaita kompiuterizuota, bankiniai pavedimai ir  mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant banko internetinę sistemą. Yra sukurtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos bei 1 vieta gyventojų poreikiams. Veikia internetinis ryšys. Naudojamasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis: globos namų internetine svetaine http://www.salakoglobosnamai. lt, socialiniu tinklu „Facebook“, globos namų elektroniniu paštu zarakauskiene@gmail.com, fiksuoto ir judriojo (mobilaus) telefonų ryšiais, perduodama ir gaunama įvairi informacija iš įvairių įstaigų ir institucijų, palaikomas ryšys ir dalinamasi patirtimi su kitais globos namais.

Vidaus veiksniai:

Teisinė bazė. Salako socialinės globos namai, vykdydami savo veiklą ir pavestas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos  Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, metų veiklos planu, kitais įstatymais ir norminiais aktais.

Žmogiškieji ištekliai. Globos namuose gyvena 30 gyventojų. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-71 patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičių įstaigoje – 17,5. Personalo struktūra yra suformuota atsižvelgiant į globos namų gyventojų skaičių, jų specialiuosius poreikius bei turimą negalią. Darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareigybių aprašymais, kuriuose nurodyti bendrieji ar specialieji reikalavimai, veiklos sritys, darbo specifika, pavaldumas, darbuotojų pareigos, funkcijos, teisės, atsakomybė. Taip pat vadovaujasi vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, socialinių darbuotojų etikos kodeksu, slaugytojų profesinės etikos kodeksu, veiklos planu bei kitomis globos namų direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis, įsakymais. Įstaigoje dirbantis personalas, turi teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas su visos įstaigos paslaugų kokybės tobulinimu ir vykdomas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka bei parengtu ir patvirtintu Atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planu.

Planavimo sistema. Salako socialinės globos namai vykdydami Zarasų rajono savivaldybės pavestas įstaigai funkcijas ir planuodami savo veiklą vadovaujasi Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Sveika, saugi, išsilavinusi ir socialiai atsakinga bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 2.4. tikslas – „Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę“. 2.4.2. uždavinys – „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą“ ir prisidėti prie 2.4.2.3. priemonės – „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant 2015-2021 plėtros plano tikslus Salako socialinės globos namai vykdo ,,Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programą“. Šios programos priemonė – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įstaiga savo veiklą planuoja ruošdama ir įgyvendindama trijų (3) metų strateginį veiklos planą ir vykdo tęstinį ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą įgyvendindama 2007 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Socialinės asaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ ir tolesnių jo pakeitimų, patvirtinto socialinės globos normų aprašo 4 priedo “Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams” nuostatas. Globos namai rengia metinį veiklos planą, vadovaudamiesi darbuotojų pateikta informacija. Veikla planuojama ir vystoma ta linkme, kuri efektyviausiai padeda įgyvendinti globos namų misiją. Globos namų veikla tobulinama, analizuojant atitikties globos normoms įsivertinimą, organizuojant darbuotojų mokymus, gerinant bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis.

Apskaitos sistema. Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei aktualiomis jų redakcijomis ir tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“.

Ryšių sistema. Globos namuose veikia fiksuoto telefono ryšio tinklas, taip pat naudojamasi judriojo (mobilaus) telefono ryšio paslaugomis. Yra kompiuterizuotos 4 darbo vietos. Dalis gyventojų turi asmeninius mobilaus ryšio telefonus. Visiems gyventojams padedama bei skatinami palaikyti kontaktus su artimaisiais įstaigoje esamomis ryšio priemonėmis: telefonu, elektroniniu paštu, interneto telefonijos tinklo ir kompiuterine programa „Skype“. Globos namų gyventojai naudojasi 1 kompiuteriu. Globos namai turi internetinę svetainę, elektroninį paštą, naudojasi socialiniu tinklu „Facebook“.

Kontrolės sistema. Globos namuose finansų kontrolė atliekama vadovaujantis globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, už kontrolės vykdymą yra paskirti atsakingi asmenys. Už ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo, ir dokumentų įtraukimo į apskaitą kontrolę atsakingas vyriausiasis buhalteris; sprendimo priėmimo atlikti ūkines operacijas kontrolę atlieka globos namų direktorius. Kiekvienais metais parengiama finansų kontrolės būklės ataskaita. Finansų kontrolei užtikrinti kasmet atliekama turto inventorizacija.

TIKSLAS – teikti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

 
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Rodiklis

(vertinimo kriterijus)

Laukiami rezultatai

Įvykdymo terminas

Vykdytojas
 
1.
VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS
 
1.1.

Sekti teisinę informaciją, susipažinti su naujais įstatymais, kitais teisės aktais ir juos vykdyti

 
Dokumentų

registras (analizė)

Tobulinama įstaigos veikla atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus.

Metų eigoje
Direktorius

Vyr. buhalteris

Vyr. soc. darbuotojas

 

1.2.

Analizuoti gaunamus skundus, prašymus, operatyviai atsakyti kiekvienam pareiškėjui

 

Gautų ir atsakytų skundų, prašymų skaičius

Sudarytos sąlygos kreiptis dėl iškilusių problemų ir gauti atsakymus pagal nustatytą tvarką

Metų eigoje
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.3.

Organizuoti įstaigos veiklą siekiant geriausio kliento intereso (planai, apklausos, diskusijos, veiklos vertinimas)

 

Parengtas veiklos planas ir ataskaita

Veikla organizuota vadovaujantis parengtu globos namų strateginiu ir metiniu veiklos planu. Veiklos ataskaita pateikta steigėjui

I ketvirtis
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.4.

Užtikrinti teisėtą ir efektyvų įstaigos finansų tvarkymą. Rūpintis, kad įstaigos finansinė veikla atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, šio tipo įstaigoms

 

Auditų, patikrinimų išvados

Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal Programos sąmatose patvirtintas ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį. Ataskaitų ir kitos informacijos reguliarus teikimas steigėjui ir kitoms institucijoms užtikrina veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir informuotumo principus

Pastoviai
Direktorius

Vyr. buhalteris

 
 
1.5.

Užtikrinti veiksmingą Globos namų vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą ir tobulinimą

 

Parengta nauja vidaus kontrolės politika

Nustatyti, išanalizuoti rizikos veiksniai ir parinktos vidaus kontrolės priemones jiems valdyti.

I ketvirtis
Direktorius

Vyr. buhalteris

 
1.6.

Užtikrinti dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka

Konfidencialios informacijos laikymosi vertinimo analizė

Užtikrintas su globos namų gyventoju susijusios informacijos konfidencialumas.

Dokumentai valdomi ir saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis

    Nuolat
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.7.

Užtikrinti sveiką ir saugią aplinką gyventojams ir darbuotojams įstaigoje

Darbuotojų ir gyventojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Suteiktos žinios saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės, civilinės saugos klausimais. Apsirūpinta būtiniausiomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms teikti.

Atliktas biologinių rizikos veiksnių vertinimas ir paruoštas prevencinių priemonių planas.

Atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas, naudojant įrankį OiRA

 
Nuolat
 
 
 
I ketvirtis
 
IV ketvirtis
Direktorius
 
 
1.8.

Užtikrinti galimybes visiems potencialiems klientams (jų atstovams) susipažinti su įstaigos tikslais, uždaviniais, teikiamomis paslaugomis bei jų teikimo sąlygomis

 

Apsilankiusių būsimų klientų skaičius

Sudarytos sąlygos apsilankyti ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis. Paruoštas informacinis biuletenis, veikia internetinis puslapis salakoglobosnamai.lt

Nuolat

Visi darbuotojai

 
1.9.

Informuoti visuomenę apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir kita

 

Pateiktos informacijos, straipsnių skaičius

Viešai prieinama informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir kt. Platinamas informacinis biuletenis, nuolatos atnaujinama informacija internetiniame puslapyje bei facebook paskyroje.

Nuolat
Direktorius

Vyr. soc. darbuotojas

 
1.10.

Bendradarbiauti su vietos savivaldos institucijomis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis,  socialiniais partneriais

 

Susitikimų, pasirašytų sutarčių skaičius

Stiprinamas bendradarbiavimas su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais. Apsvarstomi gerosios praktikos pavyzdžiai ir pasikeista pažangia darbo patirtimi.

 
Nuolat
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.11.

Kaupti ,,gerąją“ socialinio darbo patirtį ir ją skleisti kitiems

 

Sėkmingai įgyvendintų priemonių skaičius

Pasikeista pažangia darbo patirtimi, tobulinama veikla bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir siekiant kokybiškesnio socialinio darbo.

Nuolat

Socialiniai darbuotojai

 
1.12.

Atlikti įstaigos veiklos vidinį savęs vertinimą (savianalizę)

Vertinimo ataskaita, rezultatų analizė

 

Užtikrinta socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. Vertinimas atliktas pagal parengtą įsivertinimo tvarką. Sudarytas veiklos gerinimo priemonių planas. Su vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis supažindinti globos namų gyventojai ir visi suinteresuoti asmenys.

III ketvirtis

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.13.

Sudaryti sąlygas globos namų tarybos veiklai, laiku teikti atsakymus ir informaciją apie Tarybos pasiūlymų įgyvendinimą.

 
Pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų skaičius

Organizuojant įstaigos veiklą atsižvelgta į gautus pasiūlymus bei informaciją

Nuolat
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.14.

Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir plėtrą (atsižvelgiant į darbuotojų ir gyventojų apklausų rezultatus), gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Paslaugų kokybės vertinimo išvados ir analizė

Pagal parengtas anketas vykdomos apklausos, analizuojami gauti rezultatai. Gyventojams teikiamos kokybiškesnės, jų poreikius atitinkančios paslaugos.

Nuolat
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
1.15.

Rengti ir įgyvendinti programas ir projektus.

Darbų priėmimo aktas

 
Sertifikatas
 

Įgyvendintas  projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Zarasų rajono Salako socialinės globos namuose“.

 

Įgyvendintas projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.             

I-IV ketvirtis
 
 
Direktorius
 
 
2.
PERSONALAS
2.1.

Užtikrinti atitinkamo skaičiaus ir struktūros personalo skaičių kokybiškam paslaugų gavėjų poreikių tenkinimui

 

Darbuotojų skaičius

Personalo skaičius atitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus.

Dirbantis personalas turi teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus, dirba komandinio darbo principu ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Nuolat
Direktorius
 
 
2.2.

Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją

Poreikių analizė, plano parengimas ir įgyvendinimas

 Sudarytas kompetencijų tobulinimo planas. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 100 % įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 val. per metus

I – IV ketvirtis

Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
2.3.

Naujai priimtiems darbuotojams paskirti kolegialius darbuotojus , atsakingus už profesinės pagalbos organizavimą

 

Teikiama reguliari ir kokybiška dirbančių kolegų, specialistų pagalba.

Gerinama teikiamų paslaugų kokybė

Naujai priimt. darbuot.

Vyr. socialinis darbuotojas

 
2.4.

Organizuoti darbuotojų susirinkimus, aptarti atsiradusias problemas, veiklos rezultatus bei  mainų vizitus, didinant darbuotojų motyvaciją.

Susirinkimų skaičius (protokolai)

Perteikta reikalinga informacija, aptarta veikla, darbo rezultatai bei iškilusios problemos. Pasidalinta darbo patirtimi, įgyvendinami nauji darbo metodai, tobulinama veikla. Gerėja darbuotojų darbo kokybė ir atsakomybė už teikiamų paslaugų kokybę.

 

Vieną kartą per mėnesį

Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
2.5.

Organizuoti ir atlikti Globos namų personalo metinį veiklos vertinimą

Vertinimo išvadų suvestinė
 

100 % atliktas metinis veiklos įvertinimas, darbuotojams  nustatytos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai

Sausis
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
 3.
SOCIALINĖ GLOBA
3.1.

Sudaryti, pasirašyti ir pasikeitus aplinkybėms atnaujinti dvišales ir trišales sutartis su globos namų  gyventojais

Pasirašytų sutarčių skaičius

(sutarčių registras)

Gyventojai yra pasirašę sutartis atitinkančias jų geriausius teisėtus interesus

Atvykus naujam gyventojui

/pagal poreikį
Direktorius

Vyr. socialinis darbuotojas

 
3.2.

Naujai atvykusius gyventojus, supažindinti su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, jų teisėmis, atsakomybe ir pareigomis, teikiamomis paslaugomis ir veikla bei kitomis įstaigos tvarkomis ir taisyklėmis

 

Dokumentų analizė (žymos apie tai užfiksuotos asmens bylos pridedamuose dokumentuose)

Gyventojai 100 % supažindinti su gyvenimą globos namuose reglamentuojančiais dokumentais ir tvarkomis

Atvykus naujam gyventojui

Vyr. socialinis darbuotojas Socialiniai darbuotojai

 

3.3.

Atlikti pirminį ir pakartotinius gyventojų poreikių paslaugoms vertinimus, sudaryti Individualios socialinės globos planus, bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais bei užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą

Sudarytų, peržiūrėtų planų skaičius

(ataskaitos suvestinė)

Įvertinus būtinų paslaugų poreikį, dalyvaujant visiems specialistams ir pačiam gyventojui, jo artimiesiems, sudaryti Individualios socialinės globos planai atitinkantys jų savarankiškumo lygį. Pasikeitus gyventojo poreikiams ar aplinkybėms, poreikis vertinamas iš naujo.

Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Socialiniai darbuotojai

 
3.4.

Teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas įstaigoje ir už jos ribų

 

Suteiktos gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos.

Sudarytos sąlygos gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais ir kitais klausimais.

Poreikis patenkintas 100%

Pagal poreikį

Vyr. socialinis darbuotojas Socialiniai darbuotojai

 

3.5.

Tarpininkauti gyventojams sprendžiant konfliktus, kasdieninio gyvenimo problemas ir kitais atvejais,  stresinėse situacijose, siūlant specialistų pagalbą

suvestinė

Teikiama pagalba patiriant ar išgyvenant krizes, kontroliuojant elgesį stresinėse situacijose, sprendžiant konfliktus, nukreipiant pas specialistus

Nuolat

Socialiniai darbuotojai

 
3.6.

Rūpintis gyventojų sveikata bei laiku organizuoti/teikti sveikatos priežiūros, slaugos paslaugas, užtikrinančias gyventojo fizinę ir psichinę sveikatą:

·užtikrinti būtinos medicininės pagalbos teikimą;

·aprūpinti medikamentais bei techninės pagalbos priemonėmis;

·aprūpinti slaugos priemonėmis (vykdyti pragulų profilaktiką);

·tarpininkauti užsiregistruojant pas pageidaujamus sveikatos priežiūros specialistus, bei padėti nuvykti;

·organizuoti profilaktinius sveikatos patikrinimus

Suteiktų paslaugų skaičius

Pagal gyventojų poreikius organizuotos sveikatos priežiūros ir teikiamos slaugos paslaugos. Gyventojai aprūpinti medikamentais, slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. Mokomi naudotis kompensacine technika.

Visi gyventojai yra prirašyti prie Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro, antrinė ir tretinė pagalba teikiama įvairiose Lietuvos gydymo įstaigose.

 
Nuolat
 
Slaugytoja
 
3.7.

Sudaryti sąlygas gyventojams konsultuotis ir gydytis kitose gydymo įstaigose pagal šeimos gydytojo ar psichoterapeuto siuntimus.

 

Sąlygų ir paslaugų identifikacija (dokumentų analizė)

Užtikrinta gyventojo teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją

Nuolat
Slaugytoja
 
3.8.

Tarpininkauti ir padėti paruošti gyventojų medicininius dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui.

 

Paruoštų

Nuolat sekama gyventojo sveikatos būklė ir tarpininkaujama ruošiant dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui

Metų eigoje
Slaugytoja
 
3.9.

Teikti masažo paslaugą.

Suteiktų paslaugų skaičius

Gyventojams teikiamos masažo paslaugos, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikyti bei stiprinti organizmą

Pagal poreikį
Masažuotoja
 

3.10.

Užtikrinti saugias ir sveikas, privatumą garantuojančias ir specialiesiems poreikiams pritaikytas, gyvenimo sąlygas atitinkančias higienos normų reikalavimus.

 

Sąlygų identifikacija (apklausų, dokumentų analizė)

Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus. Gyventojai naudojasi jų specialiesiems poreikiams pritaikytomis patalpomis, įrengta iškvietimo sistema

Nuolat

Visi darbuotojai

 

3.11.

Organizuoti kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą. Skatinti būti savarankiškais.

ISGP

rezultatų analizė

Palaikomi ir ugdomi gyventojo socialiniai įgūdžiai. Didinamos gyventojų savirūpos galimybės. Gyventojams sudarytos sąlygos viską, kas įmanoma atlikti pačiam – gamintis maistą, tvarkytis kambarį ir kitą

 
Nuolat

Socialiniai darbuotojai

 

3.12.

Ugdyti higieninius įgūdžius, skatinti gyventojus rūpintis asmenine higiena, gyvenamosios aplinkos švara ir tvarka.

ISGP

rezultatų analizė

Ugdomi gyventojo higieniniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškumas. Higienos patalpos atitinka higienos normų reikalavimus ir garantuoja privatumą. Sudarytos sąlygos gyventojams naudotis skalbimo mašinomis, patiems skalbtis ir išsidžiovinti drabužius bei kita.

 
Nuolat
Soc. darb. padėjėjos

Slaugytojo padėjėja

 

3.13.

Plėtoti ir palaikyti gyventojų socialinius ryšius su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene.

Palaikomų ir atkurtų socialinių ryšių skaičius

Tobulinami bendravimo įgūdžiai. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis, tarpininkaujama atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius ryšius su artimaisiais

Pagal poreikį

Socialiniai darbuotojai

 

3.14.

Sudaryti sąlygas gyventojams atlikti pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Teikiama tarpininkavimo paslauga, kad gyventojas atliktų savo pilietines pareigas

Poreikis patenkintas 100%

Nuolat

Vyr. socialinis darbuotojas

 

3.15.

Atsižvelgti į gyventojo nuomonę, perkeliant į kitą kambarį.

 

Gautų prašymų ir sutikimų skaičius

 

Tenkinami gyventojų pripažinimo poreikiai. Derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai. Įvertinamas sugebėjimas prisitaikyti prie kaimyno.

Pagal poreikį

Socialiniai darbuotojai

 

3.16.

Užtikrinti ir ginti gyventojų teises bei saugoti ir ginti nuo prievartos.

 

Gautų skundų skaičius

Teisių užtikrinimo įvertinimo anketa

Tenkinami gyventojų savisaugos poreikiai. Užtikrintas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, viešai reikšti savo nuomonę ir dalyvauti visuomeninėje veikloje. Gyventojai supažindinti su savo teise kreiptis į administraciją, personalą. Kreipimosi teisė nėra varžoma.

Nuolat

Visi darbuotojai

 

3.17.

Užtikrinti galimybę gyventojui išvykti iš globos namų laikinai ar visam laikui, laikantis geriausio kliento intereso principo.

 

Suteiktų paslaugų skaičius

Palaikomi socialiniai ryšiai, tenkinami bendravimo poreikiai. Gyventojai laikinai savo noru išvyksta svečiuotis pas artimuosius pagal patvirtintą Gyventojų laikino išvykimo tvarką.

Pagal poreikį

Vyr. socialinis darbuotojas

 
 

3.18.

Užtikrinti gyventojams gyvenimo sąlygas kiek galima artimesnes namų aplinkai, sudarant galimybę tvarkytis pagal savo pomėgius ir supratimą.

Gyvenimo kokybės įvertinimas (anketa)

Gyvenamieji kambariai sutvarkyti jaukiai, apstatyti būtiniausiais baldais. Gyventojai gali turėti ir turi savo asmeninių daiktų. Sudarytos sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla.

Pastoviai

Socialiniai darbuotojai

 

3.19.

Užtikrinti visavertę gyventojo kasdienybę atitinkančia jo poreikius bei savarankiškumo lygį. Rūpintis gyventojų užimtumu ir socialinių įgūdžių gerinimu.

 

Vykdytų užimtumo veiklų skaičius. Paslaugų identifikacija ir įvertinimas (anketa)

Skatinamas gyventojų aktyvumas ir savarankiškumas, Stiprinamas pasitikėjimas savimi. Gyventojai dalyvauja jų poreikius bei savarankiškumo lygi atitinkančiose užimtumo programose. Vystomi ir tobulinami gyventojo individualūs sugebėjimai.

Pastoviai

Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

 
3.20.

Užtikrinti tinkamo maisto ir maitinimo organizavimą, priklausomai nuo gyventojo sveikatos būklės ir individualių poreikių.

 

Kokybiškos paslaugos identifikacija

(anketinė apklausa)

Tenkinami gyventojų fiziologiniai poreikiai. Užtikrinama reikiama, kokybiška mityba ir maisto įvairovė. Gyventojų maitinimas organizuojamas pagal teisės aktų reikalavimus, individualius poreikius ir pageidavimus

Gyventojams suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę. Atsižvelgta į pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, teikiamos paslaugos kokybės

Nuolat
 
 
 
 

Anketinė apklausa 2 kartus per metus

Slaugytoja
Virėjos
 
 
 
 

Vyr. socialinė darbuotoja

 
3.21.

Užtikrinti sąlygas, gyventojams pagal pageidavimus, užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, bei bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos ar arbatos

Suteiktų paslaugų skaičius

(dokumentų analizė)

Globos namuose veikia 2 virtuvėlės kuriose gyventojai savarankiškai ar su darbuotojo pagalba gaminasi maistą, geria kavą ar arbatą, užsiima norima veikla. Stiprinamas savarankiškumas, tobulinami bendravimo įgūdžiai

Pastoviai

Socialiniai darbuotojai

 

3.22.

Tenkinti gyventojų informacinius poreikius, mokyti kompiuterinio raštingumo

Suteiktų paslaugų skaičius

Įrengta kompiuterine darbo vieta su internetine prieiga.

Poreikis patenkintas 100%

Pagal poreikį

Socialiniai darbuotojai

 
3.23.

Organizuoti kultūrines paslaugas: koncertus, vakarones, spektaklius, pasikviečiant įvairius meno kolektyvus.

Suorganizuotų renginių skaičius

Skatinama gyventojų integracija į bendruomenę per kultūrine ir meninę veiklą. Tenkinami gyventojų emociniai, kultūriniai poreikiai.

Pastoviai

Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

 
3.24.

Teikti religines paslaugas. Sudaryti sąlygas gyventojams tenkinti tikėjimo poreikius bei organizuoti religines šventes.

Suteiktų paslaugų skaičius

Tenkinami gyventojų dvasiniai poreikiai

Pagal poreikį.
 

Socialiniai darbuotojai

Kunigas
 
3.25.

Skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti organizuojamuose renginiuose, talkose, tvarkant globos namų aplinką, būreliuose, visos bendruomenės gyvenime.

Dalyvavusių gyventojų skaičius

Tenkinami gyventojų socializacijos ir savirealizacijos poreikiai, didinamas savarankiškumas.

Pastoviai

Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

 
3.26.

Teikti gyventojams edukacines paslaugas.

Suteiktų paslaugų skaičius

Tenkinami žinių ir pažinimo poreikiai. Pagal poreikį gyventojai aprūpinami spaudos leidiniais, knygomis.Skatinamas gyventojų žingeidumas bei orientavimasis kas vyksta aplinkoje.

Pastoviai

Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

 

3.27.

Vykdyti gyventojų socialinę integraciją

Veiklų ir dalyvavusių juose gyventojų skaičius

Gyventojai lankosi bibliotekoje, kitose įstaigose, dalyvauja renginiuose už įstaigos ribų.  Prisideda organizuojant ir dalyvauja bendruose Salako kultūros namų, bibliotekos, pagrindinės mokyklos, Gražutės regioninio parko direkcijos organizuojamuose visų valstybinių bei tradicinių švenčių minėjimuose ir renginiuose.

Nuolat

Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

 

3.28.

Užtikrinti gyventojo ir personalo santykius grindžiamus konfidencialumu, tarpusavio supratimu, susitarimu ir pagarba

 

Paslaugų kokybės įvertinimas (dokumentų analizė, anketa)

Gyventojai išklausomi, vertinama jų nuomonė, atsižvelgiama į jo pageidavimus dėl personalo atliekamų funkcijų, turi pasirinkę ,,savą asmenį“.

Darbuotojai informacijos konfidencialumo užtikrinimą yra patvirtinę raštiškais pasižadėjimais.

Nuolat

Visi darbuotojai

 
3.29.

Užtikrinti reikalingą kvalifikuotą priežiūrą ir dvasinę pagalbą mirštančiam.

Suteiktų paslaugų skaičius

Gyventojui pageidaujant organizuotas religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimas, paliatyvi slauga.

Pagal poreikį
Slaugytoja
 
3.30.

Teikti laidojimo paslaugas.

 
 

Suteiktų paslaugų skaičius

Laikomasi įsipareigojimų, duotų gyventojui, kaip jį palaidoti. Paslauga teikiama pagal įstaigoje patvirtintą tvarką.

Pagal poreikį

Vyr. socialinis darbuotojas

 
3.31.

Atlikti globos namuose teikiamų paslaugų kokybės vertinimą. Pateikti išvadas.

Vertinimo rezultatų ,išvadų analizė

Pagal parengtas anketas vykdomos apklausos. Gauta informacija vertinama ir analizuojama. Numatomos priemonės  tobulinimui.

Du kartus per metus

Vyr. socialinis darbuotojas

 

3.32.

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas diegiant Equass kokybės sistemą

Organizuotų susirinkimų su darbuotojais ir gyventojais skaičius (susirinkimų protokolai)

Teikiamos paslaugos ir parengtos tvarkos, tvarkų aprašai, politikos atitinka Equass kokybės sistemos reikalavimus. Gyventojams teikiamos kokybiškos, jų poreikius atitinkančios paslaugos.

I-IV ketvirtis

Vyr. socialinis darbuotojas

Skip to content